Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, November 29, 2014

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಹನುಮಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 126/2014 ಕಲಂ.  279, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ:
¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀzÀ°èzÀÄÝ ¥sÀgÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ gÉÃtªÀé¼ÀÄ ªÀÄUÀ£À £É£À¥ÁzÀgÉ »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ ¢AzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀÌPÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 27-11-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄzÉAiÀÄÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ E°èAiÉÄà EzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ ¢AzÀ PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ PÀĵÀÖV ¬ÄAzÀ ºÉƸÀ½î zÁn ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÀ¯ÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀvÀÛ°£À°è ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ¯ÉÊl ºÀaÑPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦ügÀå¢AiÀÄ vÁ¬Ä gÉÃtªÀé½UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆVzÀÄÝ  C¥ÀWÁvÀzÀ°è gÉÃtªÀé½UÉ §®UÁ® »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀÆwðAiÀÄVM vÉÆUÀ®Ä VÃa ¨Áj gÀPÀÛªÁVzÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ »A§qÀzÀ ªÉÄ¯É QÃ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀgÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-11-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ¢AzÀ ºÉƸÀ½îUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄrzÀÄÝ ¦ügÁå¢ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆV 108 D§Ä¯ÉÊ£ÀìzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ E®PÀ® ²æà ªÀiÁºÁAvÉñÀ CQÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆzÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁgÉ.
2) ಹನುಮಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 196/2014 ಕಲಂ.  279, 337, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.  

ದಿನಾಂಕ 29-11-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಸಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಗುಡ್ಡದಮನಿ ವಯ: 26 ಜಾ: ಬಣಜಿಗ ಉ: ವಿ.ಆರ್.ಎಲ್. ಬಸ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.25/ಸಿ-7888 ನೇದ್ದರ ಎರಡನೇ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಹಂದಿಗುಂದ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ನುಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶ ವೇನೆಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 28-11-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಬಸ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.25/ಸಿ-7888 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನ ಮೊದಲನೇ ಚಾಲಕನಾದ ಶಿವರಾಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನ ಕ್ಲಿರ್ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ವಾಸಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬನಹಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಬನಹಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆವು. ನಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಲಕಲ್-ಕುಷ್ಟಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೋದೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಲಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುಷ್ಟಗಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಾರಿಯ ಡ್ರೈವರ್  ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದನು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಖಂ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯ ವಗೈರೆ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಾದ ಶಿವರಾಯಪ್ಪ ಈತನು ಬಸ್ ನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಸಹ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಆಗ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಶಿವರಾಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬಸಪ್ಪ ಕೂಡಿ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಲಾರಿ ನೋಡಲು ಅದರ ನಂ ಎಂ.ಹೆಚ್.45/1577 ಇದ್ದು ಆಗ ನಾವು ಸದರಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಇಲಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುಷ್ಟಗಿ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂ ಎಂಹೆಚ್ 45/1577 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದನು ಇದರಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದ ಲಾರಿಯು ಅಪಘಾತವಾದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಲಾರಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನ ಕ್ಲಿನರ್ ಬಸಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಆಗಿ ಆತನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಬಸಪ್ಪನಿಗೆ ಬಲಗಡೆಯ ಕಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುರಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಲಾರಿ ನಂಬರ ನೋಡಲು ಅದರ ನಂ ಹೆಚ್.ಆರ್.74/ಎ-9714 ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಮುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಇಲಿಯಾಸ ಸಾ:ವಿಲ್ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಲಾರಿ ನಂ ಎಂ.ಹೆಚ್. 45/1577 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಆತನ ಹೆಸರು ನಂದೇವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಿನ  ಕುಕ್ಕೆರಿ ಸಾ:ಏಕಸಟ್ಪಟ್ಟ ಮಳಸಿರಸ್ ಜಿ: ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು ನಂತರ  ಗಾಯಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿರ ಬಸಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಬುಲೆಸ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಇಲಕಲ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ   ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಲಾರಿ ನಂ ಎಂ.ಹೆಚ್. 45/1577 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ನಂದೇವ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಲಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನರನಿಗೆ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಲಾರಿ ನಂ ಹೆಚ್.ಆರ್ 74/ಎ-9714 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮುದ್ದಿನ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 196/2014 ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008