Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, March 3, 2014


PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.
¢£ÁAPÀ: 02-03-2014 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA.PÉÌ ¦ÃAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸ÀAUÀn ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁw ªÁ°äÃQ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ElV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 02/03/2014 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JAPÉÌ  §¤ßPÉÆ¥Àà¢AzÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ ªÉÄÃ¯É ElVUÉ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÀÝAiÀÄå £ÀA¢PÉÆ®ªÀÄoÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.37/ «í 105 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «ÃgÀAiÀÄå EªÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ §¤ßPÉÆ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ElV PÁæ¸ÀzÀ°è ElV¬ÄAzÀ ªÀÄAqÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀPÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ:¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.37/ Dgï 9178 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ £ÉÃgÀªÁzÀ & PÁæ¸ÀzÀ°è §gÀĪÀ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ CwêÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¨ÉÊQUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ rQÌ ºÉÆqɹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÀÝAiÀÄå¤UÉ & «gÀAiÀÄå¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¨Ájà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹  ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ºÉÆÃzÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2014 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:
¢£ÁAPÀ: 02/03/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÁªÀÄvÀļÀ¹ UÀAqÀ ¨Á£ÀÄ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ªÀµÀð eÁw: ZËzÀj, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¥À±ÀĪÀÄgÀ¼ÀÄ vÁ: a®PÀÆj¥ÉÃl, f: UÀÄAlÆgÀ (J.¦.) ºÁ: ªÀ: CªÀÄgÁªÀw gÉÆÃqÀ DºÁ¼À ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ,  ¢£ÁAPÀ: 02-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¨ÁQ ªÀ¸ÀÆ°UÉAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁV ºÉý £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-03/E-«-3759 £ÉÃzÀÝgÀ°è §A¢zÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¥ÉÆÃ£ï ¢AzÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ©. ²æäªÁ¸ÀgÁªï JA§ÄªÀgÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è ¨ÁQ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è MAzÀÄ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §AzÀÄ vÀ¯ÉUÉ JqÀUÀqÉ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢¯Áè CªÀgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ gÁªÀÄwgÀÄ¥ÀwgÁªï vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀwÛgÀ°¯Áè ªÀiÁ£Àå ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß §¼ÁîjUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ºÀ£ÀĪÀÄgÉqÉØÃ¥Àà ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.
¢£ÁAPÀ 02.03.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ PÉÆ¥Àà¼À ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¼À«£ÀºÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛÃgÀ mÁmÁ J¹ £ÀA. PÉ.J-37/J-8333 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÁ¬Ä¥À¯ÉèUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢, ¤Ã®ªÀÄä, ¥ÉæëļÁ, ªÉÄÊ®ªÀé, ¥sÀPÀÄæ¸Á§, gÁZÀªÀÄä ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸À«ÄÃgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ VtUÉÃgÀ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÉqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¤Ã®ªÀÄä, ¥ÉæëļÁ, ¸À«ÄÃgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ D¥Á¢ÃvÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥ÀÄ®PÉò © ¤Ã®UÁgÀ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/2014 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁªÀÄ¥Àà PÀ®èzÉÆÃt ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁw: ªÁ°äÃQ GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà EªÀ¼ÀÄ CgÀµÀtPÉÃjAiÀÄ §¸ÀªÀgÁd JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß ¦æÃw¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ¢: 01-03-2014 gÀAzÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ²¯Áà EªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢: 02-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:30 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ¨sÀzÀæAiÀÄå PÉÆý¥sÁgÀAUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ºÀwÛÃgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÁgÀt CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃvÀAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ, EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw ªÀÄ.ºÉZï.¹-109 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 17/2014 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.
ªÀÄÈvÀ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆmÉÖ £ÉÆëUÉ C®è°è vÉÆÃj¹zÁUÀÆå CzÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼ÀzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ EAzÀgÀV UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÉZï.¹-95 ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 

 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008