Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, April 1, 2014PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/14 PÀ®A:279,304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ
¢£ÁAPÀ 31-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà C§Äݯï CdA vÀAzÉ C§ÄݯïgÀ¨ï¸Á§ ªÉÄÊ°PÁgÀPÀÆ£À ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀjÃA PÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ MAzÀÄ ºÉÆ® PÀĵÀÖV ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ¤qÀ±Éò¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ QÃ.«Äà zÀÆgÀzÀ°è EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ F ¢£À ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¤qÀ±Éò UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¹AUï vÀAzÉ ²ªÀ¹AUï AiÀÄ°UÁgÀ ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«J¸ï JPÀì¯ï ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/J¸ï-8411 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV-ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ ©½AiÀÄ EArPÁ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀªÀÄmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ©½AiÀÄ EArPÁ  PÁgï ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ಕುಕನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:47/14 ಕಲಂ:279,337,338 ಐಪಿಸಿ
ದಿನಾಂಕ:01-04-2014 ರಂದು 1-30 ಎಎಂಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಬಗ್ಗ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಒ. ರವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಂಗಡ ಹೆಚ್.ಸಿ-142 ರವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 2-15 ಎಎಂಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಅವಲೋಕಿಸಿ, ನಂತರ ಗಾಯಾಳು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು 2-45 ಎಎಂದಿಂದ 3-45 ಎಎಂದವರೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಮಲೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಗದಗದಿಂದ ತಾನು & ತಮ್ಮ ಕುಲಸ್ಥರಾದ ಇತರೇ 3 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:01-04-2014 ರಂದು 12-30ಎಎಂಕ್ಕೆ ಗದಗ ಕೊಪ್ಪಳ ಎನ್.ಹೆಚ್. 63 ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾನಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪ ಆರೋಪ ಮುತ್ತು @ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾ:ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಇವನು ಕಾರ್ ನಂ:ಕೆಎ-26 ಎಂ-5840 ನೇದ್ದನ್ನು ಅವತೀವೇಗ, ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಲಾರಿ ನಂ:ಎಪಿ-02 ಟಿಬಿ-2214 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆಸಿ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ, ಇತರೇ 3 ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಾದಾ & ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.  ನಂತರ, 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ, ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 5-45 ಎಎಂಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸದರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008