Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, March 23, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
ZÀÄ£ÁªÀuÉ DPÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2014 PÀ®A. 98/2014 PÀ®A 171(E) L¦¹
¢£ÁAPÀ 22-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ ²æà «gÉñÀ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ, ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÀ eÁj ¥ÉèöʬÄAUÀ ¸ÁÌ÷éqï vÀAqÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, ºÁUÀÆ G¥À PÀȶ ¤zsÉð±ÀPÀgÀÄ, PÀȶ E¯ÁSÉ UÀAUÁªÀw  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À  F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ  ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ-2014 gÀ ¤«ÄvÀå UÀAUÁªÀw «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ-62 zÀ ªÉAPÀlVj ºÉÆç½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁ£Àå ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ /f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ gÀa¹zÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÀ eÁj ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï vÀAqÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ ²æà «ÃgÉñÀ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ, gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 22/03/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ «±Àé£ÁxÀ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ, J¸ï.r.J. r.J.n.¹. UÀAUÁªÀw, £ÁUÀgÁd, J¥sï.r.J. vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ UÀAUÁªÀw, ²æà DzÉ¥Àà, ºÉZï.¹. 75 £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw. ²æà C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃªÀiï ºÉZï.¹. 31 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw, fÃ¥ï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ f-402 gÀ qÉæöʪÀgï G¸Áä£À C° EªÀgÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ gÀWÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àæ¸ÁzÀ JA§ÄªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ¤ÃqÀ¯ÉAzÀÄ G¥ÀºÁgÀ vÀAiÀiÁj¹ ºÀAZÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀWÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ JA§ÄªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ¥ÁvÀæUÀ¼À°è G¥ÀºÁgÀ vÀAiÀiÁj¹ DºÁgÀ ¥ÀlÖtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÀÆ PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÉÉAqÁ® ªÀÄvÀÄÛ RÄaðUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV G¥ÀºÁgÀ «vÀgÀuÉAiÀÄ G¸ÀÄÛªÁj ªÀ»¹PÉÆArzÀÝ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä gÀªÉÄñÀ ZËzÀj vÀAzÉ eÉ. «ÃgÀ¥Àæ¸ÁzsÀ ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¥ÀlÖtUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖwÛzÀݪÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¹PÀÌ gÀªÉÄñÀ JA§ÄªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁVzÀÄÝ PÉÆ¥Àà¼À ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ£ÀÄß N¯ÉʸÀ®Ä G¥ÀºÁgÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ EzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ CPÀæªÀĪÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸Á§AiÀÄå ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                              
      zÁ½AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è F PɼÀPÀAqÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
1]     40*60 C¼ÀvÉAiÀÄ ¥sÉAqÁ¯ï   - 01
2]    HlzÀ mɧ®UÀ¼ÀÄ          - 28
3]    RÄaðUÀ¼ÀÄ                - 74
4]    ¤Ãj£À PÁå£ÀUÀ¼ÀÄ ( ¥Áè¹ÖPï )   - 40
5]    qÉƪÀiÁ¹ÖPï ¹°AqÀgï        - 01
6]    qÀ§j ªÀÄÄZÀѼÀUÀ¼ÀÄ           - 03
7]    ¨ÉÆÃUÀÄtÂUÀ¼ÀÄ              - 09
8]    CQÌ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ ¸ÀtÚªÀÅ       - 03
9]    ¥sÀ¯ÁªÀÅ ¥ÁPÉÃmï aîUÀ¼ÀÄ    - 05
10]    §°Ã¸ïUÀ¼ÀÄ               - 13
ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2014 PÀ®A. 498(J), 306 L.¦.¹:.
ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 22-03-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-15 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ದುರಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬುನ್ನಟ್ಟಿ ಸಾ: ಮರಳಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಂಗಾವತಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ತನ್ನ 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ 2 ನೇ ಮಗಳಾದ ಮಿನಾಕ್ಷಿ @ ರೇಣುಕಾ ಇವಳನ್ನು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ದುರಗಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಾಮೂಹಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ತದನಂತರ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಇವಳಿಗೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆಯುವದು ಬಡೆದಯುವು ಮಾಡುತ್ತಾ  ನೀನು ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ವಾಪಸ್  ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತವರು ಮನೆಯೆಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತನ್ನ ಮಗಳು ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ನಂತರ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಬಾರ ಅಲ್ಲ ತಿಳಿದು ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು.  ದಿನಾಂಕ 19-03-2014 ರಂದು ಆರೋಪಿತರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಮತಾ ಅಂದಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮಗಳು ಅಳುತ್ತಾ ತಾನು ಸತ್ತರೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಎಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವು. ದಿನಾಂಕ 22-03-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮೃತ ಮೀನಾಕ್ಷಿ @ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ದುರಗಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಇವಳಿಗೆ 1] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨É¼ÀîQÌ, 2] ®PÀëªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ¨É¼ÀîQÌ, 3] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆøÀV, 4] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÉƸÀV 5] «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÉƸÀV ºÁUÀÆ 6] AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¨É¼ÀîQÌ. J®ègÀÆ ¸Á : aZÀð£ÀUÀÄqÀØ ಆರೋಪಿತರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಸತ್ತು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಮಗಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿವಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ  

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008