Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, January 5, 2013

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 04-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §ÄgÀªÀ ¸À®ÄªÁV ºÀ®ªÁUÀ° UÁæªÀÄPÉÌ lA lA C¥Éà UÁr £ÀA-PÉ.J-37 J-844 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ lA lA UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA lA UÁrAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀAr-ºÀ®ªÁUÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ C¼ÀªÀAr PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁrAiÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ vÀVΣÀ°è PÉqÀ« C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉÆÃt PÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉà ¥ÀPÀÌrUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥sÀWÁvÀªÁzÁUÀ CAzÁdÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁgÀt ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ gÀeÁPï¸Á§ ¸Á: C¼ÀªÀAr FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ
ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï

oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2013 PÀ®A. 143, 147, 448, 323, 354, 307, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 05-01-2013 gÀAzÀÄ 04-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 4-1-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «gÉñÀ G¥ÁàgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ EªÀgÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¹lÄÖ ªÀiÁr dUÀ¼Á©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÁÝUÉÎ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà UËqÀæ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 2) ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á : UÀÄAqÀÆgÀ 3) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄĸÁ° ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 4) ºÉZï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 5) ºÉZï.§¸ÀªÀgÁd vÀA¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¸Á : UÀÄAqÀÆgÀ 6) ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ vÀA¢ §¸À£ÀUËqÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 7) ºÉZï.¥ÀæPÁ±À vÀA¢ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 8) ZÀ£ÀߥÀà vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 9) zÉÆqÀا¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ¸ÀUÀgÀ¥Àà ºÀnÖ ¸Á : UÀÄAqÀÆgÀ 10) ºÉZï.«ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 11) §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ °AUÀ£ÀUËqÀ ¸Á :UÀÄAqÀÆgÀ 12) gÀÄzÀæ¥Àà vÀA¢ FgÀ¥Àà ªÀÄĸÁ° ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 13) AiÀÄAPÉÆç vÀA¢ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀÄƸÁ° ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 14) F. ²æäªÁ¸À vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 15) F ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 16) F. ¸ÀÄPÁæd vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 17) vÉÃd vÀA¢ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 18) §¼ÀÆîrUËqÀ vÀA¢ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 19) ±À²zsÀgÀgÀrØ vÀA¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÉøÁ¬Ä ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 20) UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÀrØ vÀA¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÉøÁ¬Ä ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 21) F ²æãÁxÀ vÀA¢ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 22) F £ÁUÀgÁd vÀA¢ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 23) gÀ« vÀA¢ CA¨ÉæñÀ ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 24) UÀuÉñÀ vÀA¢ ²ªÀtÚ ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ ®QëöäÃPÁåA¥ï 25) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà ºÉÆmÉÃ¯ï ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 26) ¸ÀtÚ§¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ¸ÀUÀgÀ¥Àà ºÀnÖ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 27) «gÉñÀ vÀA¢ CAiÀÄåtÚ §rUÉÃgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 28) ºÉZï. §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ®ZÀªÀÄAiÀÄå ºÉÆmÉÃ¯ï ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 29) gÁªÀÄtÚ vÀA¢ °AUÀ¥Àà PÁgÀlV ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 30) UÀAUÀ¥Àà vÀA¢ °AUÀ¥Àà ElV ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 31) ¨ÉlÖ¥Àà vÀA¢ ¨ÉƼÉÆîÃfUËqÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 32) ¦. ªÀįÉèñÀ ®QëöäÃPÁåA¥ï 33) gÀªÉÄñÀ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà £ÀA¢§Ar ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 34) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA¢ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà FqÀUÉÃgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw CA§ªÀÄä EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr eÁw JwÛ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §rzÀÄ aªÀÄt JtÂÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw CA§ªÀÄä EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr eÁw JwÛ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §rzÀÄ aªÀÄt JtÂÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ. ©. UËqÀgÀ ¦.J¸ï.L.. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008