Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, April 10, 2014PÀĵÀÖV oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/14 PÀ®A:279,337,338 L¦¹
¢£ÁAPÀ 09-04-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-15 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄA C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ¥sÉÆ£ï ªÀÄÆ®PÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÀæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw zÁæPÁëAiÀÄt UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd qÀVÎ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw G¥ÁàgÀ G.CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ ¸Á.ªÀÄrPÉÃj vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ,  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ CzÉà Hj£À C£ÀĸÀÆAiÀÄ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd J«Ää, CA§ªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ªÀÄƪÀgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è C±ÀPÀÛ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÉÆøÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr §A¢zÀÄÝ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÀUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-37/JA-6006 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj fÃ¥ï ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀĵÀÖV-ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÀ¼ÀUÉÃj PÁæ¸ï E£ÀÆ߸ÀĪÀiÁgÀÄ 02 QÃ.«Äà zÀÆgÀ EzÁÝUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ JqÀUÀqÉ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄÄ §è¸ïÖ DV ªÁºÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV MAzÀÄ VqÀPÉÌ oÀPÀÌgï DV ¤AwzÀÄÝ EzÀgÀAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ EvÀgÀgÁzÀ C£À¸ÀÆAiÀÄ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd J«Ää ¸Á.ªÀÄrPÉÃj  PÀ®è¥Àà vÀAzÉ CAzÀ¥Àà ªÀÄÄgÀr ¸Á.¨É£ÀPÀ£Á¼À, CA§ªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á.ªÀÄrPÉÃj, ªÀÄtÂPÀAoÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ, PÀ£ÀPÀªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á.CqÀ«¨sÁ«, ¹zÁæªÀÄ¥Àà ²AzsÉ ¸Á.PÉÆÃrºÁ¼À, CPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀeÁ¼À EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®ègÀÆ 108 CA§Ä¯É£ïìzÀ°èPÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdPÁÌV §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥ï  ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À £ÁAiÀÄPÀªÁr FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÌ «£ÀAvÀ CAvÁ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2014 PÀ®A-279 L.¦.¹
¢£ÁAPÀ : 09-04-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J-42/J¥sï-1257 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄzÀÄgÉUÀ½UÉ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ PÀÄzÀÄgÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ, 2 zÉÆqÀØ PÀÄzÀÄgÉUÀ½UÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÀtÚ PÀÄzÀÄgÉUÀ½UÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt §¸ï ZÁ®PÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008