Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, March 31, 2014

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2014 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.
ದಿನಾಂಕ. 30-03-2014 ರಂದು 6-30 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA/ §¸ÀªÀgÁd PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð, eÁ. PÀÄA¨ÁgÀ G. ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á. C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀÄA¨ÁgÀ Nt ªÀÄÄAqÀgÀV ಇವರ ಅಣ್ಣನಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಈತನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಶಂಕರ ಇವರ ಮೋ.ಸೈ. ನಂ. ಕೆ.ಎ.26/ಎಸ್.3727 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಮುಂಡರಗಿಯಿಂದ ಅಮವಾಸೆಯ ನಿಮಿತ್ಯ ಹೇಮಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಬ್ಬಲಗುಡ್ಡ ಸಮೀಪ ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನು ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಠಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದುಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣ ಮೋ.ಸೈ. ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ²æà Jjæ¸Áé«Ä. E. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ ರವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2014 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.
¢£ÁAPÀ: 30/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÉƸÀPÉÃj, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀªÀ¼À PÁåA¥ï. (ºÉƸÀPÉÃgÁ ºÀwÛgÀ) vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ¢£ÁAPÀ:- 30-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¥ÉÊQ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁUÀĪÀ ¨sÁUÀå vÀAzÉ ªÀÄÄPÁÌ®¥Àà UÀÄjPÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 11 ªÀµÀð ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀ¼ÀPÁåA¥ï¤AzÀ £À£Àß §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ AiÀÄÄ-0488 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀqÀØgÀºÀnÖUÉ §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÄÝ, ¨sÁUÀå¼ÀÄ £À£Àß »A¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀݼÀÄ. £ÁªÀÅ ºÀtªÁ¼À¢AzÀ UÉÆãÁ¼À PÁæ¸ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ£ÀPÀVj-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À°è ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁr §A¢zÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqÉ £Á£ÀÄ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà £À£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ.  C¥ÀWÁvÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà PÀ£ÀPÀVj PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-32/ J¥sï-1591 CAvÁ EvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨sÁUÀå½UÉ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸Á§AiÀÄå ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:
3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2014 PÀ®A. 363, 366, 366(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ:- 30-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà PÉÆÃj, ªÀAiÀĸÀÄì 37 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: lªÀgï ºÀwÛgÀ-DgÁí¼À. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £À£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¢: ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ¤Ã®ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĪÀÄvÀ ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð, PÁªÀå ªÀAiÀĸÀÄì 11 ªÀµÀð, gÀÄzÉæñÀ-9 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ UÀƼÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð eÁw: dAUÀªÀÄgÀÄ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ½¤AzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼ÁzÀ ªÀĪÀÄvÀ¼À£ÀÄß »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ CªÀ¼ÀÄ HgÀ°è ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ, ªÀiÁvÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ, CªÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀĪÀÅzÀÄ, PÀ¥Á¼À ªÀÄÄlÄÖªÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¤UÉ F jÃw ªÀiÁqÀzÀAvÉ JZÀÑjPÉ ¤ÃrzÉݪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÀºÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ CªÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉýzÉݪÀÅ. DzÁUÀÆå ¸ÀºÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå£ÀÄ ªÀĪÀÄvÀ¼À£ÀÄß »A¨Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ ©nÖgÀ°¯Áè. ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ:- 28-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmɬÄAzÀ ¢:- 29-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 02:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄ®VzÀÝ PÀÄ. ªÀĪÀÄvÀ vÀAzÉ ¢: ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ UÀƼÀAiÀÄå EªÀ£ÀÄ  AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ CxÀªÁ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¤UÉ CªÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ UÀƼÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå 50 ªÀµÀð, CtÚ£ÁzÀ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀƼÀAiÀÄå 27 ªÀµÀð, zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå 55 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É, PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤Ãr C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F 4 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹, ªÀĪÀÄvÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸Á§AiÀÄå ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2014 PÀ®A: 363, 366, 366(J) gÉqï«vï 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 8 ¯ÉÊAVPÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ½AzÀ ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ 2012 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008