Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, January 6, 2013

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ 05-01-13 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA.PÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀUÁvÀzÀ°è  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁºÀw w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è WÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉì ¤Ãr¹ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀjUÉ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ. CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 05-01-13 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 WÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀgÉÆA¢UÉ J®ègÀÆ DgÉÆævÀ£À mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À  £ÀA. PÉJ.37/6548 £ÉzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ ±ÀæªÀÄzÁ£ÀPÉÌ  §A¢zÀÄÝ ªÀÄzÀåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ±ÀæªÀÄzÁ£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÉÄïÁÌt¹zÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ ºÉZï.¦. ¥ÉmÉÆæî §APï ¸À«ÄÃ¥À AiÀÄ®§ÄUÁ𠧣Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÃgÀªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV & zÀÄqÀÄQ¤AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß  ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉ  EzÀÄÝzÀjAzÀ MªÉÄä¯É ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ dVÎ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ EzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ & EvÀgÉ 20 d£ÀjUÉ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ & wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ  M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ 4-5 lA.lA.ªÁºÀ£ÀzÀ°è J®ègÀ£ÀÄß aQvÉìUÁV PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÉÊzÀåjAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹gÀÄvÉÛêÉ. ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨Á®å «ªÁºÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013 PÀ®A. 9, 10, 11 ¨Á®å «ªÁºÀ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ.:.

¢£ÁAPÀ 05/1/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. zÉÆgÉʸÁé«Ä G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Ý E¯ÁSÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 04/01/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.10 UÀAmÉUÉ PÀÄzÀjªÉÆÃw UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà G¥ÁàgÀ £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÆPÉ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: ©. ºÉƸÀ½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À 2] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà G¥ÁàgÀ 3] ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ EvÀgÉà ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÉÃj C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¥ÁªÀðw(C£ÀߥÀÆtð) EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ ¸Á : PÀÄzÀjªÉÆÃw vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ¨Á®å «ªÁºÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. °AUÀ£ÀUËqÀ J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008