Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, September 8, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï SÁ¹A¸Á§ D¯ïªÁ¯É, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw. ªÀÄĹèA vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAUÀªÀÄ UÁågÉÃdUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ eÁQÃgï¥ÁµÁ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J 37 / JPÀì 8200 £ÉzÀÝ£ÀÄß §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£À »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA§gÀ n.J£ï 18 / ¹ 0012 £ÉzÀÝ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ eÁQÃgï ¥ÁµÁ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ, ¨Á¬ÄAzÀ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ, JqÀUÀqÉ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® QîzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ eÁQÃgÀ ¥ÁµÁ EvÀ¤UÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ²¥sÁgÀ¹ì£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ QªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ ®PÀÄÌAr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 07.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ½ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 15 d£ÀgÀÄ ºÀÄt¹ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹AiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃlÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æÃ. £ÁUÀgÁd PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10255=00 gÀÆ ºÁUÀÆ E¸ÉàÃlÄ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2012 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 07-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà G¸Áä£ï vÀAzÉ ªÀĺɧƧĸÁ§ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G:. PÉç¯ï PÉ®¸À eÁw. ªÀÄĹèA . ¸Á : ²jUÉÃj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀ EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉç¯ï PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 01]dĨÉÃgÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§. [02] ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§. [03] gÀ¦üÃPï. 04]    gÉÆõÀ£ï ºÀtÂÚ£À ªÁå¥Áj. [05] U˸ï CmÉÆà qÉæöʪÀgï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ. J®ègÀÆ ¸Á: UÀAUÁªÀw. CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.36/JA.4368 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ PÉç¯ï eÉÆÃr¸ÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¤AzÀÄ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.

²æà w¥ÀàtÚ gÁoÉÆÃqÀ, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 20/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 07-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÁªÉÄñÀégÀgÁªï EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 7-9-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ²æà ¸Á¬Ä ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22-25 ªÀµÀðzÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÌ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀAvÉ ©zÀÄÝ ºÉÆgÀ¼Ár ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄ®V ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. r.J¸ï. DAd£ÉÃAiÀÄ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwzÉ.:-

JvÀÛgÀ: ¸ÀĪÀiÁgÀÄ: 5 ¦üÃl 5 EAZÀÄ, ªÀÄzsÀåªÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, PÀ¥ÀÄà vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä EªÉ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è DZÁgÀ dÄlÄÖ EzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22-25 ªÀµÀð ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀzÀªÀ£ÀÄ. PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è PÀj ªÀÄvÀÄÛ ©½ ªÀÄtÂAiÀÄ ¸ÀgÀ«zÉ.

ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ:

1] QæêÀiï PÀ®gï nñÀlð. 2] w½UÀįÁ© §tÚzÀ VÃgï VÃgï£À CzsÀðvÉÆý£À MAzÀÄ CAV EzÀgÀ PÉÆgÀ¼ÀÄ¥ÀnÖUÉ
" KRAZYKAT Block and white cool cotton" J£ÀÄߪÀ mÉîgï ¯Éç¯ï EzÉ. 3] ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ VÃgï VÃgï£À E£ÉÆßAzÀÄ CAV EzÀgÀ PÉÆgÀ¼ÀÄ¥ÀnÖUÉ
" INSTYLE GDG Gadag" J£ÀÄߪÀ mÉîgï ¯Éç¯ï EzÉ.

4] MAzÀÄ SÁQ ±Àlð ºÁUÀÆ 5] MAzÀÄ SÁQ ¥ÁåAmï. zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É.
F ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉAiÀÄļÀî ªÀÄÈvÀ UÀAqÀ¹£À §UÉÎ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ªÀiÁ»w EzÀÝ°è £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ PÀAmÉÆæïï gÀÆA PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è w½¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À PÀAmÉÆæïï gÀÆA: £ÀA 08539 230100. ªÀÄvÀÄÛ 230222

¦.L £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À ªÉÆ ¸ÀA: 94808 03745..

£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À zÀÆgÀªÁt £ÀA: 08539 220333

5) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ gÁd¥Àà vÀAzÉ GªÀÄä¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉ¼É UÉÆAqÀ¨Á¼À PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ºÀ¼ÉUÉÆAqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÉÆAqÀ¨Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®PÉÌ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ºÁUÉ Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ºÉÆmÉÖAiÉÆüÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¤UÉ KgÀÄ - ¥ÉÃgÀÄ DVzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®ÄªÀiÁrzÀÄÝ E°è aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008