Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, March 20, 2014UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2014 PÀ®A 406, 420, 464, 465, 468 L.¦.¹
PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À fgÁ¼À PÀ®ÄÎrAiÀÄ ²æà ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ ¸ÉêÁ læ¸ïÖ (j) gÀªÀjUÉ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¨sÀªÀ£À ¤ªÀiÁðtPÁÌV gÀÆ 5.00 ®PÀë ( gÀÆ. LzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ) UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAdÆj ªÀiÁr CzÀgÀ CzÀåPÀëgÁzÀ ²æà CrªÉAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀÄPÀĪÀÄÄ£ÉAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀÄ PÉÆÃjzÀAvÉ ²æà CAzÁ£À¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ¸Á: GzÁã¼À EªÀjUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼À ¥ÀæUÀwUÀ¼À §UÉÎ ¥Àj²Ã°£É £ÀqɹzÁUÀ ¸ÀzÀj læ¸ÀÖ£ÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ºÀtzÀ°è ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¨sÀªÀ£À ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀzÉà JgÀqÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹PÉÆArzÀÄÝ EªÀjUÉ ¥ÀæUÀwAiÀÄ §UÉÎ «ªÀgÀuÉ PÉýzÁUÀ ¢:- 09-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ §gÉzÀ ¥ÀvÀæzÀ°è PÁªÀiÁUÁjAiÀÄÄ C¥ÀÆtðUÉÆArzÀÄÝ ªÉÄïÁÒªÀuÉAiÀĪÀgÀUÉ §A¢gÀĪÀ PÀlÖqÀªÁVzÀÄÝ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ CAvÁ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢:- 14-02-2013 gÀAzÀÄ §gÉzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀvÀæzÀ°è PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß E£ÀÆß ªÀiÁrgÀĪÀ¢¯Áè PÀlÖqÀzÀ ¸ÀܼÀ DAiÉÄÌ E®èzÀ PÁgÀt ²ÃWÀæzÀ°è PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ CAvÁ ©ü£Àß ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀļÀÄî ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ C¥ÀgÁ¢üPÀ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ²æà CrªÉAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀÄPÀĪÀÄÄ£ÉAiÀÄå¸Áé«Ä CzÀåPÀëgÀÄ, ²æà ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ ¸ÉêÁ læ¸ïÖ (j) ¸Á: fgÁ¼À PÀ®ÄÎr EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ
UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 92/2014 PÀ®A 143,147,148, 323,324,506 ¸À»vÀ 149  L.¦¹
ದಿನಾಂಕ: 19-03-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಕಸ್ತೂರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ, ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಸವರಾಜ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇಬ್ಬರೂ ಬೆಲ್ಟಿನಿಂದ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಸವರಾಜ ನನ್ನ  ಮಗನಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ತಲೆಯಿಂದ, ಕಿವಿಯಿಂದ, ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮರೇಶ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಡಸೊಂಟ, ಬೆನ್ನು, ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜೆಜ್ಜಿದನು.  ನನಗೆ ಶರಣಮ್ಮ ಕಾಲಿನಿಂದ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿದಳು, ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜನಿಗೆ, ಚಂದ್ರಕಾಂತನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕುವಂತೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬಸವರಾಜ ಈತನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಈತನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ದಬ್ಬಿದ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಆತನ ಮಕ್ಕಳು, ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊರ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂಬ್ಯೂಲೈನ್ಸಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಯಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಶರಣಮ್ಮ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ.
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2014 PÀ®A: 279, 337, 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 19-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀzÀ zÉêÀzÁ¸À vÀAzÉ °AUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ §Ar§¸À¥Àà PÁåA¦UÉ UÀAUÁªÀw-D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆägÀ ¸À«ÄÃ¥À £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ D£ÉUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQUÉ £ÁªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è JqÀUÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä »A¨ÁUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ zÉêÀzÁ¸À E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ JqÀUÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ zÉêÀzÁ¸À FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¨ÁAiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ªÀÄÆZÉð §AzÀÄ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀzÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 38 ªÀµÀð JA§ÄªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß J©â¹ ¥ÀPÀÌPÉÌ PÀÆr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-37/qÀ§Æè-2241 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ«Ää£À gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÁªï ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁgÉÆà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì ªÀiÁrzÀ ªÉÊzsÀågÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ zÉêÀzÁ¸À FvÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ DvÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁUÀgÁd JA§ÄªÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr zÉêÀzÁ¸À FvÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀÄgÀÄUÉÆÃqÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è gÁwæ 10:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÁ¸À FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É DvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹, aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ FUÀ vÀqÀªÁV F £À£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. £ÀAvÀgÀ PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00:10 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008