Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, October 20, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 20.10.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 00.15 J.JªÀiï.PÉÌ ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉAzÀæ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¯Áj C¥ÀWÁvÀzÀ°è E§âgÀÆ aQvÉìUÁV §AzÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ gÁªÀÄtÚ vÀA¢ ºÉÆ£ÀÄßgÀ¥Àà ªÁ°äÃQ ¸Á:PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ UÀzÀUÀ FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 01.00 J.JªÀiï.¢AzÀ 02.00 J.JªÀiï.zÀªÀgÀUÉ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 3.00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï ¦.J¸ï.UÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 19.10.12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1600 UÀAmÉUÉ dUÀ¢Ã±À ºÀÆ°, EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉ.J 22/J-422 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÀzÀUÀ J.¦.JªÀiï.¹.¬ÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ UÀzÀUÀ-PÉÆ¥Àà¼À J£ï.ºÉZï.-63, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀiÁjUÉ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï L.©. ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ PÀgÀ«AUï ¯ÉQ̸ÀzÉà ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉ Nr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ 108 CA§Äå¯Éãïì£À°è aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ®è¥Àà, ºÉZï.¹.-42. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2012 PÀ®A. 341, 323, 324, 504, 392 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªï zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð eÁ.¨ÁæºÀät G.ªÀQîgÀÄ ¸Á.UÉÆÃvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÁgï £ÀA. PÉ.J.37/JA-5176 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉÆÃvÀV¬ÄAzÀ PÀĵÀÖVUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ 1) ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À 2) ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ 3) DeÁªÀ° vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ £ÀzÁ¥sï 4) ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÁj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ ¯Éà ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝAiÀÄ°è Cfð ºÁQ K£ÀÄ ¸ÉAmÁ ºÀjPÉÆAw¯É ¨ÉƸÀÄrPÉ JAzÀÄ ¨Á¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ MzÀÝ£ÀÄ, DeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ, ¯Á®¸Á§ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀgÀ¸À¥Àà, UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀgÀÄ DUÉÎ DeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ J¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §gÀÄwÛAiÀiÁ ¯Éà JAzÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ §®UÀtÂÚUÉ eÉÆÃgÁV PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ, DUÀ C¯Éèà EzÀÝ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, ºÀ£ÀªÀĪÀé, J®èªÀé EªÀgÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÄ, F dUÀ¼À wPÁÌlzÀ°è £À£Àß ¥ÁåAn£À »A¢£À eÉç£À°èzÀÝ ¥À¸Àð£ÀÄß ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À FvÀ£ÀÄ QvÀÄÛPÉÆAqÀ£ÀÄ ¥À¸Àð£À°è 30,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, F »AzÉ £Á£ÀÄ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É §UÉÎ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ ºÁQzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ »A¢¤AzÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, £À£ÀUÉ £À£Àß ºÀt zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £À£Àß ºÀt PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2012 PÀ®A. 323, 324, 504, 392 ¸À»vÀ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989:.

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 01-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.UÉÆÃvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ ºÁeÁªÀ° vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ £ÀzÁ¥sï, ¯Á®¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÀÆr UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªï zÉøÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ PÁj£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÁj¤AzÀ E½zÀÄ ¤AwzÀÄÝ DUÀ ºÁeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÀ, £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£À »AzÉ ºÉÆÃV ¤Aw, ºÁeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ ºÀt PÉýzÀ DUÀ DvÀ£ÀÄ JzÀgÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ¨ÉÆøÀÄrPɪÀÄUÀ CAzÀ DUÀ £Á£ÀÄ D jÃw AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃj zÀuÉÃgÀ CAvÁ CAzÉ DUÀ CªÀgÀÄ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ¸ÉAmÁ ºÉüÀPÀ §A¢¯Éà ¨Áåqï ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÝgÀÄ, £À£Àß ¥ÁåAn£À eÉé£À°èzÀÝ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 20 £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß eÉé¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀ£ÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ PÉƸÀgÁqÀ¯ÁV £É®PÉÌ PÉÊ EmÉÖ DUÀ CªÀ£ÀÄ §Æl PÁ°¤AzÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÀĽzÀ£ÀÄ DUÀ ºÁeÁªÀ°, ¯Á®¸Á§, ¨Á¼À¥Àà ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ, DAd£ÀAiÀÄå zÁ¸ÀgÀ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ, DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt £À£ÀUÉ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà £À£Àß°èzÀÝ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà UÀÄgÀ¥Àà CAUÀr J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA.PÉ,J-35/J¸ï-7020 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀĵÀÖV J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ 2 £Éà ©æÃqïÓ£À ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J-34/J-0492 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥Ààgï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ JqÀUÁ® ºÉ§âgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÁ®PÀ gÀ»ªÀÄvÀįÁè EªÀjUÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2012 PÀ®A. 392, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀ©Ã§ ºÀĸÉä vÀA/ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±À©âÃgÀ ºÀĸÉä ªÀAiÀiÁ 28, eÁ. ªÀÄĹèA. G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààgï ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¸Á. vÉVΣÀPÉÃj Nt PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.37/J.1343 £ÉÃzÀÝgÀ°è a®ÄªÁqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦.qÀ§Äè.r E¯ÁSɬÄAzÀ ¥À«Äðmï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ f.JA.Dgï. PÀA¥À¤ PÉ®¸À £Á¯ÉAiÀÄ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ n¥Ààgï ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ n¥Ààgï ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ n¥Ààgï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ½£À §UÉÎ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÁUÀ ZÁ®PÀ dgÁPïì PÁ¦ vÉÆÃj¹zÀÄÝ, 2000=00 gÀÆ. PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ ZÁ®PÀ E®èªÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÉé£À°èzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ ¹-1 (CA.Q. 2700=00 gÀÆ) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ zÁR¯É ¸ÀªÉÄÃvÀ n¥Ààgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ «ZÁj¹zÀÄÝ §Ä¯ÉgÉÆà fÃ¥ï ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ r.JA.f D¦üùUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ UÉÆvÁÛV «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ n¥Ààgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï EªÀjUÉ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ J¸ï. JA. GzÀAiÀıÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÄð£ÀAvÉ ²æà «.PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008