Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, October 19, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 18.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ gÀÄzÀæAiÀÄå UÀtZÁgÀ ¸Á. DqÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦AiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 18.10.12 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.15 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ «ÃgÀtÚ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ.J 37/J¯ï-235 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¢ªÀlgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀnÖzÀÝ MAzÀÄ mÁAmÁA UÁrAiÀÄ£ÀÄß «ÃgÀtÚ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EvÀ£ÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß mÁAmÁA UÁrAiÀÄ£ÀÄß MªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁr Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DzÉñÀ gÉÆÃnÖ ¸Á. AiÀÄqÉÆØÃt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA: MD2A14AL4CWD20017 EAf£À £ÀA:
JBZWCD66207

£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀºÀ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV E§âgÀÆ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ¸ÀªÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ «ÃgÀtÚ ªÀÄrªÁgÀ EvÀ¤UÉ ¨Ájà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzÉñÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥Àà ºÉƸÀUÉÃj ºÁUÀÄ ªÀÄAqÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÀj¹ aQvÉìUÁV ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 18-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ eÉÊPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÁeïð£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð eÁ.QæòÑAiÀÄ£ï G.¯Áj QèãÀgï ¸Á.EAzÉÆÃgÀ ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 02-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¢£ÉñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ LµÀgï ªÁºÀ£À £ÀA. JA.¦.-09/fE-4951 £ÉÃzÀÝgÀ°è E®PÀ¯ï-PÀĵÀÖV ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DgÉÆæ ¢£ÉñÀ ¥ÀmÉïï FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ «¨sÀdPÀ UÉÆqÉUÉ ªÁºÀªÀ£ÀÄß §®UÀqɬÄAzÀ oÀPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À vÉgÀZÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¥À°Ö DV ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¸ÀtÚ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¢£ÉñÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉZï.¹-32 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008