Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, September 18, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ gÁdÄgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀAmÉãÀgï ¯Áj £ÀA: Dgï.eÉ-18/fJ-4821 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.JZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ dAiÀIJæà ªÉÆÃmÁ¸Àð ºÀwÛgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ »A¢¤AzÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄtÚ vÀA¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÁ¼ÀPÉÃj ¸Á: EgÀPÀ¯ï UÀqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/Dgï-9415 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, vÁ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÁ£Àð ºÁQzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀAmÉãÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ ¸ÉÊqï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr gÁªÀÄtÚ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ gÁªÀÄtÚ£À ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ JqÀUÀqÉ §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ gÁªÀÄtÚ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, ¨Á¬Ä, ªÀÄÆUÀÄ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «±Àé£ÁxÀ PÉ. »gÉÃUËqÀæ, ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æà PÀAoÉ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà £ÀªÀ° ªÀ:23 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , G:«Ä®è£À°è C¥ÀgÉÃlgÀ PÉ®¸À ¸Á: CªÀÄgÀ¨sÀUÀvÀ ¹AUÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw vÀ£Àß »gÉÆà ¥Áå¹AiÀÄ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J.37-AiÀÄÄ 7672 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀĺÁPÁ¼ÉªÀÄä ªÀAiÀiÁ 50 ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀAiÀĸÀÄì 06 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉAPÀlVjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðPÁgï PÉÃgÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¥Éà CmÉÆà £ÀA PÉ.J.37-7920 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃ/¸ÉÊPÀ®èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®ªÉÆÃtPÁ°UÉ, §®PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, §®PÁ® ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦gÁå¢ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀĺÁPÁ¼ÉªÀÄä EªÀ½UÉ §®PÀtÂÚ£À G©âUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄÆVUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÉazÀÄÝ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVÀ §®Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ , §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J¸ï. JA SÁ£ï J.J¸ï.L-1 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 252/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æà ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀgÀ vÁ¬Ä ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÉÄêÀ£ÀÄß PÉÆAiÀÄå®Ä ºÉÆÃV, ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÃgÀÆj£À zÀ£ÀzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ AiÀÄÄ-1080 gÀ ZÁ®PÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ eÉÃQ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ §¸ïUÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÁ¬Ä ©zÀÄÝ, CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ zÉúÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀAzÀ°, ±ÀgÀt¥Àà ZÀPÉÆÃn EªÀgÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß DmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ±À²ÃzsÀgÀ, ºÉZï.¹. 114 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2012 PÀ®A. 498(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ¨Á¼ÀªÀÄä FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ gÁåªÀtÂQ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà AiÀÄqÉÆØÃt FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ JAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 5-6 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVAiÉÄ EzÉݪÀÅ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 5-6 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ £À£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀgÀÄ EwÛÃaUÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀ¢®è, ¤Ã£ÀÄ §AeÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÉÎ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ EzÉà jÃw ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¸À»¹PÉƼÀî®Ä DUÀzÉà £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É £É®eÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà 2-3 ¢ªÀ¸À EzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß CtÚ£ÀÄ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ¥ÀÄ£ÀB UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £À£Àß CvÉÛ & UÀAqÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÝgÀÄ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr, £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ §AeÉ CAvÁ »AiÀiÁ½¹ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt £À£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀÝPÉÌ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®è, ¤Ã£ÀÄ §AeÉ, £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤Ãr F £À£Àß ¹ÜwUÉ PÁgÀtÂÃPÀvÀðgÁzÀ £À£Àß CvÉÛ & UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008