Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, November 25, 2014

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಕನಕಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 133/2014 ಕಲಂ.  279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ:.
¢£ÁAPÀ 25-11-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-30 UÀAmÉUÉ  ²æà PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ zÀvÀÄÛgÁªÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ eÁ.»AzÀÆ ¨ÁæºÀät ªÀAiÀÄ.30 ªÀµÀð G. CqÀÄUÉ PÉ®¸À ¸Á.PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁ ±ÁgÀzÁ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24-11-2014 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ CqÀÄUÉ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎjUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀA. PÉ.J- 34 PÉ.5743 PÁªÀ¸ÁQ ¨ÁPÀìgï£ÀÄß ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 9-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj-vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqÉUÉ 01 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rüQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀjAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §AzÀÄ  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2) ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 205/2014 ಕಲಂ.  279, 338, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
ದಿನಾಂಕ 23.11.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇತಗಲ್-ಅರಶಿಣಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಆದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಹೊಸ ಮೋ.ಸೈ ನಂಬರ ಬರೇಯಿಸದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋ,.ಸೈ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸದೇ ಸ್ಕೀಡ್ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೋ.ಸೈ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮಗ ಮಹಾಂತೇಶನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಮಹೇಶ ಕುಮಾರ ಇತನು ಸಹ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವ ದಾರಿ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮೃತ ಆರೋಪಿತನಾದ ಮಹೇಶ ಕುಮಾರ ಇತನ ಮೇಲೆ  ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ.
3) ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 314/2014 ಕಲಂ.  279, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
¢£ÁAPÀ: 24/11/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ  ²æà ¸ÀPÀÌgÀUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉøÀgÀºÀnÖ  vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 23-11-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 jAzÀ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ½î §¸À¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ JqÀ ªÀÄUÀÄΰ£À°è ¨sÀvÀÛzÀ gÁ² ºÁQzÀÄÝ gÁ² ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-36/ JPïì-7317 £ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ, £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ zÉúÀPÉÌ EvÀgÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ|| ªÀÄ®è£ÀUËqÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ªÉÊzÀåj®èzÀ PÁgÀt UÁAiÀÄ wêÀæªÁVzÀÝjAzÀ ºÀħâ½îAiÀÄ J¸ï.r.JA. D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸Á: UÀÄgÀæªÀÄä PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw JAzÀÄ w½zÀħA¢zÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä £Á£ÀÄ ºÀħâ½îUÉ ºÉÆÃV £À£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr FUÀ §AzÀÄ vÀqÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
4) ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 137/2014 ಕಲಂ.  279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
¢£ÁAPÀ: 24-11-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß 3 UÁ°AiÀÄ C¥Éà ¥Áå¸ÉAdgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉ.J-29/J-1081 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ¤Ã®ªÀÄä, CvÉÛ ±ÁAvÀªÀÄä ºÁUÀÆ vÀAV ²¯Áà EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð-PÀ®ÆègÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ PÀ®èAiÀÄå UËqÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ §ÆzÀ£ÀºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ E½eÁj£À°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀA¢ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà gÁnªÀĤ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ PÀæµÀgï fÃ¥À £ÀA: PÉ.J-24/JªÀiï-1052 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CªÀ£À »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ, AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÃQ̸ÀzÉà »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV oÀPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸À¢æ ªÁºÀ£À ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ ¤AwzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CvÉÛ ±ÁAvÀªÀÄä ºÁUÀÆ vÀAV ²¯Áà EªÀgÉ®èjUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆನಂ 137/2014 ಕಲಂ 279, 337 .ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
5) ಅಳವಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 104/2014 ಕಲಂ.  32, 34 ಕೆ.ಇ. ಕಾಯ್ದೆ:

¢£ÁAPÀ : 24-11-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 24-11-2014 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ »gÉùAzÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¸Á°UÁqÀÄæ ªÀAiÀÄ : 38 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ gÀrØ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : »gÉùAzÉÆÃV  2] gÉêÀ¥Àà vÀAzÉ zÁ£À¥Àà qÉƽî£ï ªÀAiÀÄ : 27 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á :»gÉùAzÉÆÃV ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦.¹-389, 349 ºÁUÀÆ fÃ¥ï ZÁ®PÀ J.¦.¹-91 ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA :PÉ.J. -37 f. 444 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ »gÉùAzÉÆÃV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ fÃ¥ï ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà UÀÄr¸À®ÄªÀĤ ªÀAiÀÄ : 22 ªÀµÀð eÁ : G¥ÁàgÀ ¸Á : »gÉùAzÉÆÃV EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ºÉÆAzÀzÉà CPÀæªÀĪÁV 1] ºÉʪÀqÀìð «¹Ì ZÉÃgÀì  180 JA.J¯ï. 30 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2] ºÉʪÀqÀìð «¹Ì ZÉÃgÀì 90 JA.J¯ï. £À 37 ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ gÀÆ, 150=00 UÀ¼À£ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀV£À°è gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà §gÉzÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008