Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, August 20, 2014PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 259/2014 PÀ®A  78 (111) KP ACT
ದಿನಾಂಕ-19-08-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾರಟಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಲುಂಚಿ ಮರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ್ಗೆ  ಶ್ರಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಕಾರಟಗಿರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಾಜರಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 470=00  ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಸದರಿ ಮಟ್ಕಾ ಪಟ್ಟಿ ಬರೆದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಆರೋಪಿತನು ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವೀರುಪಣ್ಣ ಸವಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 155/2014 PÀ®A-279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ 
¢£ÁAPÀ: 19-08-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À- Q£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ Nd£ÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ £ÀA PÉ.J-35/©-5229 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-37/«-6202 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.  
ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 198/14 ಕಲಂ. 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.
 ದಿನಾಂಕ 18-08-2014 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 10-20 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10-50 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆಯ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯ ವಿ.ಆರ್.ಎಲ್. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಂದುಗಡೆಗೆ ಇರುವ ಉಮ್ರಸನ್ ಭಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಅಳಿಯನಾದ ಗುಡದಪ್ಪ ತಂದೆ ದಣಿಯಪ್ಪ ಇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹಿರೋ ಹೊಂಡ ಪ್ಯಾಶನ್  ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ನೊಂ.ಸಂ. ಕೆ.ಎ.37/ಕೆ. 5438 ಚಾಸ್ಸಿ ಸಂ. 05 A 09 C 32415 ಇಂಜನ್ ಸಂ. 05 A 08 M 32428 ಅಂ.ಕಿ. ರೂ. 30,000-00 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ   ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008