Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, April 4, 2014ಹನುಮಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 376, 504, 506, 323, 324 IPC ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 4     
Protection of  children from sexual offences Act-2012 R/w 34 IPC
¢£ÁAPÀ: 03-04-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁ vÀA¢ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: vÀĪÀÄjPÉÆ¥Àà. zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ F »AzÉ 6 £Éà vÀgÀUÀw NzÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ®PÀëöät @ ®ZÁå FvÀ£ÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ±Á¯É ©r¹zÀÄÝ CzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ¸ÀzÀå 16 ªÀµÀð £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DPÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÉÆèÉʯï PÉÆnÖzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ CmÉÆà ºÁ¬Ä¹ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¢£ÁAPÀ 01-04-2014 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ M§â¼É EgÀĪÀzÀ£ÀÄß DgÉÆæ ®PÀëöät £ÉÆÃr »Aಬಾ°¹ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤dð£À ¸ÀܼÀPÉÌ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®vÁÌgÀ ªÀiÁr CvÁåZÁgÀ ªÀiÁr ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦ügÁå¢UÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ £ÀAvÀgÀ JZÀÑgÀªÁV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ w½¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ®PÀëöät£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£À vÁ¬Ä ®PÀëöäªÀé ºÁUÀÆ vÀªÀÄä £ÁUÀ¥Àà @ £ÁUÉñÀ EªÀgÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀgÀÄ F §UÉÎ Hj£À »jAiÀÄjUÉ w½¹zÀÄÝ «ZÁj¸ÉÆÃt CAvÁ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ.
ಕುಷ್ಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 69/2014 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ.
¢£ÁAPÀ 03-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ CQÌ D¸ÀàvÉæ E®PÀ¯ï gÀªÀjAzÀ MAzÀÄ JA.J¯ï.J¹ AiÀiÁ¢ E®PÀ¯ï ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ E¯ÁdPÁÌV ¸ÉÃjPÉ DVzÁÝgÉ CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E®dÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀAUÀªÉÃ¯ï ¸Á. ¦vÁA§gï vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdå EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ªÀÄzÀÄgÉÊ¢AzÀ UÀÄdgÁvÁzÀ CºÀäzÁ¨ÁzïUÉ ¯Áj £ÀA§gï PÉJ-01/EJ-7605 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥Á¸Àð¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃn-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ PÀÄgÀĨ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV E£ÀÆß ¸ÀĪÀÄgÀÄ 5 QÃ.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÉÎ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA§gï PÉJ-29/5797 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃgÁV oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ UÀĪÀÄnAiÀĪÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÀmÁÖVದೆ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008