Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, June 27, 2014PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2014 PÀ®A:379 IPC
¢£ÁAPÀ: 09-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÁZÀ¯ï mÁQÃeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Á£À©ÃqÁ CAUÀr ºÀwÛgÀ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÁåAqÀ¯ÁPï ªÀiÁr PÀ£ÀPÁZÀ¯ï mÁQÃeïUÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV, vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV ¸Àé®à ¹£ÉªÀiÁ £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸À gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸À vÀÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÁt°¯Áè, PÀÆqÀ¯Éà ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÁZÀ¯ï mÁQÃeï ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÁUÀÆ gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï, §¸ï ¤¯ÁÝt ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀ°¯Áè, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷ÃAqÀgï ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA 37/W 1492 CA.Q. gÀÆ: 40,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ,
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2014 PÀ®A. 332, 283, 504 L¦¹
ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಎಚ್.ಸಿ-162 ಲತೀಫ್ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ದಿ: 26-06-14 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 05-15 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗದಗ - ಹೊಸಪೇಟೆ ಎನ್.ಎಚ್.-63 ರಸ್ತೆಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ: ಕೆಎ-37/ಎಫ್-365 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಬಸ್ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗುವಂತೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಹ ಬಸ್ ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಬಸ್ ದಿಂದಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಮ್ಮಲೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೈ ಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚೂರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೆ.
ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2014 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹.
ದಿನಾಂಕ 26-06-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರ ಮಗನಾದ ಆಕೀಲ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಈತನು ಹಳೆ ಬಂಡಿಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಂಗಮ್ಮ ಚನ್ನದಾಸರ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಂಡಿ UÀzÉÝ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಹನುಮೇಶ ಈತನು ಸ್ವರಾಜ ಕಂಪನಿಯ ನಂಬರ ಇರಲಾರದ ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ ಇದ್ದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇಲರ್ ನಂ. ಕೆಎ-37/ಟಿ-8921, ಟಿ-8922 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೀಲ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಈತನಿಗೆ ಠಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಗಾಲಿ ಆಕೀಲ್ಲ ಈತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ    
EAzÀÄ ¢:- 26-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÀtªÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ £Á®zÀ°è MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUɸÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV   ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,100-00, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F §UÉÎ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 jAzÀ 4:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, ಇರುತ್ತದೆ
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2014 PÀ®A :420, 464, 468, 471 L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 103  Trade Marks Act. 1999
UÀAUÁªÀwAiÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ gÉʸï PÁ¥ÉÆðÃgÉõÀ£ï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ £À£Àß ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ²æà ZÀ£ÉßñÀégï gÉʸï EAqÀ¹Öçøï£À ²æÃUÀAzÀ gÉÊ¸ï ¨ÁæöåAqÀ£ÀÄß vÀzÀÆæ¥À £ÀPÀ®Ä ªÀiÁr CzÀgÀ°è vÀªÀÄä PÀrªÉÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA© gÁdåzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÀ¼À°è ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢:- 25-06-2014 gÀAzÀÄ  dªÀÄRArAiÀÄ°è EªÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀAvÀºÀ CQÌ ¯ÉÆÃqï£ÀÄß £ÁªÀÅ »rzÀÄ dªÀÄRAr oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR°¹zÁUÀ F «µÀAiÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ gÉʸï PÁ¥ÉÆðÃgÉõÀ£ï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ UÉÆvÁÛV UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸Àé¹ÛPï gÉʸï«Ä¯ï¤AzÀ ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-36/ 9641 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÀqÀZÀtPÉÌ ¸ÁV¸À®Ä vÀAiÀiÁj £ÀqɬĹzÀÝ 25 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 605 CQÌ ¥ÁQÃmïUÀ¼À ¯ÉÆÃqï£ÀÄß ZÀqÀZÀtPÉÌ ¸ÁV¸ÀzÉà zÁ¸À£Á¼ÀzÀ UÀÄgÀĸÁé«Ä »gÉêÀÄoÀ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è ¢:-25-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ  C£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁr¹ §aÑnÖgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F ªÉÆøÀzÀ PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß J¸ÀVzÀAvÀºÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ gÉʸï PÁ¥ÉÆðÃgÉõÀ£ï ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£Àaw
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA:181/2014 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹       
¢£ÁAPÀ:- 26-06-2014 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ PÁgï£À°è ¨ÁrUÉzÁgÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. ¨ÁrUÉzÁgÀgÀ£ÀÄß E½¹ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀ½ ºÀwÛgÀ PÁgï PÉnÖzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÉÄPÁ¤PïgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÀAUÁªÀwUÉ §gÀĪÀ  ¸À®ÄªÁV ªÀÄgÀ½ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §¸ïUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÉÝ£ÀÄ. gÁwæ 7:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½ HgÉƼÀV¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß »A¨sÁUÀzÀ°è E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¤AwzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ PɼÀUÉ ©zÉÝ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ ZÀ¥ÉàUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ಇರುತ್ತದೆ
PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ.  UÀÄ£ÉߣÀA:87/2014 PÀ® 78 (3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ
¢£ÁAPÀ 26-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Áæ¥Àgï PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÀ azÁ£ÀAzÀªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ®A £ÀA.7 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÉÛà §¤ß CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ CªÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ £À¹Ã§zÀ N.¹. £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁwäÃAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀ£ÀÄß SÁwæ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV, DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CAUÀdrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV, MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 210/- ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F §UÉÎ «ªÀgÀªÁzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß gÁwæ 8-15 jAzÀ 9-15 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀÆgÉʹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008