Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, April 8, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2014 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:  
¢£ÁAPÀ: 07-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄtªÀiÁgÀ£ï vÀAzÉ C®WÀgï¸Á«Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁ: ±ÉnAiÀiÁgï, G: ZÁ®PÀ, ¸Á: ¥Àj±ÉªÀÄÆgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ, vÀAqÀæ¯ï £ÀUÀgÀ, gÁ¸Á¥Á¼ÀAiÀÄA gÉÆÃqï, FgÉÆÃqï, FgÉÆÃqï f¯Éè,  vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ gÁdå EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ,  ¤£Éß ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ PÉÆ¥ÀàzÀ°è £ÀªÀÄä SÁ° mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA. PÉ.J.01/¹-8894 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®âUÁð f¯ÉèAiÀÄ D¼ÀAzÀzÀ J£ï.J¸ï.J¯ï. ±ÀÄUÀgï ¥sÁåPÀÖjUÉ ªÀÄįÁ¹¸ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆgÀnzÉÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ 07-04-2014 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀPÀVj zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ E£ÀÆß 6 Q.«Äà EzÁÝUÀ §gÀĪÀ MAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ JzÀÄj¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgïPÉÆlÖ£ÀÄ.  ¥ÀjuÁªÀĪÁV D ¯ÁjAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ §®¨sÁUÀªÀ£ÀÄß VÃaPÉÆAqÀÄ ¤AwvÀÄ.  £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è.  £Á£ÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgïPÉÆlÖ ¯ÁjAiÀÄÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¯Áj EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV J.¦. 29/©.J¯ï.2780 CAvÁ EvÀÄÛ.  C°è NqÁqÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ.  CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Á: EA¢æAiÀiÁ®, ¥ÉÆÃZÀ¥À°è ªÀÄAqÀ®, £À®UÉÆAqÀ f¯Éè, DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ gÁdå CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ.  DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ.  £ÀAvÀgÀ C°è ¸ÉÃjzÀªÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ CzÀÄ ªÉÄuÉÃzÁ¼À UÁæªÀĪÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÉà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀgÀÄ.   ªÁºÀ£À §AzÀ PÀÆqÀ¯Éà UÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÁdĪÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä mÁåAPÀgï ¯ÁjUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄj¤AzÀ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¨ÉÆgÀªÉ¯ï ¯Áj £ÀA. J.¦. 29/©.J¯ï.2780 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Á: EA¢æAiÀiÁ®, ¥ÉÆÃZÀ¥À°è ªÀÄAqÀ®, £À®UÉÆAqÀ f¯Éè, DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ gÁdå EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà PÁ²Ã£ÁxÀ ºÉZï.¹. 22 vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¦.J¸ï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÁÝgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008