Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, March 21, 2014ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2014,  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 20-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÉß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ ºÁ§®PÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄV¢zÀÄÝ D PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è vÀÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ NqÁr ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÉß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAVAiÀiÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ ¨ÉÊ® PÀqÉUÉ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ vÀ£ÀUÉ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀð vÁ¸À DzÀgÀÄ PÀ«vÁ §gÀzÉ EzÀÄÝ vÁ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ vÀÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¨ÉÊ® PÀqÉ eÁUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ gÁwæ AiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀPÁqÀ®Ä vÀÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ¼À ¹UÀzÉ EzÀÄÝ  PÀ«vÁ EªÀ½ÃUÉ C®è°è vÀÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ°è «ZÁj¸À®Ä PÀ«vÁ EªÀ¼À EgÀÄ«PÉ UÉÆvÁÛV¯Áè PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ vÀÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 93/2014  PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L.¦.¹.
ದಿನಾಂಕ: 20-03-2014 ರಂದು 16-30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಾವೇರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಸೀಬದ ಆಟ ಅಂತಾ ಕೂಗುತ್ತಾ 01 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾ ಮೋಸತನದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರುಗಳ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ [01] ಮಟಕ ನಂಬರ ಬರೆದ ಐದು ಸಣ್ಣ ಚೀಟಿಪಟ್ಟಿಗಳು [02] ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ [03] ಮಟಕ ಜೂಜಾಟದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 3015=00 ಗಳು, [04] ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಕಾನ್  ವಿ1544 ಮೊಬೈಲ್ ಅದರ ಐ.ಎಂ.ಇ.ಐ ನಂ: 911205300271569 ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ನೀಡಿದ ವರದಿ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008