Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, April 10, 2014PÀĵÀÖV oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/14 PÀ®A:279,337,338 L¦¹
¢£ÁAPÀ 09-04-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-15 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄA C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ¥sÉÆ£ï ªÀÄÆ®PÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÀæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw zÁæPÁëAiÀÄt UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd qÀVÎ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw G¥ÁàgÀ G.CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ ¸Á.ªÀÄrPÉÃj vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ,  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ CzÉà Hj£À C£ÀĸÀÆAiÀÄ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd J«Ää, CA§ªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ªÀÄƪÀgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è C±ÀPÀÛ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÉÆøÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr §A¢zÀÄÝ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÀUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-37/JA-6006 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj fÃ¥ï ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀĵÀÖV-ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÀ¼ÀUÉÃj PÁæ¸ï E£ÀÆ߸ÀĪÀiÁgÀÄ 02 QÃ.«Äà zÀÆgÀ EzÁÝUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ JqÀUÀqÉ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄÄ §è¸ïÖ DV ªÁºÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV MAzÀÄ VqÀPÉÌ oÀPÀÌgï DV ¤AwzÀÄÝ EzÀgÀAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ EvÀgÀgÁzÀ C£À¸ÀÆAiÀÄ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd J«Ää ¸Á.ªÀÄrPÉÃj  PÀ®è¥Àà vÀAzÉ CAzÀ¥Àà ªÀÄÄgÀr ¸Á.¨É£ÀPÀ£Á¼À, CA§ªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á.ªÀÄrPÉÃj, ªÀÄtÂPÀAoÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ, PÀ£ÀPÀªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á.CqÀ«¨sÁ«, ¹zÁæªÀÄ¥Àà ²AzsÉ ¸Á.PÉÆÃrºÁ¼À, CPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀeÁ¼À EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®ègÀÆ 108 CA§Ä¯É£ïìzÀ°èPÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdPÁÌV §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥ï  ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À £ÁAiÀÄPÀªÁr FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÌ «£ÀAvÀ CAvÁ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2014 PÀ®A-279 L.¦.¹
¢£ÁAPÀ : 09-04-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J-42/J¥sï-1257 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄzÀÄgÉUÀ½UÉ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ PÀÄzÀÄgÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ, 2 zÉÆqÀØ PÀÄzÀÄgÉUÀ½UÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÀtÚ PÀÄzÀÄgÉUÀ½UÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt §¸ï ZÁ®PÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008