Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, September 28, 2012

¨ÉêÀÇgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/12 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 27-09-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÄgÀÄr ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®¢AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀ×V-¨ÉêÀÇgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀÇgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ªÀÄÄgÀÄr PÀqɬÄAzÀ ¨ÉêÀÇgÀ PÀqÉUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37, eÉ-2051 £ÉÃzÀÝgÀ°è E¤ßçâgÁzÀ ZÀ¼Áîj UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÉîeÉÃj JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß CwÃ-ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PàëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥sÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ ªÉÆÃ/¸ÉÊ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ E§âjUÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ : 27-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀĽAiÀÄ¥Àà UÉÆgɨÁ¼À, ªÀAiÀiÁ : 33 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : ZÀ£ÀߺÀ½î, vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ UÀqÉØÃ¥Àà E§âgÀÆ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 27-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÉ.E.©. ºÀwÛgÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ ¸ÀzÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ PÁgÀlV-¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ§¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð, eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß AiÀÄĤPÁ£Àð ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J-36/«-864 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉÎ CzÉà ªÉüÉUÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «ÃgÀ§¸À£ÀUËqÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤AzÀ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ «ÃgÀ§¸À£ÀUËqÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÄRPÉÌ, JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÁt°¯Áè, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ºÉÆzÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «Aw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506, L.¦.¹

¢£ÁAPÀ : 27-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀA¢ ¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð eÁ : dAUÀªÀÄ G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 27-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ 500=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÁvÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2012 PÀ®A:341,323,504,506 L¦¹

¢: 27-9-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ £ÀªÀÄä CtÚ CdÓ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ "£À£ÀUÉ gÀƪÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ©lÄÖPÉÆqÀ°®è. CzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ¥ÀÆtÂðªÀiÁ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉ¢gÀÄwÛ CAvÁ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É PÀA¥ÉèÃAmï ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. gÀƪÀÄ£ÀÄß £À£ÀUÉ ©lÄÖPÉÆlÖgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¤ÃrgÀĪÀ PÉÃ¸ï ªÁ¥Á¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. E®èªÁzÀgÉ MA¢®è MAzÀÄ ¢£À £Á£ÀÄ D gÀÆ«Ä£À UÉÆÃqÉUÀ¼À£ÀÄß £Á£Éà PÉqÀ«¹, £Á£ÀÄ D gÀÆ«Ä£À°èzÉÝà ¤Ã£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©r¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ UÉÆÃqÉ PÉqÀ«¹ ºÁQgÀÄwÛ, £À£Àß ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄwÛà CAvÁ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁQzÀ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ E®èzÀ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀ¨ÉÃqÀ £Á£ÀÄ gÀƪÀÄÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß CtÚ ¹nÖUÉzÀÄÝ £À£ÀUÉ ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀiÁÝr £À£Àß PÀ¥Á½UÉ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀ«ÄÃzÀ¸Á§ SÁ¢æ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. DUÀ CdÓ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¢£À ¤£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¥Áæt ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÁgÀt CdÓ¥Àà CUÀr FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2012, PÀ®A: 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 27-09-2012 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ mÉæÃqÀgïì ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁ.mÁ. J.¹. ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.-26/J-1670 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CªÀÄgÀAiÀÄå ºÉƸÀªÀÄoÀ FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl d£ÀgÀ ¯ÉQ̸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DPÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É mÁ.mÁ. J.¹. ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀQ£À UÁ° ºÀwÛ E½¢zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À JgÀqÀÄ vÉÆqÉUÀ½UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀ ¥ÀPÀÌrUÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008