Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, October 1, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

²æà PÉ. ¥Àæ¸ÁzsÀ vÀAzÉ PÉ. ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï 20 ªÀµÀð eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð G: PÁgÀ¥ÉAlgï ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 30-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «µÀÄÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀªÀÄZÁj 24 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 28 ªÀµÀð J®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ UÀt¥Àw «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ UÀt¥Àw ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÉAzÀÄ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV, §®§ÄdPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯Éà £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ «µÀÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ E§âgÀÆ PÀÆr £À£ÀߣÀÄß J©â¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÉZï.Dgï-55/¹-0268 CAvÁ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÉrØ vÀAzÉ ¥ÉgÀĪÀiÁ¼À gÀrØ ¸Á: vÀ«Ä¼À£ÁqÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgÀ ºÉZï.¹ 88 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ wªÀÄä¥Àà vÀA/ £ÁUÀ¥Àà F½UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 45, eÁ. F½UÉÃgÀ »gÉ qsÀtPÀ£ÀPÀ¯ï vÁ. UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁ¬Ä PÀ¥ÀÄðgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¤ßPÀnÖ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄÆäj£À azÁ£ÀAzÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É PÁj£À UÁ° ºÀwÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÄÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÉZï.¹ 95 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 30-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖVAiÀÄ «dAiÀÄZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ¨sÉÆë ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ.¨sÉÆë G.UËArPÉ®¸À ¸ÁPÀÄgÀħ£Á¼À vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÉêÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£ÁzÀ D£ÀAzÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ D£ÀAzÀ£À §eÁd ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/ºÉZï-8569 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄgÀħ£Á¼À ¢AzÀ PÀĵÀÖVUÉ gÁ¶ÖçAiÀÄ ºÉzÁÝgÀ-50 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁUÀ JzÀÄjUÉ CAzÀgÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D£ÀAzÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ºÁUÉAiÉÄà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ zÉêÀgÁd¤UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ D£ÀAzÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ¼À ºÀwÛgÀ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÀå ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008