Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, April 8, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2014 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:  
¢£ÁAPÀ: 07-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄtªÀiÁgÀ£ï vÀAzÉ C®WÀgï¸Á«Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁ: ±ÉnAiÀiÁgï, G: ZÁ®PÀ, ¸Á: ¥Àj±ÉªÀÄÆgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ, vÀAqÀæ¯ï £ÀUÀgÀ, gÁ¸Á¥Á¼ÀAiÀÄA gÉÆÃqï, FgÉÆÃqï, FgÉÆÃqï f¯Éè,  vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ gÁdå EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ,  ¤£Éß ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ PÉÆ¥ÀàzÀ°è £ÀªÀÄä SÁ° mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA. PÉ.J.01/¹-8894 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯ÉèAiÀÄ D¼ÀAzÀzÀ J£ï.J¸ï.J¯ï. ±ÀÄUÀgï ¥sÁåPÀÖjUÉ ªÀÄįÁ¹¸ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆgÀnzÉÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ 07-04-2014 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀPÀVj zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ E£ÀÆß 6 Q.«Äà EzÁÝUÀ §gÀĪÀ MAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ JzÀÄj¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgïPÉÆlÖ£ÀÄ.  ¥ÀjuÁªÀĪÁV D ¯ÁjAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ §®¨sÁUÀªÀ£ÀÄß VÃaPÉÆAqÀÄ ¤AwvÀÄ.  £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è.  £Á£ÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgïPÉÆlÖ ¯ÁjAiÀÄÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¯Áj EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV J.¦. 29/©.J¯ï.2780 CAvÁ EvÀÄÛ.  C°è NqÁqÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ.  CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Á: EA¢æAiÀiÁ®, ¥ÉÆÃZÀ¥À°è ªÀÄAqÀ®, £À®UÉÆAqÀ f¯Éè, DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ gÁdå CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ.  DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ.  £ÀAvÀgÀ C°è ¸ÉÃjzÀªÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ CzÀÄ ªÉÄuÉÃzÁ¼À UÁæªÀĪÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÉà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀgÀÄ.   ªÁºÀ£À §AzÀ PÀÆqÀ¯Éà UÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÁdĪÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä mÁåAPÀgï ¯ÁjUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄj¤AzÀ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¨ÉÆgÀªÉ¯ï ¯Áj £ÀA. J.¦. 29/©.J¯ï.2780 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Á: EA¢æAiÀiÁ®, ¥ÉÆÃZÀ¥À°è ªÀÄAqÀ®, £À®UÉÆAqÀ f¯Éè, DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ gÁdå EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà PÁ²Ã£ÁxÀ ºÉZï.¹. 22 vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¦.J¸ï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÁÝgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008