Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, October 2, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 01-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. J¸ï.JªÀiï. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦..L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ DeÁzÀ ¸ÀPÀð¯ï PÁæ¸ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ QȵÁÚf ¨ÉƪÀįÉÃPÀgï ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð eÁ: gÀAUÁj G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: DeÁzÀ ¸ÀPÀð¯ï PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ £À¹Ã§zÀ dÆeÁmï MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ 1] MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃn 2] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï [3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2,530=00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁwæ PÀ£ÁßPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 01-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀgÁd ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ ¸À.¥Ëæ.±Á¯É ¤ÃgÀ®V EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29-09-12 gÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01-10-2012 gÀ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸À.¥Ëæ.±Á¯É ¤ÃgÀ®VAiÀÄ ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°èzÀÝ CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀzÀ 2 QéAmÁ¯ï ¨ÉÃ¼É CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ 10,000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ »A¢£À QrQAiÀÄ ¸ÀgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt

3) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2012 PÀ®A. 309 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 17.09.2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¨Á¼ÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà AiÀÄqÉÆØÃt ªÀAiÀÄ 25 eÁ. UÁtÂUÉÃgÀ G. ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á. gÁåªÀtQ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ QgÀÄPÀļÀPÉÌ ¨ÉøÀvÀÄÛ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ°è Qæ«Ä£ÁµÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À zÁåªÀÄtÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ zsÁgÀªÁqÀzÀ J¸ï.r.JA D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ E¯Ád ªÀiÁr¹zÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄRªÁzÀ £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV ¢£ÁAPÀ: 29.09.12 gÀAzÀÄ gÁåªÀtQ UÁæªÀÄPÉÌ CtÚA¢gÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà, GªÉÄñÀ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä §¸ÀªÀÄäAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 30.09.12 gÀAzÀÄ vÀ£Àß CtÚ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä WÀl£É §UÉÎ vÀ£Àß ¥ÉÆÃmÉÆà vÀUÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß CtÚA¢gÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À vÀªÀÄä zÁåªÀÄtÚ §AzÀÄ ©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ£ÀÄ. gÁwæ ªÉÃ¼É J®ègÀÆ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¢£ÁAPÀ. 01.10.2012 gÀAzÀÄ 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà£ÀÄ JzÀÄÝ ¤ªÀÄä CtÚ£ÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁr FUÀ ¥ÀÄ£À: ¤£Àß ¥ÉÆÃmÉÆà vÀUÉzÀÄ ªÀÄvÉÛà K£ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝgÉÆà £À£ÀUÉ fêÀ£À ¨ÉøÀgÀªÁVzÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ ¨É¼ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ©lÖ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ªÉÄÊzÀÄ£À zÁåªÀÄtÚ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. vÀ£Àß UÀAqÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨É¼ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008