Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, December 12, 2014

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ತಾವರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 109/2014 ಕಲಂ. 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ:
ದಿನಾಂಕ: 11-12-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಸ್.ಉಜ್ಜನಕೊಪ್ಪ ಸಿಪಿಐ ಕುಷ್ಟಗಿ ವೃತ್ತರವರು ಗಣಕೀಕೃತ ವರದಿ, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂವೆನೆಂದರೆ ತಾವರಗೇರಾದ ಶ್ಯಾಮೀದಲಿ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಸಿ-332,117,202 ರವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ 1140-00 ರೂ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ  ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪನ್ ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನುಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಸದರಿ ಗಣಕೀಕೃತ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2) ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 322/2014 ಕಲಂ. 5 Explosive Substance Act 1908:.
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 11-12-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï gÀ»ÃªÀiï, ªÀAiÀĸÀÄì 59 ªÀµÀð, PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ªÉAPÀlVj ºÉÆç½ vÁ: UÀAUÁªÀw  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-12-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÀrØ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨s¸À¥Àà G¥ÁàgÀ FvÀ£ÀÄ DPÀæªÀĪÁV ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÉAPÀ£ÀUËqÀ Dgï. ¥Ánïï vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ UÀAUÁªÀw, ²æà §¸ÀÀªÁd UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉAPÀlVj, ²æà F±À¥Àà, £ÁqÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ ªÉAPÀlVj EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀrØ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¥Àj²Ã°¸À®Ä C°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉÆàÃlPÀUÀ¼ÀÄ ¹UÀzÉà EzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÁUÀ¥Àà¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¤d«zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀzÁV w½¹ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄÓ vÉÆÃj¹zÀ£ÀÄ. £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÀzÀj ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¯Éʸɣïì EzÉAiÉÄà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸɣïì EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ²æà ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: UÀrØ, (2) ²æà UÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà G¥ÁàgÀ, ¸Á: UÀrØ (3) ²æà PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà G¥ÁàgÀ, ¸Á: UÀrØ, EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ F PɼÀPÀAqÀ ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¨É½UÉÎ 10:30 jAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 
1] 50 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ 17 aî vÀÄA©zÀ ºÁUÀÆ RįÁè EgÀĪÀ CAzÁdÄ 20 PÉ.f, CªÉÆäAiÀĪÀiï £ÉÊnæÃmï aîUÀ¼À ªÉÄÃ¯É OPTIMEX Ammonium Nitrate CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ, CA.Q. 34,000/-
2] 4 aî vÀÄA©zÀ f°n£ï lÆå¨ïUÀ¼ÀÄ CA.Q. 8,000/-
3] ©r©rAiÀiÁzÀ 350 f°n£ï lÆå¨ïUÀ¼ÀÄ lÆå¨ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É Explosive (Class-2) 125 gm, IDEAL POWER-90 CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ, CA.Q. 2,000/-

£ÀAvÀgÀ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gï: PÉ.J-34/ n.J-3407 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°AiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£Àå vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiËTR DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008