Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, March 28, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2014 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:
¢£ÁAPÀ: 28/03/2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00:30 UÀAmÉUÉ ²æà «.«. eÉƱÉÃ¥sï vÀAzÉ zÁ¤AiÀįï, 64 ªÀµÀð eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, £ÀªÀÄä ªÁrð£À°ègÀĪÀ J©d£ÉÃgï ZÉZÀð£À°è FUÉÎ JAlÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¤AzÀ ¥sÁ¸ÀÖgï ( Qæ²ÑAiÀÄ£ï zsÀªÀÄð ¨sÉÆÃzÀPÀgÀÄ ) PÉÆÃgÀA ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨ÉÆêÀÄAiÀÄå 24 ªÀµÀð ¸Á: ªÀiÁPÀÄ®¥ÉÃmÉ, zÁAqÉ¥À°è ªÀÄAqÀ®A, f: D¢¯ï¨Ázï DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ gÁdå EªÀgÀÄ zsÀªÀÄð¨ÉÆÃzÀ£É ¤«ÄvÀåªÁV §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À ZÉZÀð ¥sÁzÀgï f. qÁå¤AiÀįï EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ n.«.J¸ï. JPÀì¯ï ºÉ«í qÀÆån ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/J¸ï-1965 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV zsÀªÀÄð¨ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §AzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀgÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 27-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄ zsÀªÀÄð¨sÉÆÃzÀ£ÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¥sÁ¸ÀÖgï PÉ. ¸ÀÄgÉñÀ EªÀjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ-UÀÄAqÀÆgÀ PÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ «PÀÖgï EªÀiÁ¤AiÀÄgï 29 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥sÁ¸ÀÖgï PÉ. ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÉqï ¯ÉÊmï MqÉzÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄÄ dRAUÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ §®UÀtÄÚ QvÀÄÛºÉÆÃV vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV §ÄgÀÄqÉ ºÉÆgÀ§AzÀÄ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°£É ªÀiÁqÀ¯ÁV ¥sÁ¸ÀÖgï ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄ zsÀªÀÄð ¨sÉÆÃzÀ£ÉUÉAzÀÄ ¤£Éß gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ¢AzÀ UÀÄAqÀÆgÀ PÁåA¥ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄAqÀÆgÀ PÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥sÁ¸ÀÖgï ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸Á§AiÀÄå ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt:
2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2014 PÀ®A. 355, 354, 504, 506 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ 27-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¥ÁªÀðw vÀAzÉ «oÀ® ¥ÉÆÃvÁ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw ¥ÀzÀä¸Á° G.PÀĵÀÖV §¸ï WÀlPÀzÀ°è ¤ªÁðºÀQ ¨ÁåqïÓ £ÀA. 1032 ¸Á.zÉÆÃnºÁ¼À vÁ. PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀĵÀÖV §¸ï WÀlPÀzÀ°è ZÁ®PÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ E§âgÀÆ PÀÆr ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 26-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀiÁUÀð ¸ÀASÉå 64/65 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¸ï £ÀA§gï PÉJ-37/J¥sï-357 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¨É½UÉάÄAzÀ gÁwæAiÀĪÀgÉUÉ MlÄÖ 4 næÃ¥ï PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ PÀĵÀÖVUÉ NqÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄ næÃ¥ï PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ PÀĵÀÖVUÉ gÁwæ 09-15 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ §¸ï ¤°è¹zÁUÀ §¸ïzÀ°èzÀÝ J¯Áè ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DzÀgÉ M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è UÉÃmï ºÁQzÁUÀ §¸ï J°è¨ÉÃPÀÄ C°è ¤°è¸ÀÄwÛÃj CAvÁ ºÉüÀzÀ ªÉÊQÛ C°èAiÉÄà PÀĽwzÀÄÝ EzÉà «µÀAiÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀzÀj §¸ïzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DvÀ¤UÉ £ÁªÀÅ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÁºÀ£À ¤®è¹gÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ºÉà ¨ÉÆý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ C®èzÉ CªÀgÀ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ MzÀgÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉýzÀ C°èzÀÝ ZÁ®PÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ, «gÉñÀ UÀÄgÀÄPÁgÀ, ¢£ÀPÀgÀ ¥Á£ï±Á¥ï ºÁUÀÆ C¤Ã¯ï »gÉêÀÄoÀ EªÀgÀ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÉÆøÀÄr EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆAr E®è¢zÀÝgÉ ¤£Éß fêÀ vÀUÉAiÀÄÄwÛzÉÝ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹®Ä UÉÆæ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á.ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. Dgï.ºÉZï. §¼Áîj gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:
3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2014 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨sÉÆë ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁ, ¨ÉAQ £ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À 2] ªÀÄĤÃgÀ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ qÉÆÃt ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ZÁ®PÀ ¸Á: zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä, PÉÆ¥Àà¼À 3] «dAiÀÄ vÀAzÉ «zÁå¯Á® ¥ÀmÉî ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁ: qÁAV G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:  vÉÆÃlzÀ ¨sÁ« KjAiÀiÁ, PÉÆ¥Àà¼À 4] ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¥ÀAZÀgÀ ±Á¥À ¸Á: zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä, PÉÆ¥Àà¼À 5] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà AiÀÄ®§ÄVð ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁ: £ÉÃPÁjPÉ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄÄaUÉÃgÀ NtÂ, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À 6] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ªÁ¢ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À 7] ªÀÄĸÀÛ¥sÀ vÀAzÉ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ UÀqÁzÀ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀeÉÓ ºÉÆî, PÉÆ¥Àà¼À F 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ AiÀÄvÀßnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï JA§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà ¥ÀÄ®PÉò © ¤Ã®UÁgÀ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 5300=00 gÀÆ. ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ  52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ dÆeÁlªÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ 8 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008