Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, April 4, 2014ಹನುಮಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 376, 504, 506, 323, 324 IPC ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 4     
Protection of  children from sexual offences Act-2012 R/w 34 IPC
¢£ÁAPÀ: 03-04-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁ vÀA¢ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: vÀĪÀÄjPÉÆ¥Àà. zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ F »AzÉ 6 £Éà vÀgÀUÀw NzÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ®PÀëöät @ ®ZÁå FvÀ£ÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ±Á¯É ©r¹zÀÄÝ CzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ¸ÀzÀå 16 ªÀµÀð £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DPÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÉÆèÉʯï PÉÆnÖzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ CmÉÆà ºÁ¬Ä¹ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¢£ÁAPÀ 01-04-2014 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ M§â¼É EgÀĪÀzÀ£ÀÄß DgÉÆæ ®PÀëöät £ÉÆÃr »Aಬಾ°¹ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤dð£À ¸ÀܼÀPÉÌ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®vÁÌgÀ ªÀiÁr CvÁåZÁgÀ ªÀiÁr ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦ügÁå¢UÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ £ÀAvÀgÀ JZÀÑgÀªÁV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ w½¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ®PÀëöät£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£À vÁ¬Ä ®PÀëöäªÀé ºÁUÀÆ vÀªÀÄä £ÁUÀ¥Àà @ £ÁUÉñÀ EªÀgÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀgÀÄ F §UÉÎ Hj£À »jAiÀÄjUÉ w½¹zÀÄÝ «ZÁj¸ÉÆÃt CAvÁ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ.
ಕುಷ್ಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 69/2014 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ.
¢£ÁAPÀ 03-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ CQÌ D¸ÀàvÉæ E®PÀ¯ï gÀªÀjAzÀ MAzÀÄ JA.J¯ï.J¹ AiÀiÁ¢ E®PÀ¯ï ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ E¯ÁdPÁÌV ¸ÉÃjPÉ DVzÁÝgÉ CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E®dÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀAUÀªÉÃ¯ï ¸Á. ¦vÁA§gï vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdå EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ªÀÄzÀÄgÉÊ¢AzÀ UÀÄdgÁvÁzÀ CºÀäzÁ¨ÁzïUÉ ¯Áj £ÀA§gï PÉJ-01/EJ-7605 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥Á¸Àð¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃn-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ PÀÄgÀĨ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV E£ÀÆß ¸ÀĪÀÄgÀÄ 5 QÃ.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÉÎ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA§gï PÉJ-29/5797 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃgÁV oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ UÀĪÀÄnAiÀĪÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÀmÁÖVದೆ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008