Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, October 23, 2012

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2012 PÀ®A. 302 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄÄ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ PÁ¼ÀÄ ªÀAiÀiÁ:25 eÁ; ®ªÀiÁtÂ, G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÀAUÁªÀw ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð PÉÆlÄÖ ¤ªÀÄä CPÀÌ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¹lÄÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁwUÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É ¤ªÀÄä CPÀ̽UÉ ¤Ã£ÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀÄ CAvÁ DgÉÆæ ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ    ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ £ÉÊnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÄÝ DUÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°®è CªÀ¼À ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÊ vÀtÚVvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À     PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀAzÀÄUÀnÖzÀ PÀ¯ÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ EvÀÄÛ. ºÀwÛgÀzÀ°è JgÀqÀÄ ®ÄAVUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ     dAnAiÀiÁV PÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ CªÀ¼À JqÀUÉÊ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ EvÀÄÛ. DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ £ÉÃtĺÁQ ¢£ÁAPÀ: 21-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22-10-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 6-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. eÉ.Dgï. ¤PÀÌA ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 22-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ¹zÀÝgÀrØ ªÀ:60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ. CAvÁ PÀÆUÀÄvÀÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ/ ºÉZï.J¸ï. ¸ÀwñÀ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁ𠹧âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,300-00 gÀÆ., ªÀÄmÁÌ aÃn, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q. 400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008