Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, August 28, 2014

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1)  ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 182/2014 ಕಲಂ. 454, 457, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
¢£ÁAPÀ: 27-08-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ PÉ. ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ PÉ FgÀtÚ   ¸Á: §¼Áîj ºÁ:ªÀ: zsÀ£ÀÑAvÀj PÁ¯ÉÆä ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ zsÀ£ÀÑAvÀj PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. vÁ£ÀÄ Rjâ ªÀiÁrzÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ JgÀqÀÄ C¯ÁägÁzÀ°ènÖzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆVzÀÝgÀÄ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ §¼Áîj¬ÄAzÀ vÁ£ÉÆçâ£É ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉƨÉʯïUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀgÉ ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ eÉÆåÃw JA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ, PÀÆqÀ¯Éà vÁ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢vÀÄ, £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ C¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢vÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ §¼Áîj¬ÄAzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ §A¢zÀÄÝ, DUÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉÆqÀØ C¯ÁägÁªÀ£ÀÄß ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ®Ä EzÀgÀ°èzÀÝ [1] MAzÀÄ eÉÆÃvÉ §AUÁgÀzÀ Q« ZÉÊ£ï CAzÁdÄ vÀÆPÀ 08 UÁæA CA.Q.gÀÆ: 20,800=00 [2] MAzÀÄ eÉÆÃvÉ §AUÁgÀzÀ £ÁåAUï¤Ã¸ï CAzÁdÄ vÀÆPÀ 06 UÁæA CA.Q.gÀÆ: 15,600=00 ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 20,000=00 UÀ¼ÀÄ PÁt°¯Áè £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀtÚ C¯ÁägÁªÀ£ÀÄß ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ®Ä EzÀgÀ°èzÀÝ [1] MAzÀÄ eÉÆÃvÉ §AUÁgÀzÀ Q« UÀÄAqÀÄ CAzÁdÄ vÀÆPÀ 06 UÁæA CA.Q.gÀÆ: 15,600=00 [2] JgÀqÀÄ eÉÆÃvÉ §AUÁgÀzÀ qÁæ¥ïì UÀÄAqÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ vÀÆPÀ 10 UÁæA CA.Q.gÀÆ: 26,000=00 [3] §AUÁgÀzÀ ºÉAUÀ¸ÀgÀ reÉÊ£ï GAUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ vÀÆPÀ 10 UÁæA CA.Q.gÀÆ: 26,000=00 [4] MAzÀÄ eÉÆÃvÉ ¨É½î ¥ÁAiÀÄ¯ï ªÀiÁqɯï PÁ¯ï ZÉÊ£ï CAzÁdÄ vÀÆPÀ 15 vÉÆÃ¯É CA.Q.gÀÆ: 6,000=00 PÁt°¯Áè. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛà ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
2) ಕಾರಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 265/2014 ಕಲಂ. 143, 147, 341, 323, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
ದಿನಾಂಕ : 27-08-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ  ಅಮರನಾಥ ತಂದಿ ಮಾಹಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಾ: ಕಾರಟಗಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ : 25-8-2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾರಟಗಿಯ ದಲಾಲಿ ಬಜಾರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಹೊಗಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿ ದುಖ:ಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಾನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸಿ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
3) ಅಳವಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 9/2014 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ£ÁzÀ ºÉêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀUËqÀ ¥ÉÆÃ.¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¤£Éß gÁwæ ¦ügÁå¢ü ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé (ªÀÄÈvÀ), EªÀgÀÄ ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄïÁѪÀt £É£ÉzÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¦ügÁå¢üUÉ C®è°è ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀé EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÉƯÉAiÀÄ PÀA§ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ ªÀÄtÄÚ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008