Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, March 13, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ,  UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2014 PÀ®A 279, 338, L¦¹
¢£ÁAPÀ: 12-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À -  C¼ÀªÀAr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¼ÀªÀAr ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èzÀÝ ¥ÀævÉåÃPÀëzÀ²ðAiÀiÁzÀ ²æà ¥ÀæPÁ±À ºÉÆmÉÖUËqÀgÀ ¸Á: ºÉƼÀ®Ä EvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-03-2014 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ü ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÄPÉÌeÉÆüÀzÀ ¯ÉÆÃqÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÁjUÀ¼À°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è C£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁr vÀªÀÄävÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¼ÀªÀAr ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.35/7143 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÉÄäÃ¯É ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß JqÀUÀqÉ vÀVÎUÉ ºÉÆÃV PÉqÀ«zÀÄÝ, »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆÃV J©â¸À®Ä DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À ºÀ¼ÀîgÀ EvÀ¤UÉ JqÀUÁ°UÉ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀAqÀħAzÀÄ £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr aQvÉìUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 81/2014 PÀ®A 317 L.¦.¹.
ದಿನಾಂಕ: 12-03-2014 ರಂಧು ಸಾಯಂಕಾಲ 19-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮೀನಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚಲುವಾದಿ ವಯಾ:65 ವರ್ಷ ಜಾ: ಚಲುವಾದಿ, : ಜಮಾಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಅಮರ ಭಗತಗ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಗಂಗಾವತಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂಧರೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 11-03-2014 ರಂಧು ಮದ್ಯಾನ್ಹ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೆಂಢತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಡುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಹೋದಾಗ ದುರುಗಮ್ಮನ ಹಳ್ಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸ್ಮಶಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಧು ದಿನದ ಮಗುವನ್ನು ಅದರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಮಗು ತಮಗೆ ಬೇಡವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂಧು ಸಣ್ಣ ರಟ್ಟಿನ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಅದರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದಾಗ ಅದರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇಂದು ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸದರಿ ಮಗುವಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಿವಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಿ ಸದರಿ ಮಗುವಿನ ಹೆತ್ತವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಹಾಕಿಹೋದ ತಂದೆ ತಾಯಿನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನುನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008