Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, September 17, 2012

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 203/2012 143, 147, 186, 504, 506, 427 gÉ/« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 15-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÉgɺÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eɸÁÌAzÀ 33/11 PÉ.« «zsÀåvï «vÀgÀuÁ WÀlPÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 jAzÀ 9 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «zsÀÄåvï «vÀgÀuÁ WÀlPÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤A¢¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆèÉÊ®£ÀÄß ®ÄPÁë£ÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÉî¸ÀPÀÌ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ
ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 204/2012 PÀ®0 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 16-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ mÉæîgï ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-12/J¥sï.gÀhÄqï-4958 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ gÉïÉé UÉÃmï ¥ÉèöÊ NªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ vÉæîgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦ÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ mÉæîgï ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-12/ J¥sï.¹-7999 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯É JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛ JqÀPÉÊ JqÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ
ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2012 PÀ®A- ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 16-09-2012 gÀAzÀÄ 8-45 ¦.JA PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉÀAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ªÉÄÃ-2011 gÀ°è PÉÆvÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ®è£ÀUËqÀæ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀªÀÄUÉ E£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. vÀÀ£Àß ºÉAqÀw vÀ£ÉÆßA¢UÉ ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀݼÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀºÀ ZÉ£ÁßV EzÀݼÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 11-09-2012 gÀAzÀÄ ElV UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á FPÉAiÀÄÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÀnÖUÉ vÀgÀĪÀÅzÁV ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ UÁæªÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÁUÀÆ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ J®ègÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÁUÀÆ UÀzÀUÀ, ºÀħâ½î PÉÆ¥Àà¼À EvÀgÉ PÀqÉUÉ EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, vÀ£Àß ºÉAqÀw ¹UÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä°è §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ «µÀAiÀÄ«zÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2012 PÀ®A- 323,506,420,495,498(A) gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-05-2003 gÀAzÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ²zÀÝ°AUÉñÀ @ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀļÉÃUËqÀgÀ £ÉÃzÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 06 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀZÀuÉ EzÉ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁPÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀݼÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢: 20-08-2007 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà J°èUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 01-07-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢: 14-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑlÄÖ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÁªÀå @ PÁ¼ÀªÀÄä vÉ®V JA§ÄªÀªÀ½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008