Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, March 30, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2014 PÀ®A. 279, 3337, 338 L.¦.¹:.  
¢£ÁAPÀ 29-03-2014 gÀAzÀÄ 03-00 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ CUÀ¹ªÀÄÄA¢£À ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G.ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á.»gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀzÀ PÀA¦èUËqÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ qÉƽî, ªÉÄʧƧ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ CUÀ¹ªÀÄÄA¢£À, ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà alV ªÀÄvÀÄÛ «ÄlèPÉÆqÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà «ÄlèPÉÆqÁ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀ¼ÀîPÀlV ¸Á. PÀĵÀÖV EªÀgÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-48/1985 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ DºÁgÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌ aîzÀ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV vÁ®ÆQ£À «ÄlèPÉÆqÁPÉÌ PÀĵÀÖV-ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 02-00 UÀAmÉUÉ ZÀ¼ÀUÉÃj PÁæ¸ïzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ HlPÉÌ ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄÆ SÁ£ÁªÀ½¬ÄAzÀ zÀÆgÀ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ vÀVÎUÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ  CQÌ ¯ÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀݪÀgÉ®ègÀÆ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ PÀA¦èUËqÀ¤UÉ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ, §®UÀqÉ ZÉ¥ÀàUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ªÉÄʧƧ CUÀ¹ªÀÄÄA¢£À FvÀ¤UÉ §®UÁ® «Ä£ÀUÀAqÀPÉÌ ¨ÁºÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ JqÀUÁ® «Ä£ÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÁzÀPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ PÁ婤£À°è PÀĽwzÀÝ FgÀ¥Àà «ÄlèPÉÆqï FvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ PÀÄArUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ PÀÄArUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. ²æà vÁAiÀÄ¥Àà ºÉZï.¹-99 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2014 PÀ®A. 279, 3337, 338 L.¦.¹
ದಿನಾಂಕ. 29-03-2014 ರಂದು 2-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ©. PÉÆmÉæñÀ vÀA/ ªÀÄrØ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ 27, eÁ. ¨ÁgÀPÉÃgÀ G. PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á. «dAiÀÄ mÁQÃd ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃl ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೋ.ಸೈ.ನಂ. ಕೆ.ಎ.34/ಹೆಚ್.3013 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೂಕನಪಳ್ಳಿ ದಾಟಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ಹೊಸಪೇಟ ಎನ್.ಹೆಚ್.13 ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೂದೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹಿಂದೆ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂ. ಕೆ.ಎ.32/ಎಂ.ಎ.100 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋ.ಸೈ.ಗೆ ಠಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕಾರನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ  ಬ್ರಿಡ್ಜ ಕೆಳಗೆ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ 4 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ²æà Jjæ¸Áé«Ä E. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¦.J¸ï.  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008