Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, March 15, 2014

IGP NER Visited to Koppal Dist.qÁ. ¸ÀÄgÉñÀ PÉ. ªÀĺÀªÀÄäzÀ L.¦.J¸ï. ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ f¯ÉèAiÀÄ PÁ£ÀÄ£ÀÆ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¸À«¸ÁÛgÀªÁV ZÀað¹ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ.  qÁ. gÉÆût PÉ. ¸ÉÃ¥Àl f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ J¯Áè ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀjUÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008