Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, June 28, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2014 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.
ದಿನಾಂಕ. 27-06-2014 ರಂದು 1-45 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀA/ ªÉAPÀlgÁªï ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð, eÁ. PÀªÀiÁä G. f.PÉ.¹.zÀ°è ªÉÄPÁ¤Pï EAd¤AiÀÄgÀ ¸Á. ¥ÀgÀ¸À¥ÀÄr ¥ÉÆ. UÉÆtÚ£À¥ÀÄr f. PÀȵÀÚ (J.¦) ºÁ.ªÀ. UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬುಲೆರೋ ಕ್ಯಾಂಪರ ವಾಹನ ನಂ. ಎಂ.ಪಿ.10/ಜಿ.0688 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ವೈ. ರಾಮು ಈತನು ವಾಹನವನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪದಿಂದ ಹೇಳದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೂದಗುಂಪಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಚತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಠಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಬುಲೆರೋ ಕ್ಯಾಂಪರ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ಎಡಗಡೆ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬುಲೆರೋ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಚಾಲಕ ವೈ ರಾಮು ಈತನಿಗೆ ಬಡಿದು ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2014 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ:-27-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C¨Áâ¸ï vÀA¢ gÁeÁ¸Á§ ¨ÉÃ¥Áj ªÀAiÀiÁ :21ªÀµÀðeÁ: ªÀÄĹèA G: «zÁåyð ¸Á: PÀ®UÀÄr EªÀ¤UÉ «ZÁj¹ °TvÀ ¦üAiÀÄ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ :27-06-2014 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ AiÀÄĤPÁ£Àð ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ¹ì¸Àì £ÀA : ME4KC09CBE8669403 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV¬ÄAzÀ PÀ®UÀÄr PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà mÁmÁªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA :PÉ.J- 37 /9243 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ, §® vÉÆqÉUÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjvÀ ºÁUÀÆ UÀA©üÃgÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ mÁmÁªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ £ÁUÀ¥Àà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2014 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.
EAzÀÄ ¢: 27-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ PÀgÀÄ¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÉÊ®ªÀiï§£ï ªÀAiÀiÁ: 47 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ¯Áj £ÀA n.J£ï-54/©-3655 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: £ÉʪÉð vÉãÀ¥ÀnÖ, ¥ÉÆ: £ÉʪÉð ªÀqÀ¥ÀnÖ vÉÆÃAUÀ£ï vÁ: ªÀzÀð£ÁqÀÄ f:  vÁAfªÀgÀA vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA n.J£ï-54/©-3655 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÉZï-50 gÀ¸ÉÛ ºÉƸÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-37/qÀ§Æèöå -3688 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2014 PÀ®A. 392 L.¦.¹:.
PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ, J£ï.ºÉZï.63 PÉÆ¥Àà¼À-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, §¸Á¥ÀÆgÀ ¢§âzÀ ºÀwÛgÀ ¢:27-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ§µÁSÁ£ï vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J-37/J-4401 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤°è¹ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è C°èUÉ £ÀA§gÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÁtzÉà EgÀĪÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É 3 d£À ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉzÀj¹ d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ 1) ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ  3000=00 gÀÆ. 2 ªÉƨÉʯï UÀ¼À£ÀÄß  ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ PÉlÄÖ ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA PÉ.J-25/¹-9899 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉzÀj¹ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2700=00 gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹ÃzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2014 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ: 27-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ CuÁÚ¼À¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á: £ÀªÀ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ £ÀªÀ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¥ÀƪÀðPÉÌ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁgÀgÀzÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ ªÁ°äÃQ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÀºÀ MAzÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ, F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ vÀAzÉ-vÁ¬Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ.  FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 wAUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. DªÁV¤AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V, ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  CzÀgÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 26-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁdQPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV gÁwæ ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁr ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 27-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ M§â£Éà ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£É ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛgÉ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ [1] MAzÀÄ eÉÆÃvÉ Q« ¥sÉÆãÀ CAzÁdÄ vÀÆPÀ 02 UÁæA CA.Q.gÀÆ: 5,000=00 [2] MAzÀÄ eÉÆÃvÉ ¨É½î PÁ¯ï ZÉÊ£À CAzÁdÄ vÀÆPÀ 80 UÁæA CA.Q.gÀÆ: 3,000=00 [3] ºÁ¯ï£À ¸É®á£À°ènÖzÀÝ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ J£ï-114 ªÉƨÉÊ¯ï ¹ªÀiï £ÀA: 8867376595 IMEI No: 357284051794963 / 357284051794971 CA.Q.gÀÆ: 1,500=00 ºÁUÀÆ ¹ÃgÉAiÀÄ°èzÀÝ [4] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 3,000=00, »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ: 12,500=00 EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¨ÉüÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀÄÄjzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CA.Q.gÀÆ: 600=00 ¨É¯ÉÉ ¨Á¼ÀĪÀ 03 ¹ÃgÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦ügÀå¢UÉ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 26-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¨ÉüÀÆgÀ EªÀgÀzÀÄ ¸ÉÃj JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt,ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 13,100=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛà ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2014 PÀ®A: 457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
6] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2014 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ:27-06-2014 gÀAzÀÄ 10-30 JJAPÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÉý §gɬĹzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:27-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß C½AiÀÄ zÀÄgÀUÀ¥Àà E§âgÀÆ ¨Éʯ PÀqÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀgÀÌ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ UÀzÀUÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ£ÀUÀgÀzÀ°èAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀA¢UÀ¼À PÀÆUÁl PÉý vÁ«§âgÀÆ C°èUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ zÁjAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà §A¢zÀÄÝ, J¯Áè £Á®ÄÌ d£À ¸ÉÃj ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ C°è ©Ã¢AiÀÄ ªÀÄgÀÆÌöåj ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è MAzÀÄ ¨ÉƯÉgÉÆà mÁæ° EzÀÝ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ vÁqÀ¥Á® PÀnÖ CzÀgÀ°è ºÀA¢UÀ½UÉ §°ºÁQ ºÀA¢UÀ¼À£ÀÄß £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ºÉÆvÀÄÛ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  DUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ £ÉÆÃrzÀªÀgÉ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®Æ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¤ßPÉÆ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ.  F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ £Á®ÄÌ d£À ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fæ£À°è ¸ÀܼÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁdjzÀÝ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹, §¤ßPÉÆ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ºÉýzÁUÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£À »rAiÀÄ®Ä §¤ßPÉÆ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §¤ßPÉÆ¥Àà zÁn PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÀÄjÛ¹ ºÉýzÀÄÝ, DUÀ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÁºÀ£À »rAiÀÄ®Ä ¨É£ÀßnÖzÀÄÝ C®èzÉÃ, D ªÁºÀ£À »rAiÀÄ®Ä PÉÆ¥Àà¼À ¥ÉưøÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, DzÀgÉ, DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¥ÉưøÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÀéd¤PÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ VtÂUÉÃjªÀgÉUÉ ¨É£ÀßnÖ »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè.  C°èAzÀ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ vÀ£Àß ºÀA¢UÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃrzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è 12 ºÀA¢UÀ¼ÀÄ CA.Q. 12,000-00 gÀÆ. ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀjUÉ ¥ÀvÉÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt
7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2014 PÀ®A. 420 L.¦.¹ ¸À»vÀ 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:
¢£ÁAPÀ :27-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1)ZÀAzÀæAiÀÄå vÀA¢ ºÀA¥ÀAiÀÄå CAUÀr ªÀAiÀiÁ :42ªÀµÀðeÁ: dAUÀªÀÄ  G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw 2) F±À¥Àà vÀA¢ gÁªÀÄ¥Àà DgÉÃgÀ  eÁ:ªÀÄgÁoÀ ¸Á:¹zÁÝ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ²æÃ. GzÀAiÀÄ gÀ« ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ PÁgÀlVgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ  F±À¥Àà EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ  ¸ÁªÀðd¤PàjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀälPÁ £ÀA§j£À ¥ÀnÖ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-1440=00 UÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008