Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, October 23, 2012

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2012 PÀ®A. 302 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄÄ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ PÁ¼ÀÄ ªÀAiÀiÁ:25 eÁ; ®ªÀiÁtÂ, G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÀAUÁªÀw ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð PÉÆlÄÖ ¤ªÀÄä CPÀÌ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¹lÄÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁwUÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É ¤ªÀÄä CPÀ̽UÉ ¤Ã£ÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀÄ CAvÁ DgÉÆæ ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ    ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ £ÉÊnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÄÝ DUÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°®è CªÀ¼À ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÊ vÀtÚVvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À     PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀAzÀÄUÀnÖzÀ PÀ¯ÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ EvÀÄÛ. ºÀwÛgÀzÀ°è JgÀqÀÄ ®ÄAVUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ     dAnAiÀiÁV PÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ CªÀ¼À JqÀUÉÊ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ EvÀÄÛ. DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ £ÉÃtĺÁQ ¢£ÁAPÀ: 21-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22-10-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 6-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. eÉ.Dgï. ¤PÀÌA ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 22-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ¹zÀÝgÀrØ ªÀ:60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ. CAvÁ PÀÆUÀÄvÀÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ/ ºÉZï.J¸ï. ¸ÀwñÀ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁ𠹧âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,300-00 gÀÆ., ªÀÄmÁÌ aÃn, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q. 400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008