Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, September 17, 2012

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 203/2012 143, 147, 186, 504, 506, 427 gÉ/« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 15-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÉgɺÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eɸÁÌAzÀ 33/11 PÉ.« «zsÀåvï «vÀgÀuÁ WÀlPÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 jAzÀ 9 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «zsÀÄåvï «vÀgÀuÁ WÀlPÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤A¢¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆèÉÊ®£ÀÄß ®ÄPÁë£ÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÉî¸ÀPÀÌ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ
ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 204/2012 PÀ®0 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 16-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ mÉæîgï ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-12/J¥sï.gÀhÄqï-4958 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ gÉïÉé UÉÃmï ¥ÉèöÊ NªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ vÉæîgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦ÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ mÉæîgï ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-12/ J¥sï.¹-7999 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯É JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛ JqÀPÉÊ JqÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ
ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2012 PÀ®A- ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 16-09-2012 gÀAzÀÄ 8-45 ¦.JA PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉÀAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ªÉÄÃ-2011 gÀ°è PÉÆvÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ®è£ÀUËqÀæ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀªÀÄUÉ E£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. vÀÀ£Àß ºÉAqÀw vÀ£ÉÆßA¢UÉ ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀݼÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀºÀ ZÉ£ÁßV EzÀݼÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 11-09-2012 gÀAzÀÄ ElV UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á FPÉAiÀÄÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÀnÖUÉ vÀgÀĪÀÅzÁV ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ UÁæªÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÁUÀÆ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ J®ègÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÁUÀÆ UÀzÀUÀ, ºÀħâ½î PÉÆ¥Àà¼À EvÀgÉ PÀqÉUÉ EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, vÀ£Àß ºÉAqÀw ¹UÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä°è §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ «µÀAiÀÄ«zÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2012 PÀ®A- 323,506,420,495,498(A) gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-05-2003 gÀAzÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ²zÀÝ°AUÉñÀ @ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀļÉÃUËqÀgÀ £ÉÃzÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 06 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀZÀuÉ EzÉ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁPÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀݼÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢: 20-08-2007 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà J°èUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 01-07-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢: 14-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑlÄÖ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÁªÀå @ PÁ¼ÀªÀÄä vÉ®V JA§ÄªÀªÀ½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008