Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, September 21, 2012

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà anÖ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ MlÄÖ 41 ±ÉÃAUÁ aîUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ J.¦.JA.¹. AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ LAiÀÄå¥Àà anÖ EªÀgÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ mÉæÃqÀgïì CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ MnÖ §A¢zÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd anÖ EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr "£ÀªÀÄä CAUÀr PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà ±ÉÃAUÁ aîUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ" CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà J.¦.JA.¹. AiÀÄ°è£À £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ ±ÀlgïìUÀ½UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß 41 ±ÉÃAUÁ aîUÀ¼À ¥ÉÊQ 22 aîUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ, £À£Àß vÀªÀÄä ²ªÀgÁd anÖ EªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä "¤£Éß ¢£ÁAPÀ 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ CAUÀrAiÀÄ ±Àlgïì J¼ÉzÀÄ CzÀPÉÌ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¨sÀzÀæ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÉAiÀįÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ ¤£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÉ" CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 19-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ J.¦.JA.¹. AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ mÉæÃqÀgïì CAUÀrAiÀÄ ±Àlgïì ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 22 aîUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 24,200-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 208/2012 PÀ®0 323, 324, 504, 506 gÉ/«. 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. AiÀiÁåPÀÖ 1989

¢£ÁAPÀ. 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è zÀ£À ªÉĬĸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ JvÀÄÛ ªÉÄÃAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ¤AUÀdÓ, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà, ªÀÄ®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ PÉÆrè, PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ©¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 209/2012 PÀ®0 143, 147, 354, 323, 504, 506, 109 gÉ/« 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®. 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è M§â¼É EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hj£À°è »jAiÀÄjUÉ PÀÆr¹zÁUÀ »jAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2012 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà UÉÆÃUÉÃj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¨Áå°ºÁ¼À vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ-PÀĵÀÖV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »gÉç¤ßUÉÆüÀ PÁæ¸ï¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ¥À¯ÁðAUï zÀÆgÀzÀ°è vÀªÀÄÆäj£À PÀqÉUÉ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr PɼÀUÉ ©½¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÝ C¥ÀWÁvÀÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ §®UÁ® «Ä£ÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ¨ÁºÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ CzÉà PÁ°£À ºÉ§âgÀ½UÉ ¸Àé®Ä vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008