Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, September 22, 2012

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2012 PÀ®A
279,337,338,304(A) IPC ªÀÄvÀÄÛ 187 IMV ACT

¢£ÁAPÀ: 21-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À CAUÀr ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ªÉÆVÎ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ QæÃAiÀiÁ ¸À«ÄÃw ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ZÀgÀArUÉ ºÉÆ¢¹gÀĪÀ ¹ªÉÄÃAmï PÀAPÉæÃmï ªÉÄÃ¯É ²ªÀ¨ÁAiÀĪÀé ºÉƸÀªÀĤ, ºÀA¥ÀªÀÄä ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ VjdªÀé ºÉƸÀªÀĤ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-37/J-722 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-37/J-723 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÉÆVΧ¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ rQÌ ºÉÆÃqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ²ªÀ¨ÁAiÀĪÀé ºÉƸÀªÀĤ FPÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 21-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ a£ÀߥÀà PÁgÀlV, ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÉƸÀdÆgÀlV, vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ£ÁzÀ dªÀºÁgÀ¯Á¯ï vÀAzÉ ¸ÀÆgÀAiÀÄå ªÀÄƪÁ, ¸Á : aPÀ®¥À«ð ºÁ:ªÀ: ºÉƸÀdÆgÀlV, EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ°è JªÉÄä ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV-¸Á®ÄAaªÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ dÆgÀlVAiÀÄ «Ä°Öç gÁWÀtÚ zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 21-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ n«J¸ï JPÀìJ¯ï ºÉ«qÀÆån ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J-37/Dgï-5211 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ZÉÃvÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt,
EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dªÀºÁgÀ¯Á¯ï EvÀ¤UÉ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ dªÀºÁgÀ¯Á¯ï ªÉÄÃ¯É PÉqÀ«zÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ vɯÉUÉ, ªÀÄ®QUÉ, JgÀqÀÆ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ UÀA©ÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ZÉÃvÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Æå¯É£Àì£À°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2012 PÀ®A; 340,342,343,348, L.¦.¹.

¢:21-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ÃªÀð»¸ÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«í¯ï dqïÓ ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹ WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀA/£ÀA/785/2012. ¢: 21-09-2012. £ÉÃzÀÝgÀ ¦¹ £ÀA: 165/2012 PÀ®A; 340,342,343,348, L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÀÄlÖ¥Àà ºÉZï.Cgï. EªÀgÀÄ qÁªÀtUÉÃgÉAiÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ QÃgÀªÁr ¯Éà Omï£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CgÉÆævÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-00 UÀAmÉUÉ qÁªÀtUÉÃgÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÄlÖ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁr CªÀgÀ£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÁj£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀÆ«Ä£À°è 3,4 ¢£ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ PÀÆr ºÁQ »A¸ÉPÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉà ¥ÀÄlÖ¥Àà EªÀjAzÀ ºÉaÑ£À ºÀtPÉÌ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008