Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, March 20, 2014

Press Note
: ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ :

1)       PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è MlÄÖ 418 gËr d£ÀjzÀÄÝ, EªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀåªÁV MlÄÖ 316 gËr d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr, CªÀÅUÀ¼À°è 279 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁAqï NªÀgï ªÀiÁr¸À¯ÁVzÉ. CzÉà PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è MlÄÖ 77 gËr d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr, CªÀÅUÀ¼À°è 73 gËr d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁAqï NªÀgï ªÀiÁr¸À¯ÁVzÉ.
2)      E°èAiÀĪÀgÉUÉ f¯ÉèAiÀÄ°è MlÄÖ 6 d£ÀgÀ «gÀzÀÞ UÀÆAqÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ ¥Àæ¸ÁܪÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À¯ÁVzÉ. 
3)      CzÉà jÃw f¯ÉèAiÀÄ°è MlÄÖ 4 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀr¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ ¥Àæ¸ÁÜ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.
4)      f¯ÉèAiÀÄ°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 300 DgÉÆævÀgÀ ªÁgÉAmïUÀ¼À£ÀÄß eÁj ªÀiÁrzÀÄÝ, E£ÀÄß 57 DgÉÆævÀgÀ ªÁgÉAmïUÀ¼ÀÄ eÁj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁQ EgÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀÆqÀ¯Éà eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
5)      f¯ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè §AzÀÆPÀÄ ¯ÉʸÀ£ïìzÁgÀgÀ §AzÀÆPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À°è dªÀiÁ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
6)      ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀåªÁV ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤¸ÀÛAvÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è MAzÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀºÁAiÀĪÁt vÉUÉAiÀįÁVzÀÄÝ. ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÉ F £ÀA§gÀUÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀzÀj £ÀA§gÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
08539 - 230500
7)      ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀåªÁV f¯ÉèAiÀÄ°è PɼÀPÀAqÀAvÉ MlÄÖ 15 ZÉPï ¥ÉÆøÀÖUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀįÁVzÀÄÝ, D §UÉÎ «ªÀgÀªÀÅ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀæ ¸ÀA.
ZÉPï¥ÉÆøïÖ
oÁuÁ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝ
1
ªÀÄÆ£ï¯ÉÊmï zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ
ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ
2
¨É¼ÀUÀnÖ
C¼ÀªÀAr oÁuÉ
3
PÁåzÀUÀÄ¥Àà PÁæ¸ï
PÀĵÀÖV oÁuÉ
4
ºÀ£ÀĪÀÄ£Á¼À
ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ
5
¸ÀAPÀ£ÀÆgÀ
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ
6
§¤ßPÉÆ¥Àà
PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ
7
aPÀÌdAvÀPÀ¯ï ©æqïÓ
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ
8
ZÀ£Àß½î PÁæ¸ï
PÁgÀlV oÁuÉ
9
§Ar PÁæ¸ï
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ
10
Q¯ÁgÀºÀnÖ
vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ
11
£ÀªÀ° gÉÆÃqÀ
PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ
12
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÁæ¸ï
UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ
13
PɸÀgÀºÀnÖ
UÀAUÁªÀw (UÁæ) oÁuÉ
14
D£ÉUÀÄA¢ gÉÆÃqÀ
UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ
15
EgÀPÀ¯ïUÀqÁ (ºÀnÖ PÁæ¸ï)
PÉÆ¥Àà¼À (UÁæ) oÁuÉ

8)  PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ CPÀæªÀÄ ºÀt gÀÆ. 11,30,000=00 £ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr F §UÉÎ PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA. 48/14 PÀ®A 180, 171(ºÉZïÀ) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

9)  f¯ÉèAiÀÄ°è FªÀgÉUÉ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ªÀµÀðzÀ°è C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è 6 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
10) f¯ÉèAiÀÄ°è FªÀgÉUÉ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ªÀµÀðzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ CrAiÀÄ°è 58 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÁªÀiÁ£Àå :
Ø   ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß zsÀPÀëvɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÀàPÀë¥ÁvÀªÁV £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä J¯Áè ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §AzÉÆç¸ïÛ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä J¯Áè jÃwAiÀÄ°è f¯Áè ¥Éưøï DqÀ½vÀªÀÅ vÀAiÀiÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ CvÀåUÀvÀåªÁVzÀÄÝ, J¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÁj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008