Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, September 28, 2012

¨ÉêÀÇgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/12 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 27-09-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÄgÀÄr ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®¢AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀ×V-¨ÉêÀÇgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀÇgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ªÀÄÄgÀÄr PÀqɬÄAzÀ ¨ÉêÀÇgÀ PÀqÉUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37, eÉ-2051 £ÉÃzÀÝgÀ°è E¤ßçâgÁzÀ ZÀ¼Áîj UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÉîeÉÃj JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß CwÃ-ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PàëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥sÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ ªÉÆÃ/¸ÉÊ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ E§âjUÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ : 27-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀĽAiÀÄ¥Àà UÉÆgɨÁ¼À, ªÀAiÀiÁ : 33 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : ZÀ£ÀߺÀ½î, vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ UÀqÉØÃ¥Àà E§âgÀÆ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 27-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÉ.E.©. ºÀwÛgÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ ¸ÀzÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ PÁgÀlV-¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ§¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð, eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß AiÀÄĤPÁ£Àð ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J-36/«-864 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉÎ CzÉà ªÉüÉUÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «ÃgÀ§¸À£ÀUËqÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤AzÀ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ «ÃgÀ§¸À£ÀUËqÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÄRPÉÌ, JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÁt°¯Áè, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ºÉÆzÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «Aw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506, L.¦.¹

¢£ÁAPÀ : 27-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀA¢ ¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð eÁ : dAUÀªÀÄ G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 27-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ 500=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÁvÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2012 PÀ®A:341,323,504,506 L¦¹

¢: 27-9-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ £ÀªÀÄä CtÚ CdÓ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ "£À£ÀUÉ gÀƪÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ©lÄÖPÉÆqÀ°®è. CzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ¥ÀÆtÂðªÀiÁ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉ¢gÀÄwÛ CAvÁ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É PÀA¥ÉèÃAmï ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. gÀƪÀÄ£ÀÄß £À£ÀUÉ ©lÄÖPÉÆlÖgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¤ÃrgÀĪÀ PÉÃ¸ï ªÁ¥Á¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. E®èªÁzÀgÉ MA¢®è MAzÀÄ ¢£À £Á£ÀÄ D gÀÆ«Ä£À UÉÆÃqÉUÀ¼À£ÀÄß £Á£Éà PÉqÀ«¹, £Á£ÀÄ D gÀÆ«Ä£À°èzÉÝà ¤Ã£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©r¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ UÉÆÃqÉ PÉqÀ«¹ ºÁQgÀÄwÛ, £À£Àß ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄwÛà CAvÁ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁQzÀ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ E®èzÀ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀ¨ÉÃqÀ £Á£ÀÄ gÀƪÀÄÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß CtÚ ¹nÖUÉzÀÄÝ £À£ÀUÉ ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀiÁÝr £À£Àß PÀ¥Á½UÉ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀ«ÄÃzÀ¸Á§ SÁ¢æ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. DUÀ CdÓ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¢£À ¤£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¥Áæt ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÁgÀt CdÓ¥Àà CUÀr FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2012, PÀ®A: 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 27-09-2012 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ mÉæÃqÀgïì ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁ.mÁ. J.¹. ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.-26/J-1670 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CªÀÄgÀAiÀÄå ºÉƸÀªÀÄoÀ FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl d£ÀgÀ ¯ÉQ̸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DPÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É mÁ.mÁ. J.¹. ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀQ£À UÁ° ºÀwÛ E½¢zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À JgÀqÀÄ vÉÆqÉUÀ½UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀ ¥ÀPÀÌrUÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008