Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, March 14, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 82/2014 PÀ®A 457, 511 L¦¹
ದಿನಾಂಕ 13-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ  ಅನಂತ ಸಿದ್ದಾಂತಿ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ ಸಿದ್ದಾಂತಿ ವಯ 33 ವರ್ಷ ಜಾ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉ: ಅರ್ಚಕರು, ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಪಂಪಾ ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಜಂತಕಲ್, ಗಂಗಾವತಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮದೊಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 13-03-2014 ರಂದು 01-00 ಎ.ಎಂ. ದಿಂದ 04-00 ಎ.ಎಂ.ದ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಹಿರೇಜಂತಕಲ್ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಪಂಪಾ ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ  ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಂಪೌಂಡಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಮಾರವನ್ನು ಮುರಿದು ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾ-ಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 82/14 ಕಲಂ. 457-511 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 64/2014 PÀ®A 454, 380 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 13-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 ¦ügÁå¢ C½AiÀÄ UÀÄgÀÄgÁd FvÀ£ÀÄ J¸ï.J¥sÀ.J¸ï ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV® ºÁQ ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ.  ªÀÄÄAeÁ£É 11-20 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ UɼÉAiÀÄgÁzÀ £ÁUÉÃAzÀæ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀjAzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÁ« ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ vÀªÀÄä ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ. £ÀAvÀgÀ  ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¨ÁåAQUÉ ºÀt PÀlÄÖªÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°ènÖzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄ°¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ UÁ¨sÀjAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV® PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀÄ UÁ¨sÀjAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉqÀ gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C®ªÀiÁgÁ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®zÀ M¼À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀÄUÁ¨sÀjAiÀiÁV UɼÉAiÀÄ £ÁUÉÃAzÀæ gÀªÉÄñÀ EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æÃzsÀgÀ ªÉêÀÄ° EªÀjUÉ CªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÁUÉÃAzÀæ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ ²æÃzsÀgÀ ªÉêÀÄ° EªÀgÀÄ §AzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®zÀ PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁQUÉ ºÁQzÀÝ ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®ªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV zÀ©â vÉgÉzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®zÀ M¼ÀV£À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀħA¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw GµÁ EªÀgÀÄ HjAzÀ ªÁ¥À¸À §A¢zÀÄÝ, CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ®Ä CAzÁdÄ MlÄÖ 60 UÁæA §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CA.Q.gÀÆ: 4,34,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà   PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ     ºÉÆÃVzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 50/2014 PÀ®A 143,147,148,323,324,326,504 gÉ./« 149 L¦¹
¢£ÁAPÀ 13-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-15 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw G¥ÁàgÀ ¸Á.PÁå¢UÀĦà EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÁ¬Ä gÉÃtªÀÄä EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è vÀªÀÄÆägÀ°è 60*80 C¼ÉvÉAiÀÄ MAzÀÄ SÁ° ¥Áèmï EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÁèmïUÉ ¸ÀgÀPÁj¢AzÀ MAzÀÄ d£ÀvÁ ªÀģɠ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F eÁUÁzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÀÆ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ªÁdå EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ F eÁUÉ vÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ ºÉýwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁðzÁgÀgÉÆA¢UÉ £ÁåAiÀiÁ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¢£À ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä eÁUÁzÀ°è ªÀÄļÀÄîPÀApUÀ¼ÀÄ ¨É¼À¢zÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÑUÉƽ¸À®Ä MAzÀÄ eÉ.¹.© ¬ÄAzÀ vÀªÀÄä d£ÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£À ªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀV£À 09-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ EzÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉ ¤ÃªÁåPÀ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÁPÀ ºÀwÛj ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼Á CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ dPÀÌ¥Àà F£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà ¨Á®¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DgÉÆæ ©üêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ C®èzÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DgÉÆæ ¨Á®¥Àà FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ ±ÀgÀt¥sÀà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£À PÉʬÄUÉ ºÉÆqÉÉzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀĪÀé FPÉUÉ ªÀÄ®èªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj FPÉAiÀÄÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬ÄUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ zÉøÁ¬Ä FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÄïÁÌt¹zÀ 9 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÌ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄîAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 51/2014 PÀ®A 143,147,148,323,324,326,504 gÉ./« 149 L¦¹
¢£ÁAPÀ 13-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-25 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà dPÀÌ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÁå¢UÀĦà EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀªÀÄÆägÀ°è 60*80 C¼ÉvÉAiÀÄ MAzÀÄ SÁ° ¥Áèmï EzÀÄÝ, F  eÁUÁzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÀÆ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ªÁdå EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ F eÁUÉ vÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ ºÉýwÛzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À F eÁUÁzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ MAzÀÄ eÉ.¹.© ¬ÄAzÀ ¸ÀéZÀÑUÉƽøÀÄwÛzÁÝUÀ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ ¨É¼ÀV£À 09-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄä eÁUÁzÀ°è EgÀĪÀ ªÀÄļÀð¼ÀÄ PÀApUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÉÃPÉ ¸ÀéZÀÑUÉƽ¸ÀäwÛÃj CAxÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæü ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÁzÁUÀ £ÁªÀÅ ¸ÀéZÀÑUÉƽ¸ÀÄwۢݫ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CªÀjUÉ CzÀÄ ºÉÃUÉ ¤ªÀÄä eÁUÁ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæü ±ÀgÀt¥Àà MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ  MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®vÀ¯ÉUÉ, §®Q«UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DUÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Ctðt ¨Á®¥Àà¤UÉ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ §®vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Ctðt ©üêÀÄ¥Àà¤UÉ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀ ªÉætPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §®§ÄgÀhÄPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ G½zÀ ºÉtðtÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä eÁUÁPÀ F ¨ÁqÉÆÌÃUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀ ºÀwÛzÀÝ C®èzÉ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀĪÀé FPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ɤßUÉ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚA¢gÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÄïÁÌt¹zÀ 9 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÌ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄîAzÀ è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2014 PÀ®A 279,337,
¢£ÁAPÀ 13-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà F±À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÁªÀÄ£ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð,  eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀÄ,vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F ¢£À 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀAzÀPÀÆj¤AzÀ PÀĵÀÖVUÉ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÄ¥Àgï UÁr £ÀA.KA-37-Q-1390 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV gÁ.ºÉ.-50 PÁæ¸ï zÁn PÀĵÀÖVAiÀÄ §eÁgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J.¦.JA.¹. PÀqɬÄAzÀ ¸À«ð¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÄ¥Àgï UÁrUÉ §®UÀqÉ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ «ÄãÀUÀAqÀPÉÌ  gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA. KA-48-3351 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ZÉ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå »gɪÀÄoÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß E¯ÁdPÁÌV C®èAiÉÄà EzÀÝ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj, DAd£ÀAiÀÄå ªÀiÁzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt,  ¸ÀzÀj ZÉ£ÀßAiÀÄå ¯Áj ZÁ®PÀ  FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄPÉÌ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008