Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, October 1, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

²æà PÉ. ¥Àæ¸ÁzsÀ vÀAzÉ PÉ. ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï 20 ªÀµÀð eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð G: PÁgÀ¥ÉAlgï ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 30-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «µÀÄÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀªÀÄZÁj 24 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 28 ªÀµÀð J®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ UÀt¥Àw «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ UÀt¥Àw ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÉAzÀÄ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV, §®§ÄdPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯Éà £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ «µÀÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ E§âgÀÆ PÀÆr £À£ÀߣÀÄß J©â¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÉZï.Dgï-55/¹-0268 CAvÁ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÉrØ vÀAzÉ ¥ÉgÀĪÀiÁ¼À gÀrØ ¸Á: vÀ«Ä¼À£ÁqÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgÀ ºÉZï.¹ 88 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ wªÀÄä¥Àà vÀA/ £ÁUÀ¥Àà F½UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 45, eÁ. F½UÉÃgÀ »gÉ qsÀtPÀ£ÀPÀ¯ï vÁ. UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁ¬Ä PÀ¥ÀÄðgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¤ßPÀnÖ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄÆäj£À azÁ£ÀAzÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É PÁj£À UÁ° ºÀwÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÄÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÉZï.¹ 95 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 30-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖVAiÀÄ «dAiÀÄZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ¨sÉÆë ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ.¨sÉÆë G.UËArPÉ®¸À ¸ÁPÀÄgÀħ£Á¼À vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÉêÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£ÁzÀ D£ÀAzÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ D£ÀAzÀ£À §eÁd ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/ºÉZï-8569 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄgÀħ£Á¼À ¢AzÀ PÀĵÀÖVUÉ gÁ¶ÖçAiÀÄ ºÉzÁÝgÀ-50 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁUÀ JzÀÄjUÉ CAzÀgÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D£ÀAzÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ºÁUÉAiÉÄà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ zÉêÀgÁd¤UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ D£ÀAzÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ¼À ºÀwÛgÀ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÀå ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008