Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, March 4, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ: 03-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JªÀiï.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ C°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ «ZÁj¹ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ²æêÀÄw VjdªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ ªÀAiÀiÁ : 45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ : ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 03-03-2014  gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¯Áj £ÀA :  PÉ.J- 12 /  8045 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ  aPÀÌ¥Àà ¥sÀQÃgÀ¥Àà  ºÁUÀÆ CA©PÁ, ¤AUÀgÁd, ºÀ£ÀªÉıÀ, ºÁUÀÆ C°èAiÉÄà EzÀÝ D®A¸Á§ vÀA¢ ªÀi˯Á¸Á§  ¸Á: gËqÀPÀÄAzÀ  J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ°è ²æÃ¥ÀÄgÀA dAUÀ±À£ï ¢AzÀ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÉΠ PÁgÀlVAiÀÄ j¯ÉÊAiÀÄ£Àì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆUÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÉà jÃwAiÀiÁV JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦. ²æäªÁ¸ÀgÁªï vÀA¢ £ÀgÀ¹AºÀgÁªï §¸ï £ÀA : J.¦-16 / dqï- 0155 gÀ ZÁ®PÀ  ¸Á: UÀÄAl¥À°è (J.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ JzÀÄgÀħzÀÄgÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï  ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ  vÀ£ÀUÉ ºÁUÀÆ ¥sÀQÃgÀ¥Àà,  D®A¸Á§, ªÀĺÉñÀ EªÀjUÉ UÀA©üÃgÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E£ÀÆß½zÀAvÉ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁAs±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:
2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2014 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.
¢:-03-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ©. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀĸÀÄì: 44 ªÀµÀð eÁw: PÀªÀiÁä, G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, ¸Á: «£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀ£ÀPÀVj gÉÆÃqÀ UÀAUÁªÀw, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:- 03-03-2014 ¨É½UÉÎ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CAiÉÆÃzsÀå UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä CvÉÛAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ w½¹zÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw CAiÉÆÃzsÀå UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÉqïgÀƪÀiï£À°èzÀÝ JgÀqÀÄ C®ªÀiÁgïUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ vÉgÉAiÀįÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀݪÀÅ. F §UÉÎ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀĪÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C¯ÁägÀzÀ°è AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß EnÖ¢ÝgÁ CAvÁ PÉüÀ¯ÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ (1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀAQ LzÀÄ vÉÆ¯É EzÀÄÝ, CA.Q. 50,000-00 gÀÆ (2) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸Áéw ºÁgÀ ªÀÄÆgÀÄ vÉƯÉ, CA.Q. 30,000-00 (3) MAzÀÄ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï CA.Q. 10,000-00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ MA§vÀÄÛ vÉÆ¯É CªÀÅUÀ¼À CA.Q. gÀÆ. 90,000-00 UÀ¼ÀÄ DUÀÄwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C¯ÁägïzÀ°è EnÖgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀÅUÀ¼ÀÄ C¯ÁägïzÀ°è EgÀ°¯Áè CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 2006 £Éà ¸Á°£À°è Rjâ¹zÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:  02-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÀ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008