Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, September 21, 2012

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà anÖ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ MlÄÖ 41 ±ÉÃAUÁ aîUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ J.¦.JA.¹. AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ LAiÀÄå¥Àà anÖ EªÀgÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ mÉæÃqÀgïì CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ MnÖ §A¢zÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd anÖ EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr "£ÀªÀÄä CAUÀr PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà ±ÉÃAUÁ aîUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ" CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà J.¦.JA.¹. AiÀÄ°è£À £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ ±ÀlgïìUÀ½UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß 41 ±ÉÃAUÁ aîUÀ¼À ¥ÉÊQ 22 aîUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ, £À£Àß vÀªÀÄä ²ªÀgÁd anÖ EªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä "¤£Éß ¢£ÁAPÀ 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ CAUÀrAiÀÄ ±Àlgïì J¼ÉzÀÄ CzÀPÉÌ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¨sÀzÀæ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÉAiÀįÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ ¤£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÉ" CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 19-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ J.¦.JA.¹. AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ mÉæÃqÀgïì CAUÀrAiÀÄ ±Àlgïì ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 22 aîUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 24,200-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 208/2012 PÀ®0 323, 324, 504, 506 gÉ/«. 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. AiÀiÁåPÀÖ 1989

¢£ÁAPÀ. 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è zÀ£À ªÉĬĸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ JvÀÄÛ ªÉÄÃAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ¤AUÀdÓ, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà, ªÀÄ®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ PÉÆrè, PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ©¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 209/2012 PÀ®0 143, 147, 354, 323, 504, 506, 109 gÉ/« 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®. 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è M§â¼É EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hj£À°è »jAiÀÄjUÉ PÀÆr¹zÁUÀ »jAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2012 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà UÉÆÃUÉÃj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¨Áå°ºÁ¼À vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ-PÀĵÀÖV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »gÉç¤ßUÉÆüÀ PÁæ¸ï¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ¥À¯ÁðAUï zÀÆgÀzÀ°è vÀªÀÄÆäj£À PÀqÉUÉ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr PɼÀUÉ ©½¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÝ C¥ÀWÁvÀÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ §®UÁ® «Ä£ÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ¨ÁºÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ CzÉà PÁ°£À ºÉ§âgÀ½UÉ ¸Àé®Ä vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008