Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, September 26, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 23-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà eÁr, ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ. vÁ : UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄUÀ dUÀ¢Ã±À ªÀAiÀiÁ 12 ªÀµÀð ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà UÀ¢Ý EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß «¸Àdð£É ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï ¯ÁAiÀÄzÀÄt¹-ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É HjUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà UÀ¢Ý FvÀ£À mÁ.mÁ.J¹AiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ dUÀ¢Ã±À£À JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀå ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁ.mÁ. J¹EAiÀÄ £ÀA§gÀ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀUÁÎ ºÉZï¹-46 PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð eÁw:PÉÆ¥Àà® ªÉ®é G:gÁ.ºÉ-50 gÀ mÉÆïïUÉÃmï£À°è ¸ÉPÀÆåjn ¸ÀÆ¥ÀgïªÉʸÀgï ¸Á:¨ÁUÉêÀÄ¥ÉÃmï vÁ:gÁdA f:²æà PÁPÀÄ®A gÁdå: DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ ºÁ.ªÀ¹Û:ªÀiÁgÀÄw qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢:24-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÉÆA¢UÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ §®UÉÊ ªÉÆtUÉÊPÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ® «ÄãÀRAqÀzÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÉ¹ì £ÀA: MBLHA10ACA9M02742
CAvÁ EzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 25-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wªÀiÁä¥ÀÆgÀUÁæªÀÄzÀ ²æà PÁ¼ÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èE¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV gÁwæ 8-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA¢ §¸ÀtÚ PÀqɪÀĤ ªÀAiÀiÁ : 60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 2) £ÁUÀgÁd vÀA¢ ªÀÄÈqÀ§¸À¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ : 19 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀا¸À¥Àà RAræ ªÀAiÀiÁ : 57 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 4) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀا¸À¥Àà ºÀwß ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 5) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà UÀÄAqÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 20 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á 6) ©üêÀÄtÚ vÀA¢ ¨Á®¥Àà zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁ: zÁ¸ÀgÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á 7) ©üêÀÄtÚ vÀA¢ »gÉêÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀ§gÀ ªÀAiÀiÁ : 23 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 8) UÀÄAqÀ¥Àà vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà ²Ã®ªÀAvÀgÀ ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 9) «ÃgÀÄ¥ÁQë vÀA¢ §¸ÀªÀgÁd eÁ®ªÁqÀV ªÀAiÀiÁ : 23 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: wªÀiÁä¥sÀÄgÀ 10) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ §¸À¥Àà §gÀUÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ vÁ:UÀAUÁªÀw ²ªÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA¢ §¸ÀtÚ PÀqɪÀĤºÁUÀÆ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ, §ÆzÁUÀÄA¥Á EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3050=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 3 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãï UÀ¼À CA.Q 1200=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt

4) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2012 PÀ®A. 363, 109 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 25-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 12:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà ªÉÄt¸ÀV ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÉÆÃa G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:Q£Áß¼À vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzsÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°è UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd gÁAiÀÄZÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÁzÀ gÀ¦ü vÀÄ¥ÀàzÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¹AUÀzÀ, ¨sÀgÀvï ZÉAqÀgï EªÀgÀ PÀĪÀÄäQ̤AzÀ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æà w¥ÉàøÁé«Ä J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt

5) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2012 PÀ®A. 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 25-09-2012 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzsÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÉÄÃnÖ£À ¸Á. ºÉƸÀ½î(ºÀÄ®V) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀi®èªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß «ÃgÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¥É§ÄæªÀj 2012 gÀ°è dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀV¤AzÀ vÀ£Àß vÀAV ªÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2-3 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀݼÀÄ 3-4 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAVAiÀÄ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®PÀëöäªÀé EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAVUÉ «£ÁPÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ¹zÀÝjAzÀ F §UÉÎ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ DUÀ £ÁªÀÅ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÁgÉà §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÄ PÀÆqÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrgÀ°®è «ÃgÁ¥ÀÆgÀzÀÝ°è ªÁ¸À«zÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁªÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé½UÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÄ PÀÆqÁ PÉüÀzÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀ£ÀÄß eÁ¹Û ªÀiÁrzÀgÀÄ. C®èzÉà ªÀÄvÉÛà vÀ£Àß vÀAVUÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé EªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÁÝgÉà CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°AiÉÄà ºÉÆÃV EgÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀA§AzÀ EgÀĪÀ¢®è ¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ DzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄ CxÀªÁ K°èAiÀiÁzÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä CAvÁ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé¼À PÁlPÉÌ ¨ÉøÀvÀÄÛ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄj PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁªÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé¼À »A¸É ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 24.09.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛ£À vÉƯÉUÉ GqÀĪÀ ¥ÀvÀÛ®£ÀÄß PÀnÖ £ÀAvÀgÀ ¥ÀvÀÛ®¢AzÀ vÀ£Àß PÉÆgÀ½UÉ GgÀļÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt ¸ÀzÀj E§âgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÄ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. DzÉ¥Àà ºÉZï.¹.- 75 PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008