Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, March 3, 2014


PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.
¢£ÁAPÀ: 02-03-2014 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA.PÉÌ ¦ÃAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸ÀAUÀn ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁw ªÁ°äÃQ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ElV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 02/03/2014 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JAPÉÌ  §¤ßPÉÆ¥Àà¢AzÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ ªÉÄÃ¯É ElVUÉ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÀÝAiÀÄå £ÀA¢PÉÆ®ªÀÄoÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.37/ «í 105 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «ÃgÀAiÀÄå EªÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ §¤ßPÉÆ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ElV PÁæ¸ÀzÀ°è ElV¬ÄAzÀ ªÀÄAqÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀPÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ:¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.37/ Dgï 9178 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ £ÉÃgÀªÁzÀ & PÁæ¸ÀzÀ°è §gÀĪÀ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ CwêÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¨ÉÊQUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ rQÌ ºÉÆqɹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÀÝAiÀÄå¤UÉ & «gÀAiÀÄå¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¨Ájà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹  ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ºÉÆÃzÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2014 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:
¢£ÁAPÀ: 02/03/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÁªÀÄvÀļÀ¹ UÀAqÀ ¨Á£ÀÄ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ªÀµÀð eÁw: ZËzÀj, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¥À±ÀĪÀÄgÀ¼ÀÄ vÁ: a®PÀÆj¥ÉÃl, f: UÀÄAlÆgÀ (J.¦.) ºÁ: ªÀ: CªÀÄgÁªÀw gÉÆÃqÀ DºÁ¼À ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ,  ¢£ÁAPÀ: 02-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¨ÁQ ªÀ¸ÀÆ°UÉAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁV ºÉý £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-03/E-«-3759 £ÉÃzÀÝgÀ°è §A¢zÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¥ÉÆÃ£ï ¢AzÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ©. ²æäªÁ¸ÀgÁªï JA§ÄªÀgÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è ¨ÁQ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è MAzÀÄ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §AzÀÄ vÀ¯ÉUÉ JqÀUÀqÉ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢¯Áè CªÀgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ gÁªÀÄwgÀÄ¥ÀwgÁªï vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀwÛgÀ°¯Áè ªÀiÁ£Àå ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß §¼ÁîjUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ºÀ£ÀĪÀÄgÉqÉØÃ¥Àà ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.
¢£ÁAPÀ 02.03.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ PÉÆ¥Àà¼À ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¼À«£ÀºÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛÃgÀ mÁmÁ J¹ £ÀA. PÉ.J-37/J-8333 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÁ¬Ä¥À¯ÉèUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢, ¤Ã®ªÀÄä, ¥ÉæëļÁ, ªÉÄÊ®ªÀé, ¥sÀPÀÄæ¸Á§, gÁZÀªÀÄä ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸À«ÄÃgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ VtUÉÃgÀ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÉqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¤Ã®ªÀÄä, ¥ÉæëļÁ, ¸À«ÄÃgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ D¥Á¢ÃvÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥ÀÄ®PÉò © ¤Ã®UÁgÀ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/2014 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁªÀÄ¥Àà PÀ®èzÉÆÃt ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁw: ªÁ°äÃQ GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà EªÀ¼ÀÄ CgÀµÀtPÉÃjAiÀÄ §¸ÀªÀgÁd JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß ¦æÃw¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ¢: 01-03-2014 gÀAzÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ²¯Áà EªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢: 02-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:30 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ¨sÀzÀæAiÀÄå PÉÆý¥sÁgÀAUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ºÀwÛÃgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÁgÀt CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃvÀAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ, EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw ªÀÄ.ºÉZï.¹-109 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 17/2014 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.
ªÀÄÈvÀ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆmÉÖ £ÉÆëUÉ C®è°è vÉÆÃj¹zÁUÀÆå CzÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼ÀzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ EAzÀgÀV UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÉZï.¹-95 ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 

 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008