Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, October 2, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 01-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. J¸ï.JªÀiï. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦..L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ DeÁzÀ ¸ÀPÀð¯ï PÁæ¸ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ QȵÁÚf ¨ÉƪÀįÉÃPÀgï ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð eÁ: gÀAUÁj G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: DeÁzÀ ¸ÀPÀð¯ï PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ £À¹Ã§zÀ dÆeÁmï MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ 1] MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃn 2] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï [3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2,530=00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁwæ PÀ£ÁßPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 01-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀgÁd ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ ¸À.¥Ëæ.±Á¯É ¤ÃgÀ®V EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29-09-12 gÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01-10-2012 gÀ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸À.¥Ëæ.±Á¯É ¤ÃgÀ®VAiÀÄ ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°èzÀÝ CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀzÀ 2 QéAmÁ¯ï ¨ÉÃ¼É CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ 10,000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ »A¢£À QrQAiÀÄ ¸ÀgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt

3) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2012 PÀ®A. 309 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 17.09.2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¨Á¼ÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà AiÀÄqÉÆØÃt ªÀAiÀÄ 25 eÁ. UÁtÂUÉÃgÀ G. ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á. gÁåªÀtQ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ QgÀÄPÀļÀPÉÌ ¨ÉøÀvÀÄÛ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ°è Qæ«Ä£ÁµÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À zÁåªÀÄtÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ zsÁgÀªÁqÀzÀ J¸ï.r.JA D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ E¯Ád ªÀiÁr¹zÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄRªÁzÀ £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV ¢£ÁAPÀ: 29.09.12 gÀAzÀÄ gÁåªÀtQ UÁæªÀÄPÉÌ CtÚA¢gÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà, GªÉÄñÀ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä §¸ÀªÀÄäAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 30.09.12 gÀAzÀÄ vÀ£Àß CtÚ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä WÀl£É §UÉÎ vÀ£Àß ¥ÉÆÃmÉÆà vÀUÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß CtÚA¢gÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À vÀªÀÄä zÁåªÀÄtÚ §AzÀÄ ©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ£ÀÄ. gÁwæ ªÉÃ¼É J®ègÀÆ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¢£ÁAPÀ. 01.10.2012 gÀAzÀÄ 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà£ÀÄ JzÀÄÝ ¤ªÀÄä CtÚ£ÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁr FUÀ ¥ÀÄ£À: ¤£Àß ¥ÉÆÃmÉÆà vÀUÉzÀÄ ªÀÄvÉÛà K£ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝgÉÆà £À£ÀUÉ fêÀ£À ¨ÉøÀgÀªÁVzÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ ¨É¼ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ©lÖ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ªÉÄÊzÀÄ£À zÁåªÀÄtÚ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. vÀ£Àß UÀAqÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨É¼ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008