Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, October 25, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁw: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:VtÂUÉÃgÀ vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/AiÀÄÄ-1958 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ gÁd¸Á§ ¸Á:QqÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ DAd£À¥Àà EvÀ£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬Ä £ÁUÀªÀÄä EªÀ½UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ DAd£À¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀªÀÄä½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħ⽠QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä vÁ¬Ä £ÁUÀªÀÄä¼À ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/AiÀÄÄ-1958 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ gÁd¸Á§ ¸Á:QqÀzÁ¼À EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà w¥ÉàøÁé«Ä J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À (UÁ)æ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ vÁdÄ¢ÝãÀ PÀªÀÄÄr ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.zÀÄUÁðPÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ zË®ªÀÄä gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, PÀĵÀÖV-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è PÀĵÀÖV ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è MAzÀÄ ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.29/J-4134 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á.aPÀÌ£Á¼À FvÀ£ÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ MAzÀÄ JwÛUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ zË®ªÀÄä gÀªÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ zË®ªÀÄä FPÉUÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ, »AzɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¨Á¼À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, AiÀÄ®èªÀé ªÀiÁzÀgÀ, PÀĪÀiÁgÀ, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà, µÀtÄäPÀªÀé, ºÀÄ°UɪÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ±ÁåªÀĪÀÄÆwð vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà DªÀÄzÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÉÆë, G: UËAr PÉ®¸À, ¸Á: §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï, vÁªÀgÀUÉÃgÁ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä PÁåA¦£À ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÉÄwÛ£Á¼À E§âgÀÆ ¸ÉÃj UËArPÉ®¸ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37/J¸ï-8102 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀmɪÀÅ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ L.©. ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀAUÀ£Á¼ÀPÉÌ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ PÀĽvÀ£ÀÄ. £ÁªÀÅ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÄuÉÃzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgïPÉÆlÖ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C°èAiÉÄà EzÀÝ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß »AzÉ PÀĽwzÀÝ ±ÁåªÀÄtÚ¤UÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À §®¨sÁUÀzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÆ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EzÉ. £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgïPÉÆlÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïC£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁeï ¥À®ìgï ªÁºÀ£À«zÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. J.¦. 02/J.eÉ.-3478 CAvÁ EvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁeÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀ±ÉnÖ PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: ¨É¼ÀvÀÆgÀ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Éè CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À »AzÉ EzÀݪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ gÁdAiÀÄå ¸Á: PÉÆ¥ÀÄà®Ä UÁæªÀÄ (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀj§âjUÀÆ ¸ÀºÁ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ D zÁjAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÀÄZÀÑ¥Àà J.J¸ï.L., vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 284/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 24-10-2012 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÀjd£À 30 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀ£ÀzÀÄUÁðzÀ ²æäªÁ¸ÀgÀrØ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ mÁæPÀÖgÀzÀ°è UÀ¢Ý PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀtªÁ¼À PÁåA¦UÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¨sÁ¦gÀrØ PÁåA¥ï ¸À«ÄÃ¥À §gÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ²æäªÁ¸À gÀrØAiÀĪÀjUÉ ªÁºÀ£À ¤°è¸À®Ä ºÉý §»ðzɸÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì gÉÆÃrUÉ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj ²æäªÁ¸ÀgÉrØAiÀĪÀgÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AwzÀÝ £À£ÀߣÀß £ÉÆÃqÀzÉà lPÀÌgÀÄ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÀºÀ ¥ÉmÁÖVzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVzÀÄÝ CzÉ. £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA§gï PÉ.J-37/n.J-5721 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÉZï.¹. 60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008