Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, September 26, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 23-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà eÁr, ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ. vÁ : UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄUÀ dUÀ¢Ã±À ªÀAiÀiÁ 12 ªÀµÀð ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà UÀ¢Ý EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß «¸Àdð£É ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï ¯ÁAiÀÄzÀÄt¹-ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É HjUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà UÀ¢Ý FvÀ£À mÁ.mÁ.J¹AiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ dUÀ¢Ã±À£À JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀå ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁ.mÁ. J¹EAiÀÄ £ÀA§gÀ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀUÁÎ ºÉZï¹-46 PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð eÁw:PÉÆ¥Àà® ªÉ®é G:gÁ.ºÉ-50 gÀ mÉÆïïUÉÃmï£À°è ¸ÉPÀÆåjn ¸ÀÆ¥ÀgïªÉʸÀgï ¸Á:¨ÁUÉêÀÄ¥ÉÃmï vÁ:gÁdA f:²æà PÁPÀÄ®A gÁdå: DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ ºÁ.ªÀ¹Û:ªÀiÁgÀÄw qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢:24-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÉÆA¢UÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ §®UÉÊ ªÉÆtUÉÊPÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ® «ÄãÀRAqÀzÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÉ¹ì £ÀA: MBLHA10ACA9M02742
CAvÁ EzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 25-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wªÀiÁä¥ÀÆgÀUÁæªÀÄzÀ ²æà PÁ¼ÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èE¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV gÁwæ 8-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA¢ §¸ÀtÚ PÀqɪÀĤ ªÀAiÀiÁ : 60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 2) £ÁUÀgÁd vÀA¢ ªÀÄÈqÀ§¸À¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ : 19 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀا¸À¥Àà RAræ ªÀAiÀiÁ : 57 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 4) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀا¸À¥Àà ºÀwß ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 5) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà UÀÄAqÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 20 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á 6) ©üêÀÄtÚ vÀA¢ ¨Á®¥Àà zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁ: zÁ¸ÀgÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á 7) ©üêÀÄtÚ vÀA¢ »gÉêÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀ§gÀ ªÀAiÀiÁ : 23 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 8) UÀÄAqÀ¥Àà vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà ²Ã®ªÀAvÀgÀ ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 9) «ÃgÀÄ¥ÁQë vÀA¢ §¸ÀªÀgÁd eÁ®ªÁqÀV ªÀAiÀiÁ : 23 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: wªÀiÁä¥sÀÄgÀ 10) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ §¸À¥Àà §gÀUÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ vÁ:UÀAUÁªÀw ²ªÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA¢ §¸ÀtÚ PÀqɪÀĤºÁUÀÆ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ, §ÆzÁUÀÄA¥Á EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3050=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 3 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãï UÀ¼À CA.Q 1200=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt

4) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2012 PÀ®A. 363, 109 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 25-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 12:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà ªÉÄt¸ÀV ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÉÆÃa G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:Q£Áß¼À vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzsÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°è UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd gÁAiÀÄZÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÁzÀ gÀ¦ü vÀÄ¥ÀàzÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¹AUÀzÀ, ¨sÀgÀvï ZÉAqÀgï EªÀgÀ PÀĪÀÄäQ̤AzÀ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æà w¥ÉàøÁé«Ä J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt

5) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2012 PÀ®A. 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 25-09-2012 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzsÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÉÄÃnÖ£À ¸Á. ºÉƸÀ½î(ºÀÄ®V) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀi®èªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß «ÃgÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¥É§ÄæªÀj 2012 gÀ°è dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀV¤AzÀ vÀ£Àß vÀAV ªÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2-3 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀݼÀÄ 3-4 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAVAiÀÄ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®PÀëöäªÀé EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAVUÉ «£ÁPÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ¹zÀÝjAzÀ F §UÉÎ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ DUÀ £ÁªÀÅ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÁgÉà §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÄ PÀÆqÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrgÀ°®è «ÃgÁ¥ÀÆgÀzÀÝ°è ªÁ¸À«zÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁªÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé½UÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÄ PÀÆqÁ PÉüÀzÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀ£ÀÄß eÁ¹Û ªÀiÁrzÀgÀÄ. C®èzÉà ªÀÄvÉÛà vÀ£Àß vÀAVUÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé EªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÁÝgÉà CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°AiÉÄà ºÉÆÃV EgÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀA§AzÀ EgÀĪÀ¢®è ¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ DzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄ CxÀªÁ K°èAiÀiÁzÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä CAvÁ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé¼À PÁlPÉÌ ¨ÉøÀvÀÄÛ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄj PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁªÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé¼À »A¸É ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 24.09.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛ£À vÉƯÉUÉ GqÀĪÀ ¥ÀvÀÛ®£ÀÄß PÀnÖ £ÀAvÀgÀ ¥ÀvÀÛ®¢AzÀ vÀ£Àß PÉÆgÀ½UÉ GgÀļÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt ¸ÀzÀj E§âgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÄ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. DzÉ¥Àà ºÉZï.¹.- 75 PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008