Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, October 19, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 18.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ gÀÄzÀæAiÀÄå UÀtZÁgÀ ¸Á. DqÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦AiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 18.10.12 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.15 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ «ÃgÀtÚ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ.J 37/J¯ï-235 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¢ªÀlgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀnÖzÀÝ MAzÀÄ mÁAmÁA UÁrAiÀÄ£ÀÄß «ÃgÀtÚ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EvÀ£ÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß mÁAmÁA UÁrAiÀÄ£ÀÄß MªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁr Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DzÉñÀ gÉÆÃnÖ ¸Á. AiÀÄqÉÆØÃt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA: MD2A14AL4CWD20017 EAf£À £ÀA:
JBZWCD66207

£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀºÀ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV E§âgÀÆ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ¸ÀªÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ «ÃgÀtÚ ªÀÄrªÁgÀ EvÀ¤UÉ ¨Ájà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzÉñÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥Àà ºÉƸÀUÉÃj ºÁUÀÄ ªÀÄAqÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÀj¹ aQvÉìUÁV ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 18-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ eÉÊPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÁeïð£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð eÁ.QæòÑAiÀÄ£ï G.¯Áj QèãÀgï ¸Á.EAzÉÆÃgÀ ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 02-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¢£ÉñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ LµÀgï ªÁºÀ£À £ÀA. JA.¦.-09/fE-4951 £ÉÃzÀÝgÀ°è E®PÀ¯ï-PÀĵÀÖV ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DgÉÆæ ¢£ÉñÀ ¥ÀmÉïï FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ «¨sÀdPÀ UÉÆqÉUÉ ªÁºÀªÀ£ÀÄß §®UÀqɬÄAzÀ oÀPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À vÉgÀZÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¥À°Ö DV ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¸ÀtÚ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¢£ÉñÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉZï.¹-32 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008