Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, March 15, 2014

IGP NER Visited to Koppal Dist.qÁ. ¸ÀÄgÉñÀ PÉ. ªÀĺÀªÀÄäzÀ L.¦.J¸ï. ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ f¯ÉèAiÀÄ PÁ£ÀÄ£ÀÆ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¸À«¸ÁÛgÀªÁV ZÀað¹ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ.  qÁ. gÉÆût PÉ. ¸ÉÃ¥Àl f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ J¯Áè ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀjUÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008