Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, September 10, 2012

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2012 PÀ®A: 279, 337, 338, L¦¹. & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JA.PÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ¢AzÀ ªÉåzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è E§âgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV §A¢zÀÄÝ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹.- 142 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ®PÀëöäªÀé vÀ¼ÀPÀ¯ï ¸Á: ºÀ®UÉÃj FPÉAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 8-40 ¦.JA. ¢AzÀ 9-40 ¦.JA.zÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÁzÀ ElVUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀgÉUÉ §¹ìUÉ §AzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj¤AzÀ 7-30 ¦.JA. PÉÌ ªÀiÁ¼ÉPÉÆ¥ÀàPÉÌ ElV ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ D¥É CmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J.-26/6244 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ElV PÀqÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆj¤AzÀ UÉƯÉðPÉÆ¥Àà ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: ªÀiÁ¼ÉPÉÆ¥Àà EªÀ£ÀÄ CmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¥À¯ÉèzÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ 7-45 ¦.JA. PÉÌ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ JzÀÄjUÉ §gÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀÀªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É mÁæPÀÖgïzÀ »A¢£À mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀĽvÀ CmÉÆà jPÁëzÀ §® ¨ÁUÀPÉÌ qÁå±ï ºÉÆqɹ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï CmÉÆà jPÁëzÀ°è §® ¨sÁUÀPÉÌ PÀĽvÀ ªÀiÁ¼ÉÃPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ UÀ¢UÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀ£À §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ vÀUÀÄ° J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄÄAzɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ£À »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀ £À£Àß §®UÉÊUÉ mÁæ° vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ vÉgÉazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄäAvÉ ¸ÀzÀgï CmÉÆÃzÀ°è E£ÀÆß 2-3 d£À EzÀÄÝ CªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. PÀvÀÛ®zÀ°è mÁæPÀÖgï £ÀA§gï £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/12 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wUÀj-¨ÉlUÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà CqÀªÀ½î ¸Á: wUÀj EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß Ape ªÀÄÆgÀÄ UÁ°£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¨ÉlUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨ÉtÂÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà CqÀªÀ½î EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀħâ½î QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÝ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà¤UÉ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-05 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå :111/12 PÀ®A:110 (E)(f) ¹.Dgï.¦.¹ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 80 gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÁæ¸ïzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß F PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ J¯ï. DAf£À¥Àà vÀAzÉ J¯ï. £ÁUÀgÁd ®Q̪ÀägÀzÀ, ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, G: ©.JA.JA. ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á: J.PÉ. PÁ¯ÉÆä ºÀjd£À ªÁqÁ ªÀÄjAiÀĪÀÄä£ÀºÀ½î vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ, f: §¼Áîj. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C¥sÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 11-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÉøï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 197/2012 ªÀÄ»¼É PÁuÉ

ªÀÄzÁå£Àß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¢ªÀå¼À ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 8722741264 ªÀÄvÀÄÛ 09032669223 JgÀqÀÄ £ÀA§gÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉÆãï j¹ªï ªÀiÁr £Á£ÀÄ J°èzÀÝgÉãÀÄ ¤ªÀÄUÉ £À£ÀUÀÆ ¤ªÀÄUÀÆ ¸ÀA§AzÀ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¥ÉÆÃ£ï ¸ÀÜVvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ ¥ÀÄ£À: JgÀqÀÄ £ÀA§gÀUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¹éZï D¥sï §A¢zÀÄÝ £À£Àß ºÉAqÀw vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°ègÀĪÀ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚA¢jUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä C°èUÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹UÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ EAzÀÄ vÀªÀÄä°è §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¢ªÀå EªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ vÁªÀÅ PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¹ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ºÉAqÀw ºÉ¸ÀgÀÄ ¢ªÀå ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ZÀºÀgÉ zÀÄAqÀĪÀÄÄR UÉÆâ§tÚ«zÀÄÝ JvÀÛgÀ 5 Cr EgÀÄvÀÛzÉ vÉ®UÀÄ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ »A¢, EAVèõÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ.¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008