Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, December 31, 2014

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 334/2014 ಕಲಂ. 302 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:

¢£ÁAPÀ:- 31/12/2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀ½îUÀÄr, ªÀAiÀĸÀÄì: 40 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G; MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: zÉêÀWÀmÁ («¥Áæ) vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 30-12-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï + ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/Dgï-5559 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆ° D¼ÀÄUÀ½UÉ ºÉý §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ «¥Áæ ¹ÃªÀiÁzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀÄj ºÀnÖ ºÁQPÉÆArzÀÝ UÀAUÁªÀw UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¦£À FgÀ¥Àà JA§ÄªÀgÀÄ §AzÀÄ §¤ßªÀĺÁAPÁ¼ÉªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C½AiÀÄ ºÀjñÀ 16 ªÀµÀð ºÁUÀÆ FgÀ¥Àà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß vÀªÀÄä£ÁVzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£À ªÀÄÄR AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ UÀnÖAiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ CxÀªÁ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQ wêÀæ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÄRzÀ JqÀ¨ÁUÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV dfÓzÀAvÁV ªÉÄzÀļÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ wêÀæ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ.  £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ F ¢ªÀ¸À vÀqÀªÁV zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 30-12-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmɬÄAzÀ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è zÉêÀWÀmÁ ¹ÃªÀiÁzÀ §¤ß ªÀĺÁAPÁ¼ÉªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ FvÀ£À£ÀÄß d«ÄãÀÄ «µÀAiÀĪÁV £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀ¸ÉPÀnÖ, ºÁUÀÄ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ 38 ªÀµÀð, ²ªÀgÁªÀÄ 28 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj PÉƯÉUÉ PÁgÀtgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F §UÉÎ PÉƯÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.’’ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008