Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, March 27, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:
1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2014 PÀ®A. 420 L.¦.¹:.
ದಿನಾಂಕ 26-03-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುರಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಚೆನ್ನನಗೌಡ್ರು ವಯ 62 ವರ್ಷ ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ : ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ: ಡಾಣಾಪುರ ತಾ: ಗಂಗಾವತಿ ಕುಷ್ಟಗಿಗೆ  ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಗಂಗಾವತಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಟಗಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಂ. 40 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು  ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತದಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಕಾರ ಇದೆ, ನಾವು ಸಹ ಕುಷ್ಟಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ದುರುಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ  ನಿನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ಸರದಂತೆ ನಾನು ಬಂಗಾರದ ಸರವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ  ಅಂತಾ  ಹೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಂದ ಅಂ. 04 ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಸರ ಅಂ.ಕಿ. 01 ಲಕ್ಷ  ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ.  ಬೂದೆಪ್ಪ, .ಎಸ್.. ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಠಾಣೆ. ರವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಪ್ರಕರಣ:.
2] ಮುನಿರಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 55/2014 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.
ದಿನಾಂಕ. 26-03-2014 ರಂದು 7-10 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ Jjæ¸Áé«Ä E. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ರವರಿಗೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹುಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆಹೋಗಿ ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹುಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಾದ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA/ §¸À¥Àà ªÀAzÁ° ªÀAiÀiÁ 34, eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á. ºÀÄ®V ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗದ ಒಂದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 2320=00 ರೂ. ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ
3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.
¢£ÁAPÀ 26-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ZÀÆj ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G.ºÉÆ®ªÀĤPÀ®¸À ¸Á.zÀÄUÁðPÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ NtÂAiÀÄ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±ÉÃRªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÀUÉÃgÁ ªÀÄƪÀgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÄVj¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ CdAiÀÄ qÁ¨Á zÁn §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß »AqÀÄUÀqÉ EvÀgÀ E§âgÁzÀ PÀ£ÀPÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ºÁUÀÆ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ-37/J¸ï-4041 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÉÃRªÀÄä FPÉUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ FPÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ £ÉwÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀºÀwÛzÀÄÝ C®èzÉ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁºÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JzÉà PÁ°£À ªÉÆtPÁ°UÉ ¸Àé®Äà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃ,.¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ±ÉÃRªÀÄä¼À£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¯ÁdPÁÌV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008