Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, August 22, 2014

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2014 PÀ®A. 448, 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 34.

ಫೀರ್ಯಾದಾರರು ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆರೊಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಆರೋಪಿ 1 ಹನಮಂತಪ್ಪನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು ಲೇ ಬೊಸೂಡಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಖರೀದಿ ಹಿಡಿದ ಹೊಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ಹೇಳು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜೀವಂತ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಿರಲು ಆರೋಪಿ 2 ಬಸವರಾಜ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ನಾ ಹೇಳಿದಂಗ ಕೇಳದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳೆ ನೆಟ್ಟಗಾಗತ್ತ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲೆ ಮನ್ಯಾಗ ಸುಡತ್ತಿವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹನಮಂತಪ್ಪರಿಗೆ ಹೊಲಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಎಂದನು. ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೈದುನರಾದ 3 ಹಾಗೂ 4 ಆರೋಪಿತರು ಆ ಬೊಸುಡಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟುಬಿಡೋಣ ಎಂದು ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೀಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಬಾಯಿ ಕೇಳಿ ಚೀರುತ್ತಾ ಓಡಿ ಬಂದನು ಆ ಸೂಳೆ ಮಗ ಓಡಿ ಬಂದ ನಡೀರಿ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಎರಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹತ್ತಿ ಊರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು, ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಜೀವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇರುತ್ತದೆ.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2014 PÀ®A. 143, 147, 323, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 149.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ «ZÁgÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjUÉ ªÀĸÀ¸ÁÜ¥À EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 21-08-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CA§æ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà E¼ÀUÉÃgÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ mÁæöåPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ ªÀÄvÉÛ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ E°è AiÀiÁPÉà §A¢ CAvÁ £À£ÀUÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ FvÀ£ÀzÀÄ EµÉÖ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä£É mÁæöåPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 21-08-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä, £ÀªÀÄä CPÀÌ zÉêÀªÀÄä PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÁgÀzÀ ¥ÀÄr, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ £À£ÀUÉ PÀtÚ°è PÁgÀzÀ ¥ÀÄr GVÎ F ¸ÀƼÉÃgÀ£À CAUÀ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ C£ÀÄßvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁqÀ ºÀwÛzÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ PÀtÄÚ wQÌPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄzÁj¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUÉ §rUɬÄAzÀ £ÀªÀÄä CPÀÌ zÉêÀªÀÄä½UÉ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÁUÀ alÖ£É aÃj MzÁÝqÀ ºÀwÛzÀ¼ÀÄ DUÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ £ÀÆQzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ¨Á¬Ä§rzÀÄPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è ©üêÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±À² gÀªÀgÀÄ £À£Àß ZÀAqÀÄ »rzÀÄ §Vι zÀħâPÉÌ PÉÊUÀ½AzÀ §rAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä aÃgÀÄvÁÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ©r¹PÉƽîj CAvÁ PÀtÄÚ ªÀgɬĹPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è CA§æ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ F gÀAr AiÀiÁåAUÀ ²ÃUÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÁUÀ ¨sÁUÀåªÀÄä ¥ÀÄ£ÀB £ÀªÀÄä CPÀ̼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀgÀzÀgÀ£É J¼ÉÃzÀ¼ÀÄ DUÀ ¸ÀĪÀðuɪÀé EªÀgÀzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw EªÀvÀÄÛ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹ ©rj CAvÁ CAzÀÄ £ÁªÀÅ Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ vÁl£ÀÆß £À£Àß ªÀÄÄRPÉÌ J¸ÉzÀ¼ÀÄ. CµÀÖgÀ°è ºÀ¼ÀîzÀ°è ¹PÀÄÌ ºÁQPÉÆAqÀ mÁæöåPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÀ £ÀªÀÄä CtÚ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉ §AzÀÄ ©r¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è C°èAiÀÄ NtÂAiÀĪÀgÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹ PÀ½¹zÀgÀÄ. DUÀ CqÀØ©zÀÝ £ÀªÀÄä CPÀ̼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä DPÉAiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ PÉÊ JvÀÛ®Ä §gÀ°¯Áè DUÀ 108 CA§Ä¯É£Àì PÀgÉ ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ. ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ E®PÀ¯ïUÉ £ÀªÀÄä CtÚ, CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀ½¹ «ZÁj¹ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ EzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2014 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

 ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಿನಾಂಕ 16-08-2014 ರಂಧು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಮದಲಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಗೌಡ ಮತ್ತು ಕನಕನಗೌಡ ಸಾ: ಇಬ್ಬರೂ ಮದಲಗಟ್ಟಿ ಬಂಧು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ತಾವು ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಹೊಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಸಂಗತಿ ನಿಜ ಇದ್ದು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 20-08-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 21-08-2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ 6-30 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ  ಸುಮಾರು 10-12 ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 145/2014 ಕಲಂ 457,380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲುಮಾಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.         

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008