Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, September 22, 2012

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2012 PÀ®A
279,337,338,304(A) IPC ªÀÄvÀÄÛ 187 IMV ACT

¢£ÁAPÀ: 21-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À CAUÀr ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ªÉÆVÎ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ QæÃAiÀiÁ ¸À«ÄÃw ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ZÀgÀArUÉ ºÉÆ¢¹gÀĪÀ ¹ªÉÄÃAmï PÀAPÉæÃmï ªÉÄÃ¯É ²ªÀ¨ÁAiÀĪÀé ºÉƸÀªÀĤ, ºÀA¥ÀªÀÄä ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ VjdªÀé ºÉƸÀªÀĤ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-37/J-722 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-37/J-723 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÉÆVΧ¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ rQÌ ºÉÆÃqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ²ªÀ¨ÁAiÀĪÀé ºÉƸÀªÀĤ FPÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 21-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ a£ÀߥÀà PÁgÀlV, ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÉƸÀdÆgÀlV, vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ£ÁzÀ dªÀºÁgÀ¯Á¯ï vÀAzÉ ¸ÀÆgÀAiÀÄå ªÀÄƪÁ, ¸Á : aPÀ®¥À«ð ºÁ:ªÀ: ºÉƸÀdÆgÀlV, EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ°è JªÉÄä ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV-¸Á®ÄAaªÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ dÆgÀlVAiÀÄ «Ä°Öç gÁWÀtÚ zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 21-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ n«J¸ï JPÀìJ¯ï ºÉ«qÀÆån ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J-37/Dgï-5211 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ZÉÃvÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt,
EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dªÀºÁgÀ¯Á¯ï EvÀ¤UÉ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ dªÀºÁgÀ¯Á¯ï ªÉÄÃ¯É PÉqÀ«zÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ vɯÉUÉ, ªÀÄ®QUÉ, JgÀqÀÆ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ UÀA©ÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ZÉÃvÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Æå¯É£Àì£À°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2012 PÀ®A; 340,342,343,348, L.¦.¹.

¢:21-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ÃªÀð»¸ÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«í¯ï dqïÓ ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹ WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀA/£ÀA/785/2012. ¢: 21-09-2012. £ÉÃzÀÝgÀ ¦¹ £ÀA: 165/2012 PÀ®A; 340,342,343,348, L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÀÄlÖ¥Àà ºÉZï.Cgï. EªÀgÀÄ qÁªÀtUÉÃgÉAiÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ QÃgÀªÁr ¯Éà Omï£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CgÉÆævÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-00 UÀAmÉUÉ qÁªÀtUÉÃgÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÄlÖ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁr CªÀgÀ£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÁj£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀÆ«Ä£À°è 3,4 ¢£ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ PÀÆr ºÁQ »A¸ÉPÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉà ¥ÀÄlÖ¥Àà EªÀjAzÀ ºÉaÑ£À ºÀtPÉÌ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008