Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, January 6, 2013

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ 05-01-13 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA.PÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀUÁvÀzÀ°è  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁºÀw w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è WÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉì ¤Ãr¹ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀjUÉ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ. CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 05-01-13 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 WÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀgÉÆA¢UÉ J®ègÀÆ DgÉÆævÀ£À mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À  £ÀA. PÉJ.37/6548 £ÉzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ ±ÀæªÀÄzÁ£ÀPÉÌ  §A¢zÀÄÝ ªÀÄzÀåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ±ÀæªÀÄzÁ£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÉÄïÁÌt¹zÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ ºÉZï.¦. ¥ÉmÉÆæî §APï ¸À«ÄÃ¥À AiÀÄ®§ÄUÁ𠧣Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÃgÀªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV & zÀÄqÀÄQ¤AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß  ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉ  EzÀÄÝzÀjAzÀ MªÉÄä¯É ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ dVÎ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ EzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ & EvÀgÉ 20 d£ÀjUÉ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ & wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ  M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ 4-5 lA.lA.ªÁºÀ£ÀzÀ°è J®ègÀ£ÀÄß aQvÉìUÁV PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÉÊzÀåjAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹gÀÄvÉÛêÉ. ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨Á®å «ªÁºÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013 PÀ®A. 9, 10, 11 ¨Á®å «ªÁºÀ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ.:.

¢£ÁAPÀ 05/1/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. zÉÆgÉʸÁé«Ä G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Ý E¯ÁSÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 04/01/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.10 UÀAmÉUÉ PÀÄzÀjªÉÆÃw UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà G¥ÁàgÀ £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÆPÉ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: ©. ºÉƸÀ½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À 2] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà G¥ÁàgÀ 3] ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ EvÀgÉà ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÉÃj C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¥ÁªÀðw(C£ÀߥÀÆtð) EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ ¸Á : PÀÄzÀjªÉÆÃw vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ¨Á®å «ªÁºÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. °AUÀ£ÀUËqÀ J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008