Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, August 16, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2014 PÀ®A. 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.J¹/ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÀ¥Àà @ ªÉAPÀmÉñÀ ªÁ°äÃQ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-08-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÀj¸À®Ä ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß ºÀaѧgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ UÁæA.¥ÀA ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EªÀgÀ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ PÀjAiÀÄ¥Àà WÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀ«PÀ® wAUÀ¼À ¥ÀUÁgÀ PÁå£ïì¯ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ AiÀiÁPÉ »ÃUÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÄÝ CµÀ×gÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²jAiÀÄ¥Àà @ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ µÀtÆäR¥Àà §ÆvÀ£ÀªÀgÀÄ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀ̹AzsÉÆÃV 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ PÀwÛ ªÀAiÀÄ: 35, eÁ: PÀÄgÀħgÀ,  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤ÃgÀ®V. C°èUÉ §AzÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà WÀnÖ EªÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦ügÁå¢üzÁgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß KPÉ ºÉÆqÀÄAiÀÄÄwÛ¢ÝgÁ CAvÁ PÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ KPÁKQà ¦ügÁå¢üzÁgÀjUÉ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr F ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀƽªÀÄUÀAzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 15-08-2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಬಜಾಬ ಪ್ಲಾಟಿನಾ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ ಕೆ.ಎ. 18-ಕ್ಯೂ 9378 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವಾಗ ಗಂಗಾವತಿಯ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತನು ಸಿಂದನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ.ಎ. 16-7416 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ಲಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಫದ ಗಾಯ, ಒಳಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2014 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 354, 447, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-08-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuɬÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆÃV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¨ÉtPÀ¯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¤gÀ®Æn, vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÀªÀÄä ºÉÆ®«zÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ £ÀªÀÄUÀÆ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ©ÃUÀgÁzÀ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨ÉtPÀ¯ï EªÀjUÀÆ DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ EzÉ.  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2014 gÀAzÀÄ ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¢ªÀ¸À £Á£ÀÄ, £À£Àß vÁ¬Ä ±ÀgÀtªÀÄä E§âgÀÆ ¸ÉÃj ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GgÀĪÀ®Ä PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ.  £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖUÉ PÀrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀ £ÀªÀÄä ©ÃUÀgÁzÀ ¨Á®¥Àà ¨ÉtPÀ¯ï, CªÀ£À ºÉAqÀw ±ÀAPÀæªÀÄä, CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ²ªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ ¨Á®¥Àà£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨ÉtPÀ¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¥ÀÄ£ÀB §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Á®¥Àà £À£ÀUÉ ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Á ºÉýzÀÆæ §zÀĪÀÅ ºÉÆr¢j CAvÁ ¨ÉÊAiÀiÁÝrzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ E®è¥Á £ÁªÉ°è ºÉÆr¢« ºÉAUï E¢Ýzï ºÀAUÁ Lw CAvÁ C£Àß®Ä, CªÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ ªÀÄÄRPÉÌ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ.  DUÀ £À£Àß vÁ¬Ä £À£ï ªÀÄUÀÎ AiÀiÁPÀ ºÉÆrwÃj CAvÁ C£Àß®Ä C°èAiÉÄà EzÀÝ ¨Á®¥Àà£À ªÀÄUÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÉÆøÀÄr ¤Ã K£ï ºÉüÁPÀíwÛ¢ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ 2-3 KlÄ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ.  DUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ºÉÆr¨Áåræ CAvÁ C£Àß®Ä ¨Á®¥Àà£À E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ ²ªÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ £À£Àß JqÀºÀuÉUÉ, PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, JqÀ ºÀÄ©âUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ.  C®èzÉà ²ªÀ¥Àà£ÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑzÀ£ÀÄ.  C®èzÉà ¨Á®¥Àà£À ºÉAqÀw ±ÀAPÀæªÀÄä¼ÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ¯Éà ºÁzÀgÀVwÛ ¸ÀƼÉÃ, £ÀªÀiï ºÉÆ®zï §zÀĪÀÅ ºÀUÀ¯É®è ºÉÆrwj ¤Ãªï CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. DUÀ ¨Á®¥Àà£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ F ¨sÉÆøÀÄrzÀÄ ¨sÁ¼ï DUÉÊw, FQ¬ÄAzÀ dUÀ¼À DPÉÊw CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ.  ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, JqÀgÉ¥ÉàUÉ, JqÀ ºÀÄ©âUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀvÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀPÀ¥Á¼À H¢PÉÆArvÀÄÛ.  £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ £ÉwÛUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ CqÀØ »r¢zÀÝjAzÀ GAUÀÄgÀ §gɼÀÄ ºÁUÀÆ QgÀĨÉgÀ½UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑzÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ.  £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ §AzÀÄ PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀwÛPÉÆAqÀÄ E°èUÉ aQvÉìUÁV §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÉÛêÉ.  PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008