Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, January 5, 2013

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 04-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §ÄgÀªÀ ¸À®ÄªÁV ºÀ®ªÁUÀ° UÁæªÀÄPÉÌ lA lA C¥Éà UÁr £ÀA-PÉ.J-37 J-844 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ lA lA UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA lA UÁrAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀAr-ºÀ®ªÁUÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ C¼ÀªÀAr PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁrAiÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ vÀVΣÀ°è PÉqÀ« C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉÆÃt PÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉà ¥ÀPÀÌrUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥sÀWÁvÀªÁzÁUÀ CAzÁdÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁgÀt ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ gÀeÁPï¸Á§ ¸Á: C¼ÀªÀAr FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ
ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï

oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2013 PÀ®A. 143, 147, 448, 323, 354, 307, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 05-01-2013 gÀAzÀÄ 04-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 4-1-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «gÉñÀ G¥ÁàgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ EªÀgÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¹lÄÖ ªÀiÁr dUÀ¼Á©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÁÝUÉÎ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà UËqÀæ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 2) ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á : UÀÄAqÀÆgÀ 3) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄĸÁ° ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 4) ºÉZï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 5) ºÉZï.§¸ÀªÀgÁd vÀA¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¸Á : UÀÄAqÀÆgÀ 6) ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ vÀA¢ §¸À£ÀUËqÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 7) ºÉZï.¥ÀæPÁ±À vÀA¢ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 8) ZÀ£ÀߥÀà vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 9) zÉÆqÀا¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ¸ÀUÀgÀ¥Àà ºÀnÖ ¸Á : UÀÄAqÀÆgÀ 10) ºÉZï.«ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 11) §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ °AUÀ£ÀUËqÀ ¸Á :UÀÄAqÀÆgÀ 12) gÀÄzÀæ¥Àà vÀA¢ FgÀ¥Àà ªÀÄĸÁ° ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 13) AiÀÄAPÉÆç vÀA¢ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀÄƸÁ° ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 14) F. ²æäªÁ¸À vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 15) F ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 16) F. ¸ÀÄPÁæd vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 17) vÉÃd vÀA¢ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 18) §¼ÀÆîrUËqÀ vÀA¢ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 19) ±À²zsÀgÀgÀrØ vÀA¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÉøÁ¬Ä ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 20) UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÀrØ vÀA¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÉøÁ¬Ä ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 21) F ²æãÁxÀ vÀA¢ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 22) F £ÁUÀgÁd vÀA¢ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 23) gÀ« vÀA¢ CA¨ÉæñÀ ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 24) UÀuÉñÀ vÀA¢ ²ªÀtÚ ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ ®QëöäÃPÁåA¥ï 25) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà ºÉÆmÉÃ¯ï ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 26) ¸ÀtÚ§¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ¸ÀUÀgÀ¥Àà ºÀnÖ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 27) «gÉñÀ vÀA¢ CAiÀÄåtÚ §rUÉÃgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 28) ºÉZï. §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ®ZÀªÀÄAiÀÄå ºÉÆmÉÃ¯ï ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 29) gÁªÀÄtÚ vÀA¢ °AUÀ¥Àà PÁgÀlV ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 30) UÀAUÀ¥Àà vÀA¢ °AUÀ¥Àà ElV ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 31) ¨ÉlÖ¥Àà vÀA¢ ¨ÉƼÉÆîÃfUËqÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 32) ¦. ªÀįÉèñÀ ®QëöäÃPÁåA¥ï 33) gÀªÉÄñÀ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà £ÀA¢§Ar ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 34) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA¢ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà FqÀUÉÃgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw CA§ªÀÄä EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr eÁw JwÛ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §rzÀÄ aªÀÄt JtÂÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw CA§ªÀÄä EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr eÁw JwÛ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §rzÀÄ aªÀÄt JtÂÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ. ©. UËqÀgÀ ¦.J¸ï.L.. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008