Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, March 14, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 82/2014 PÀ®A 457, 511 L¦¹
ದಿನಾಂಕ 13-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ  ಅನಂತ ಸಿದ್ದಾಂತಿ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ ಸಿದ್ದಾಂತಿ ವಯ 33 ವರ್ಷ ಜಾ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉ: ಅರ್ಚಕರು, ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಪಂಪಾ ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಜಂತಕಲ್, ಗಂಗಾವತಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮದೊಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 13-03-2014 ರಂದು 01-00 ಎ.ಎಂ. ದಿಂದ 04-00 ಎ.ಎಂ.ದ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಹಿರೇಜಂತಕಲ್ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಪಂಪಾ ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ  ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಂಪೌಂಡಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಮಾರವನ್ನು ಮುರಿದು ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾ-ಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 82/14 ಕಲಂ. 457-511 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 64/2014 PÀ®A 454, 380 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 13-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 ¦ügÁå¢ C½AiÀÄ UÀÄgÀÄgÁd FvÀ£ÀÄ J¸ï.J¥sÀ.J¸ï ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV® ºÁQ ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ.  ªÀÄÄAeÁ£É 11-20 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ UɼÉAiÀÄgÁzÀ £ÁUÉÃAzÀæ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀjAzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÁ« ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ vÀªÀÄä ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ. £ÀAvÀgÀ  ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¨ÁåAQUÉ ºÀt PÀlÄÖªÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°ènÖzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄ°¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ UÁ¨sÀjAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV® PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀÄ UÁ¨sÀjAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉqÀ gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C®ªÀiÁgÁ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®zÀ M¼À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀÄUÁ¨sÀjAiÀiÁV UɼÉAiÀÄ £ÁUÉÃAzÀæ gÀªÉÄñÀ EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æÃzsÀgÀ ªÉêÀÄ° EªÀjUÉ CªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÁUÉÃAzÀæ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ ²æÃzsÀgÀ ªÉêÀÄ° EªÀgÀÄ §AzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®zÀ PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁQUÉ ºÁQzÀÝ ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®ªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV zÀ©â vÉgÉzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®zÀ M¼ÀV£À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀħA¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw GµÁ EªÀgÀÄ HjAzÀ ªÁ¥À¸À §A¢zÀÄÝ, CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ®Ä CAzÁdÄ MlÄÖ 60 UÁæA §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CA.Q.gÀÆ: 4,34,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà   PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ     ºÉÆÃVzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 50/2014 PÀ®A 143,147,148,323,324,326,504 gÉ./« 149 L¦¹
¢£ÁAPÀ 13-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-15 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw G¥ÁàgÀ ¸Á.PÁå¢UÀĦà EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÁ¬Ä gÉÃtªÀÄä EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è vÀªÀÄÆägÀ°è 60*80 C¼ÉvÉAiÀÄ MAzÀÄ SÁ° ¥Áèmï EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÁèmïUÉ ¸ÀgÀPÁj¢AzÀ MAzÀÄ d£ÀvÁ ªÀģɠ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F eÁUÁzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÀÆ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ªÁdå EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ F eÁUÉ vÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ ºÉýwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁðzÁgÀgÉÆA¢UÉ £ÁåAiÀiÁ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¢£À ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä eÁUÁzÀ°è ªÀÄļÀÄîPÀApUÀ¼ÀÄ ¨É¼À¢zÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÑUÉƽ¸À®Ä MAzÀÄ eÉ.¹.© ¬ÄAzÀ vÀªÀÄä d£ÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£À ªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀV£À 09-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ EzÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉ ¤ÃªÁåPÀ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÁPÀ ºÀwÛj ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼Á CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ dPÀÌ¥Àà F£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà ¨Á®¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DgÉÆæ ©üêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ C®èzÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DgÉÆæ ¨Á®¥Àà FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ ±ÀgÀt¥sÀà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£À PÉʬÄUÉ ºÉÆqÉÉzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀĪÀé FPÉUÉ ªÀÄ®èªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj FPÉAiÀÄÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬ÄUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ zÉøÁ¬Ä FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÄïÁÌt¹zÀ 9 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÌ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄîAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 51/2014 PÀ®A 143,147,148,323,324,326,504 gÉ./« 149 L¦¹
¢£ÁAPÀ 13-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-25 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà dPÀÌ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÁå¢UÀĦà EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀªÀÄÆägÀ°è 60*80 C¼ÉvÉAiÀÄ MAzÀÄ SÁ° ¥Áèmï EzÀÄÝ, F  eÁUÁzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÀÆ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ªÁdå EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ F eÁUÉ vÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ ºÉýwÛzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À F eÁUÁzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ MAzÀÄ eÉ.¹.© ¬ÄAzÀ ¸ÀéZÀÑUÉƽøÀÄwÛzÁÝUÀ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ ¨É¼ÀV£À 09-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄä eÁUÁzÀ°è EgÀĪÀ ªÀÄļÀð¼ÀÄ PÀApUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÉÃPÉ ¸ÀéZÀÑUÉƽ¸ÀäwÛÃj CAxÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæü ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÁzÁUÀ £ÁªÀÅ ¸ÀéZÀÑUÉƽ¸ÀÄwۢݫ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CªÀjUÉ CzÀÄ ºÉÃUÉ ¤ªÀÄä eÁUÁ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæü ±ÀgÀt¥Àà MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ  MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®vÀ¯ÉUÉ, §®Q«UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DUÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Ctðt ¨Á®¥Àà¤UÉ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ §®vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Ctðt ©üêÀÄ¥Àà¤UÉ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀ ªÉætPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §®§ÄgÀhÄPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ G½zÀ ºÉtðtÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä eÁUÁPÀ F ¨ÁqÉÆÌÃUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀ ºÀwÛzÀÝ C®èzÉ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀĪÀé FPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ɤßUÉ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚA¢gÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÄïÁÌt¹zÀ 9 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÌ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄîAzÀ è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2014 PÀ®A 279,337,
¢£ÁAPÀ 13-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà F±À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÁªÀÄ£ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð,  eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀÄ,vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F ¢£À 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀAzÀPÀÆj¤AzÀ PÀĵÀÖVUÉ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÄ¥Àgï UÁr £ÀA.KA-37-Q-1390 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV gÁ.ºÉ.-50 PÁæ¸ï zÁn PÀĵÀÖVAiÀÄ §eÁgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J.¦.JA.¹. PÀqɬÄAzÀ ¸À«ð¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÄ¥Àgï UÁrUÉ §®UÀqÉ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ «ÄãÀUÀAqÀPÉÌ  gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA. KA-48-3351 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ZÉ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå »gɪÀÄoÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß E¯ÁdPÁÌV C®èAiÉÄà EzÀÝ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj, DAd£ÀAiÀÄå ªÀiÁzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt,  ¸ÀzÀj ZÉ£ÀßAiÀÄå ¯Áj ZÁ®PÀ  FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄPÉÌ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008