Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, September 10, 2012

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2012 PÀ®A: 279, 337, 338, L¦¹. & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JA.PÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ¢AzÀ ªÉåzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è E§âgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV §A¢zÀÄÝ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹.- 142 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ®PÀëöäªÀé vÀ¼ÀPÀ¯ï ¸Á: ºÀ®UÉÃj FPÉAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 8-40 ¦.JA. ¢AzÀ 9-40 ¦.JA.zÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÁzÀ ElVUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀgÉUÉ §¹ìUÉ §AzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj¤AzÀ 7-30 ¦.JA. PÉÌ ªÀiÁ¼ÉPÉÆ¥ÀàPÉÌ ElV ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ D¥É CmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J.-26/6244 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ElV PÀqÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆj¤AzÀ UÉƯÉðPÉÆ¥Àà ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: ªÀiÁ¼ÉPÉÆ¥Àà EªÀ£ÀÄ CmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¥À¯ÉèzÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ 7-45 ¦.JA. PÉÌ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ JzÀÄjUÉ §gÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀÀªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É mÁæPÀÖgïzÀ »A¢£À mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀĽvÀ CmÉÆà jPÁëzÀ §® ¨ÁUÀPÉÌ qÁå±ï ºÉÆqɹ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï CmÉÆà jPÁëzÀ°è §® ¨sÁUÀPÉÌ PÀĽvÀ ªÀiÁ¼ÉÃPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ UÀ¢UÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀ£À §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ vÀUÀÄ° J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄÄAzɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ£À »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀ £À£Àß §®UÉÊUÉ mÁæ° vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ vÉgÉazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄäAvÉ ¸ÀzÀgï CmÉÆÃzÀ°è E£ÀÆß 2-3 d£À EzÀÄÝ CªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. PÀvÀÛ®zÀ°è mÁæPÀÖgï £ÀA§gï £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/12 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wUÀj-¨ÉlUÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà CqÀªÀ½î ¸Á: wUÀj EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß Ape ªÀÄÆgÀÄ UÁ°£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¨ÉlUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨ÉtÂÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà CqÀªÀ½î EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀħâ½î QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÝ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà¤UÉ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-05 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå :111/12 PÀ®A:110 (E)(f) ¹.Dgï.¦.¹ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 80 gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÁæ¸ïzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß F PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ J¯ï. DAf£À¥Àà vÀAzÉ J¯ï. £ÁUÀgÁd ®Q̪ÀägÀzÀ, ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, G: ©.JA.JA. ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á: J.PÉ. PÁ¯ÉÆä ºÀjd£À ªÁqÁ ªÀÄjAiÀĪÀÄä£ÀºÀ½î vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ, f: §¼Áîj. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C¥sÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 11-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÉøï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 197/2012 ªÀÄ»¼É PÁuÉ

ªÀÄzÁå£Àß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¢ªÀå¼À ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 8722741264 ªÀÄvÀÄÛ 09032669223 JgÀqÀÄ £ÀA§gÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉÆãï j¹ªï ªÀiÁr £Á£ÀÄ J°èzÀÝgÉãÀÄ ¤ªÀÄUÉ £À£ÀUÀÆ ¤ªÀÄUÀÆ ¸ÀA§AzÀ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¥ÉÆÃ£ï ¸ÀÜVvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ ¥ÀÄ£À: JgÀqÀÄ £ÀA§gÀUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¹éZï D¥sï §A¢zÀÄÝ £À£Àß ºÉAqÀw vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°ègÀĪÀ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚA¢jUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä C°èUÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹UÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ EAzÀÄ vÀªÀÄä°è §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¢ªÀå EªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ vÁªÀÅ PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¹ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ºÉAqÀw ºÉ¸ÀgÀÄ ¢ªÀå ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ZÀºÀgÉ zÀÄAqÀĪÀÄÄR UÉÆâ§tÚ«zÀÄÝ JvÀÛgÀ 5 Cr EgÀÄvÀÛzÉ vÉ®UÀÄ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ »A¢, EAVèõÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ.¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008