Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, November 28, 2014

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 206/2014 ಕಲಂ.  279, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:
ದಿನಾಂಕ 27.11.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ 3.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ-ಗಿಣಿಗೇರಾ ಎನ್.ಹೆಚ್-63 ರಸ್ತೆ ಭದ್ರಯ್ಯ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ನಿಂತುಕೊಡಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ವಾಹನ ನಂ ಕೆ.ಎ-35/ಎ-1660 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವಂತೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. PÁgÀt  mÁmÁ K¹ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
2) ಕನಕಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 134/2014 ಕಲಂ. 323, 324, 506, 506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು 3(1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಯ್ದೆ:
¢£ÁAPÀ 27-11-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ²æà gÀªÉÄñÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw ªÁ®äQ G : PÀȶ ¸Á : ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,  ¢£ÁAPÀ 27-11-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ  C°èAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ UËAr AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉƸÀUÉÃgÀ¥Àà FvÀ£À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀ DgÉÆævÀj§âgÀÆ JgÀV ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀߺÀwÛzÀÄÝ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀj§âgÀÆ CnÖ¹PÉÆAqÀ ºÉÆÃzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ §AzÀ PÁgÀt mÁmÁ EArPÁ PÁgï ¸ÀA. PÉ.J-35 JA.7032 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃV ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯ÉÃ, £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ C²èîªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, PÀÆUÀÄvÁÛ ¤ªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ°è M§âªÀ£À£ÁßzÀgÀÆ £ÁªÀÅ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
3) ತಾವರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 102/2014 ಕಲಂ. 143, 147, 341, 323, 354, 420, 468, 506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.

¢£ÁAPÀ: 27-11-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠦.¹. £ÀA. 99/2014, ¢£ÁAPÀ  07-11-2014 £ÉÃzÀÄÝ ¹éÃPÀÈvÀUÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw CAiÀÄåªÀÄä @ ºÉêÀiÁªÀw UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd UÀqÀV, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: EzÁè¥ÀÄgÀ, vÁ: PÀĵÀÖV ºÁ:ªÀ: UÀÄAqÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EzÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¦vÁæfðvÀ D¹Û CAzÁdÄ 30 JPÀgÉ, ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è JgÀqÀÄ SÁ° ¥ÁèlÄUÀ½zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀªÀĪÁzÀ ¥Á®£ÀÄß PÉÆqÀzÉà CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 28-10-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀA. 1 jAzÀ 5 EªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr C®èzÉà ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÁUÀÆ EzÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀA. 6 & 7 gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ.  C®èzÉà DgÉÆæ ¸ÀA. 1 jAzÀ 5 EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ fêÀAvÀ«zÁåUÀÆå ¸ÀwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ N.J¸ï.£ÀA. 697/2013 gÀAvÉ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ N.J¸ï.£ÀA. 859/2014 gÀAvÉ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥Á®Ä PÉý ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆr DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ DzÉñÀªÁVzÀÄÝ EzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008