Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, March 25, 2014UÀAUÁªÀw ¸ÀÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2014 PÀ®A: 279, 338 L¦¹.
ದಿ:- 24-03-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಗೆ ಓಂ ಸಾಯಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳು ಶ್ರೀ ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜರಾವ್ ದಾಯಿಪುಲ್ಲೆ, 23 ವರ್ಷ ಉ: ಗುಮಾಸ್ತ ಕೆಲಸ ಸಾ: ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಗಂಗಾವತಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. " ಇಂದು ದಿ:- 24-03-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಬಸಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಗಂಗಾವತಿಯ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ-37/ ಎಫ್-209 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಆಂಜಿನೇಯ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕ ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಪೋ ಈತನು ಬಸ್ ನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ  ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಬಸ್ ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಬಸ್ಸಿನ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಗಾಲಿ ಬಡೆದು ಬಲಗಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಆಂಜಿನೇಯ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ" ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಂಜೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ತನಿಖೆ  ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು
vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA. 01/2014 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ
¢£ÁAPÀ : 24-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀÄ°ºÉÊzÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÉÄwÛ£Á¼À vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, £À£Àß UÀÄr¸À®zÀ°è £À£Àß ºÉAqÀw zÉêÀªÀÄä ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¹¸ÀÄvÉÛãÉ.  £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÆ ¸ÀºÁ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ   24-03-2014 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ £Á£ÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÀÝgÀÄ.  £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀÄ«ðºÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤£Àß UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÉ, HgÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ Dj¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. ¤Ã£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà HjUÉ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ.  £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà HjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛzÀÄÝ,  C°è ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁQ ¨ÉAQ Dj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ¤AUÀ¥Àà vÀÄ«ðºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà vÉÆUÀj J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¤ÃgÀÄ ºÁQ ¨ÉAQ Dj¹zɪÀÅ.   £ÀAvÀgÀ ¤AUÀ¥Àà£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¤£Àß ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd, 6 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ.  £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÉAQ DPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EnÖzÀÝ PÀnÖUÉUÀ½UÉ ºÀwÛ UÀÄr¸À°UÉ ºÀwÛPÉÆArvÀÄÛ. PÀÆqÀ¯Éà CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉ¢zÀÄÝ ¤£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÉ£ÀÄ.  £ÀAvÀgÀ C°è ¸ÉÃjzÀ J®ègÀÆ ¤ÃgÀÄ ºÁQ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zɪÀÅ. CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ.  £À£Àß UÀÄr¸À®Ä CA.Q.gÀÆ. 10,000-00 ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ§gÉ CA.Q.gÀÆ. 15,000-00 MAzÀÄ ªÀÄqÀQ ¥ÁQÃlÄ CA.Q. gÀÆ. 3,000-00,  8 aî ¸ÀfÓ CA. Q. gÀÆ. 10,400-00, JgÀqÀÄ vÉÆUÀj ¥ÁQÃlÄ CA.Q. gÀÆ. 6,000-00,  ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CA. Q. gÀÆ. 20,000-00,  £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 20,000-00, »ÃUÉ MlÄÖ  CA. Q. gÀÆ. 84,400-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  £À£Àß UÀÄr¸À°£À M¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß ºÉAqÀw Dj¹ ºÉÆÃVzÀÝgÀÆ, CzÀÄ DgÀzÉà DPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ°ènÖzÀÝ PÀnÖUÉUÀ½UÉ ºÀwÛ UÀÄr¸À°UÉ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è.  PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw  CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008