Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, October 25, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁw: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:VtÂUÉÃgÀ vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/AiÀÄÄ-1958 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ gÁd¸Á§ ¸Á:QqÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ DAd£À¥Àà EvÀ£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬Ä £ÁUÀªÀÄä EªÀ½UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ DAd£À¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀªÀÄä½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħ⽠QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä vÁ¬Ä £ÁUÀªÀÄä¼À ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/AiÀÄÄ-1958 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ gÁd¸Á§ ¸Á:QqÀzÁ¼À EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà w¥ÉàøÁé«Ä J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À (UÁ)æ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ vÁdÄ¢ÝãÀ PÀªÀÄÄr ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.zÀÄUÁðPÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ zË®ªÀÄä gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, PÀĵÀÖV-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è PÀĵÀÖV ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è MAzÀÄ ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.29/J-4134 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á.aPÀÌ£Á¼À FvÀ£ÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ MAzÀÄ JwÛUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ zË®ªÀÄä gÀªÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ zË®ªÀÄä FPÉUÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ, »AzɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¨Á¼À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, AiÀÄ®èªÀé ªÀiÁzÀgÀ, PÀĪÀiÁgÀ, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà, µÀtÄäPÀªÀé, ºÀÄ°UɪÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ±ÁåªÀĪÀÄÆwð vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà DªÀÄzÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÉÆë, G: UËAr PÉ®¸À, ¸Á: §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï, vÁªÀgÀUÉÃgÁ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä PÁåA¦£À ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÉÄwÛ£Á¼À E§âgÀÆ ¸ÉÃj UËArPÉ®¸ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37/J¸ï-8102 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀmɪÀÅ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ L.©. ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀAUÀ£Á¼ÀPÉÌ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ PÀĽvÀ£ÀÄ. £ÁªÀÅ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÄuÉÃzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgïPÉÆlÖ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C°èAiÉÄà EzÀÝ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß »AzÉ PÀĽwzÀÝ ±ÁåªÀÄtÚ¤UÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À §®¨sÁUÀzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÆ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EzÉ. £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgïPÉÆlÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïC£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁeï ¥À®ìgï ªÁºÀ£À«zÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. J.¦. 02/J.eÉ.-3478 CAvÁ EvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁeÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀ±ÉnÖ PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: ¨É¼ÀvÀÆgÀ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Éè CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À »AzÉ EzÀݪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ gÁdAiÀÄå ¸Á: PÉÆ¥ÀÄà®Ä UÁæªÀÄ (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀj§âjUÀÆ ¸ÀºÁ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ D zÁjAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÀÄZÀÑ¥Àà J.J¸ï.L., vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 284/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 24-10-2012 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÀjd£À 30 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀ£ÀzÀÄUÁðzÀ ²æäªÁ¸ÀgÀrØ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ mÁæPÀÖgÀzÀ°è UÀ¢Ý PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀtªÁ¼À PÁåA¦UÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¨sÁ¦gÀrØ PÁåA¥ï ¸À«ÄÃ¥À §gÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ²æäªÁ¸À gÀrØAiÀĪÀjUÉ ªÁºÀ£À ¤°è¸À®Ä ºÉý §»ðzɸÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì gÉÆÃrUÉ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj ²æäªÁ¸ÀgÉrØAiÀĪÀgÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AwzÀÝ £À£ÀߣÀß £ÉÆÃqÀzÉà lPÀÌgÀÄ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÀºÀ ¥ÉmÁÖVzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVzÀÄÝ CzÉ. £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA§gï PÉ.J-37/n.J-5721 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÉZï.¹. 60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008