Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, March 20, 2014

Press Note
: ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ :

1)       PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è MlÄÖ 418 gËr d£ÀjzÀÄÝ, EªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀåªÁV MlÄÖ 316 gËr d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr, CªÀÅUÀ¼À°è 279 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁAqï NªÀgï ªÀiÁr¸À¯ÁVzÉ. CzÉà PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è MlÄÖ 77 gËr d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr, CªÀÅUÀ¼À°è 73 gËr d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁAqï NªÀgï ªÀiÁr¸À¯ÁVzÉ.
2)      E°èAiÀĪÀgÉUÉ f¯ÉèAiÀÄ°è MlÄÖ 6 d£ÀgÀ «gÀzÀÞ UÀÆAqÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ ¥Àæ¸ÁܪÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À¯ÁVzÉ. 
3)      CzÉà jÃw f¯ÉèAiÀÄ°è MlÄÖ 4 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀr¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ ¥Àæ¸ÁÜ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.
4)      f¯ÉèAiÀÄ°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 300 DgÉÆævÀgÀ ªÁgÉAmïUÀ¼À£ÀÄß eÁj ªÀiÁrzÀÄÝ, E£ÀÄß 57 DgÉÆævÀgÀ ªÁgÉAmïUÀ¼ÀÄ eÁj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁQ EgÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀÆqÀ¯Éà eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
5)      f¯ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè §AzÀÆPÀÄ ¯ÉʸÀ£ïìzÁgÀgÀ §AzÀÆPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À°è dªÀiÁ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
6)      ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀåªÁV ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤¸ÀÛAvÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è MAzÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀºÁAiÀĪÁt vÉUÉAiÀįÁVzÀÄÝ. ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÉ F £ÀA§gÀUÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀzÀj £ÀA§gÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
08539 - 230500
7)      ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀåªÁV f¯ÉèAiÀÄ°è PɼÀPÀAqÀAvÉ MlÄÖ 15 ZÉPï ¥ÉÆøÀÖUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀįÁVzÀÄÝ, D §UÉÎ «ªÀgÀªÀÅ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀæ ¸ÀA.
ZÉPï¥ÉÆøïÖ
oÁuÁ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝ
1
ªÀÄÆ£ï¯ÉÊmï zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ
ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ
2
¨É¼ÀUÀnÖ
C¼ÀªÀAr oÁuÉ
3
PÁåzÀUÀÄ¥Àà PÁæ¸ï
PÀĵÀÖV oÁuÉ
4
ºÀ£ÀĪÀÄ£Á¼À
ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ
5
¸ÀAPÀ£ÀÆgÀ
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ
6
§¤ßPÉÆ¥Àà
PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ
7
aPÀÌdAvÀPÀ¯ï ©æqïÓ
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ
8
ZÀ£Àß½î PÁæ¸ï
PÁgÀlV oÁuÉ
9
§Ar PÁæ¸ï
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ
10
Q¯ÁgÀºÀnÖ
vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ
11
£ÀªÀ° gÉÆÃqÀ
PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ
12
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÁæ¸ï
UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ
13
PɸÀgÀºÀnÖ
UÀAUÁªÀw (UÁæ) oÁuÉ
14
D£ÉUÀÄA¢ gÉÆÃqÀ
UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ
15
EgÀPÀ¯ïUÀqÁ (ºÀnÖ PÁæ¸ï)
PÉÆ¥Àà¼À (UÁæ) oÁuÉ

8)  PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ CPÀæªÀÄ ºÀt gÀÆ. 11,30,000=00 £ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr F §UÉÎ PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA. 48/14 PÀ®A 180, 171(ºÉZïÀ) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

9)  f¯ÉèAiÀÄ°è FªÀgÉUÉ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ªÀµÀðzÀ°è C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è 6 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
10) f¯ÉèAiÀÄ°è FªÀgÉUÉ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ªÀµÀðzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ CrAiÀÄ°è 58 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÁªÀiÁ£Àå :
Ø   ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß zsÀPÀëvɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÀàPÀë¥ÁvÀªÁV £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä J¯Áè ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §AzÉÆç¸ïÛ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä J¯Áè jÃwAiÀÄ°è f¯Áè ¥Éưøï DqÀ½vÀªÀÅ vÀAiÀiÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ CvÀåUÀvÀåªÁVzÀÄÝ, J¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÁj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008