Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, September 8, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï SÁ¹A¸Á§ D¯ïªÁ¯É, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw. ªÀÄĹèA vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAUÀªÀÄ UÁågÉÃdUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ eÁQÃgï¥ÁµÁ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J 37 / JPÀì 8200 £ÉzÀÝ£ÀÄß §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£À »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA§gÀ n.J£ï 18 / ¹ 0012 £ÉzÀÝ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ eÁQÃgï ¥ÁµÁ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ, ¨Á¬ÄAzÀ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ, JqÀUÀqÉ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® QîzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ eÁQÃgÀ ¥ÁµÁ EvÀ¤UÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ²¥sÁgÀ¹ì£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ QªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ ®PÀÄÌAr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 07.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ½ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 15 d£ÀgÀÄ ºÀÄt¹ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹AiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃlÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æÃ. £ÁUÀgÁd PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10255=00 gÀÆ ºÁUÀÆ E¸ÉàÃlÄ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2012 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 07-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà G¸Áä£ï vÀAzÉ ªÀĺɧƧĸÁ§ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G:. PÉç¯ï PÉ®¸À eÁw. ªÀÄĹèA . ¸Á : ²jUÉÃj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀ EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉç¯ï PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 01]dĨÉÃgÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§. [02] ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§. [03] gÀ¦üÃPï. 04]    gÉÆõÀ£ï ºÀtÂÚ£À ªÁå¥Áj. [05] U˸ï CmÉÆà qÉæöʪÀgï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ. J®ègÀÆ ¸Á: UÀAUÁªÀw. CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.36/JA.4368 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ PÉç¯ï eÉÆÃr¸ÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¤AzÀÄ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.

²æà w¥ÀàtÚ gÁoÉÆÃqÀ, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 20/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 07-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÁªÉÄñÀégÀgÁªï EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 7-9-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ²æà ¸Á¬Ä ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22-25 ªÀµÀðzÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÌ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀAvÉ ©zÀÄÝ ºÉÆgÀ¼Ár ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄ®V ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. r.J¸ï. DAd£ÉÃAiÀÄ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwzÉ.:-

JvÀÛgÀ: ¸ÀĪÀiÁgÀÄ: 5 ¦üÃl 5 EAZÀÄ, ªÀÄzsÀåªÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, PÀ¥ÀÄà vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä EªÉ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è DZÁgÀ dÄlÄÖ EzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22-25 ªÀµÀð ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀzÀªÀ£ÀÄ. PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è PÀj ªÀÄvÀÄÛ ©½ ªÀÄtÂAiÀÄ ¸ÀgÀ«zÉ.

ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ:

1] QæêÀiï PÀ®gï nñÀlð. 2] w½UÀįÁ© §tÚzÀ VÃgï VÃgï£À CzsÀðvÉÆý£À MAzÀÄ CAV EzÀgÀ PÉÆgÀ¼ÀÄ¥ÀnÖUÉ
" KRAZYKAT Block and white cool cotton" J£ÀÄߪÀ mÉîgï ¯Éç¯ï EzÉ. 3] ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ VÃgï VÃgï£À E£ÉÆßAzÀÄ CAV EzÀgÀ PÉÆgÀ¼ÀÄ¥ÀnÖUÉ
" INSTYLE GDG Gadag" J£ÀÄߪÀ mÉîgï ¯Éç¯ï EzÉ.

4] MAzÀÄ SÁQ ±Àlð ºÁUÀÆ 5] MAzÀÄ SÁQ ¥ÁåAmï. zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É.
F ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉAiÀÄļÀî ªÀÄÈvÀ UÀAqÀ¹£À §UÉÎ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ªÀiÁ»w EzÀÝ°è £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ PÀAmÉÆæïï gÀÆA PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è w½¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À PÀAmÉÆæïï gÀÆA: £ÀA 08539 230100. ªÀÄvÀÄÛ 230222

¦.L £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À ªÉÆ ¸ÀA: 94808 03745..

£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À zÀÆgÀªÁt £ÀA: 08539 220333

5) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ gÁd¥Àà vÀAzÉ GªÀÄä¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉ¼É UÉÆAqÀ¨Á¼À PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ºÀ¼ÉUÉÆAqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÉÆAqÀ¨Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®PÉÌ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ºÁUÉ Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ºÉÆmÉÖAiÉÆüÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¤UÉ KgÀÄ - ¥ÉÃgÀÄ DVzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®ÄªÀiÁrzÀÄÝ E°è aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008