Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, March 4, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ: 03-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JªÀiï.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ C°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ «ZÁj¹ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ²æêÀÄw VjdªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ ªÀAiÀiÁ : 45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ : ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 03-03-2014  gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¯Áj £ÀA :  PÉ.J- 12 /  8045 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ  aPÀÌ¥Àà ¥sÀQÃgÀ¥Àà  ºÁUÀÆ CA©PÁ, ¤AUÀgÁd, ºÀ£ÀªÉıÀ, ºÁUÀÆ C°èAiÉÄà EzÀÝ D®A¸Á§ vÀA¢ ªÀi˯Á¸Á§  ¸Á: gËqÀPÀÄAzÀ  J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ°è ²æÃ¥ÀÄgÀA dAUÀ±À£ï ¢AzÀ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÉΠ PÁgÀlVAiÀÄ j¯ÉÊAiÀÄ£Àì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆUÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÉà jÃwAiÀiÁV JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦. ²æäªÁ¸ÀgÁªï vÀA¢ £ÀgÀ¹AºÀgÁªï §¸ï £ÀA : J.¦-16 / dqï- 0155 gÀ ZÁ®PÀ  ¸Á: UÀÄAl¥À°è (J.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ JzÀÄgÀħzÀÄgÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï  ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ  vÀ£ÀUÉ ºÁUÀÆ ¥sÀQÃgÀ¥Àà,  D®A¸Á§, ªÀĺÉñÀ EªÀjUÉ UÀA©üÃgÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E£ÀÆß½zÀAvÉ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁAs±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:
2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2014 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.
¢:-03-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ©. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀĸÀÄì: 44 ªÀµÀð eÁw: PÀªÀiÁä, G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, ¸Á: «£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀ£ÀPÀVj gÉÆÃqÀ UÀAUÁªÀw, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:- 03-03-2014 ¨É½UÉÎ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CAiÉÆÃzsÀå UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä CvÉÛAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ w½¹zÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw CAiÉÆÃzsÀå UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÉqïgÀƪÀiï£À°èzÀÝ JgÀqÀÄ C®ªÀiÁgïUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ vÉgÉAiÀįÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀݪÀÅ. F §UÉÎ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀĪÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C¯ÁägÀzÀ°è AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß EnÖ¢ÝgÁ CAvÁ PÉüÀ¯ÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ (1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀAQ LzÀÄ vÉÆ¯É EzÀÄÝ, CA.Q. 50,000-00 gÀÆ (2) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸Áéw ºÁgÀ ªÀÄÆgÀÄ vÉƯÉ, CA.Q. 30,000-00 (3) MAzÀÄ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï CA.Q. 10,000-00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ MA§vÀÄÛ vÉÆ¯É CªÀÅUÀ¼À CA.Q. gÀÆ. 90,000-00 UÀ¼ÀÄ DUÀÄwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C¯ÁägïzÀ°è EnÖgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀÅUÀ¼ÀÄ C¯ÁägïzÀ°è EgÀ°¯Áè CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 2006 £Éà ¸Á°£À°è Rjâ¹zÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:  02-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÀ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008