Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, October 20, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 20.10.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 00.15 J.JªÀiï.PÉÌ ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉAzÀæ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¯Áj C¥ÀWÁvÀzÀ°è E§âgÀÆ aQvÉìUÁV §AzÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ gÁªÀÄtÚ vÀA¢ ºÉÆ£ÀÄßgÀ¥Àà ªÁ°äÃQ ¸Á:PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ UÀzÀUÀ FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 01.00 J.JªÀiï.¢AzÀ 02.00 J.JªÀiï.zÀªÀgÀUÉ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 3.00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï ¦.J¸ï.UÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 19.10.12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1600 UÀAmÉUÉ dUÀ¢Ã±À ºÀÆ°, EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉ.J 22/J-422 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÀzÀUÀ J.¦.JªÀiï.¹.¬ÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ UÀzÀUÀ-PÉÆ¥Àà¼À J£ï.ºÉZï.-63, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀiÁjUÉ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï L.©. ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ PÀgÀ«AUï ¯ÉQ̸ÀzÉà ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉ Nr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ 108 CA§Äå¯Éãïì£À°è aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ®è¥Àà, ºÉZï.¹.-42. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2012 PÀ®A. 341, 323, 324, 504, 392 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªï zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð eÁ.¨ÁæºÀät G.ªÀQîgÀÄ ¸Á.UÉÆÃvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÁgï £ÀA. PÉ.J.37/JA-5176 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉÆÃvÀV¬ÄAzÀ PÀĵÀÖVUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ 1) ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À 2) ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ 3) DeÁªÀ° vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ £ÀzÁ¥sï 4) ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÁj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ ¯Éà ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝAiÀÄ°è Cfð ºÁQ K£ÀÄ ¸ÉAmÁ ºÀjPÉÆAw¯É ¨ÉƸÀÄrPÉ JAzÀÄ ¨Á¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ MzÀÝ£ÀÄ, DeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ, ¯Á®¸Á§ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀgÀ¸À¥Àà, UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀgÀÄ DUÉÎ DeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ J¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §gÀÄwÛAiÀiÁ ¯Éà JAzÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ §®UÀtÂÚUÉ eÉÆÃgÁV PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ, DUÀ C¯Éèà EzÀÝ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, ºÀ£ÀªÀĪÀé, J®èªÀé EªÀgÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÄ, F dUÀ¼À wPÁÌlzÀ°è £À£Àß ¥ÁåAn£À »A¢£À eÉç£À°èzÀÝ ¥À¸Àð£ÀÄß ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À FvÀ£ÀÄ QvÀÄÛPÉÆAqÀ£ÀÄ ¥À¸Àð£À°è 30,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, F »AzÉ £Á£ÀÄ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É §UÉÎ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ ºÁQzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ »A¢¤AzÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, £À£ÀUÉ £À£Àß ºÀt zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £À£Àß ºÀt PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2012 PÀ®A. 323, 324, 504, 392 ¸À»vÀ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989:.

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 01-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.UÉÆÃvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ ºÁeÁªÀ° vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ £ÀzÁ¥sï, ¯Á®¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÀÆr UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªï zÉøÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ PÁj£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÁj¤AzÀ E½zÀÄ ¤AwzÀÄÝ DUÀ ºÁeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÀ, £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£À »AzÉ ºÉÆÃV ¤Aw, ºÁeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ ºÀt PÉýzÀ DUÀ DvÀ£ÀÄ JzÀgÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ¨ÉÆøÀÄrPɪÀÄUÀ CAzÀ DUÀ £Á£ÀÄ D jÃw AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃj zÀuÉÃgÀ CAvÁ CAzÉ DUÀ CªÀgÀÄ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ¸ÉAmÁ ºÉüÀPÀ §A¢¯Éà ¨Áåqï ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÝgÀÄ, £À£Àß ¥ÁåAn£À eÉé£À°èzÀÝ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 20 £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß eÉé¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀ£ÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ PÉƸÀgÁqÀ¯ÁV £É®PÉÌ PÉÊ EmÉÖ DUÀ CªÀ£ÀÄ §Æl PÁ°¤AzÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÀĽzÀ£ÀÄ DUÀ ºÁeÁªÀ°, ¯Á®¸Á§, ¨Á¼À¥Àà ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ, DAd£ÀAiÀÄå zÁ¸ÀgÀ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ, DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt £À£ÀUÉ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà £À£Àß°èzÀÝ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà UÀÄgÀ¥Àà CAUÀr J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA.PÉ,J-35/J¸ï-7020 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀĵÀÖV J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ 2 £Éà ©æÃqïÓ£À ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J-34/J-0492 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥Ààgï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ JqÀUÁ® ºÉ§âgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÁ®PÀ gÀ»ªÀÄvÀįÁè EªÀjUÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2012 PÀ®A. 392, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀ©Ã§ ºÀĸÉä vÀA/ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±À©âÃgÀ ºÀĸÉä ªÀAiÀiÁ 28, eÁ. ªÀÄĹèA. G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààgï ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¸Á. vÉVΣÀPÉÃj Nt PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.37/J.1343 £ÉÃzÀÝgÀ°è a®ÄªÁqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦.qÀ§Äè.r E¯ÁSɬÄAzÀ ¥À«Äðmï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ f.JA.Dgï. PÀA¥À¤ PÉ®¸À £Á¯ÉAiÀÄ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ n¥Ààgï ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ n¥Ààgï ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ n¥Ààgï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ½£À §UÉÎ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÁUÀ ZÁ®PÀ dgÁPïì PÁ¦ vÉÆÃj¹zÀÄÝ, 2000=00 gÀÆ. PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ ZÁ®PÀ E®èªÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÉé£À°èzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ ¹-1 (CA.Q. 2700=00 gÀÆ) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ zÁR¯É ¸ÀªÉÄÃvÀ n¥Ààgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ «ZÁj¹zÀÄÝ §Ä¯ÉgÉÆà fÃ¥ï ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ r.JA.f D¦üùUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ UÉÆvÁÛV «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ n¥Ààgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï EªÀjUÉ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ J¸ï. JA. GzÀAiÀıÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÄð£ÀAvÉ ²æà «.PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008