Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, January 28, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1)  ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 21/2015 ಕಲಂ. 143, 147, 323, 324, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
DgÉÆævÀgÀÄ 1) ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚAiÀÄAPÀ¥Àà  2) ©üêÀÄ¥Àà 3) wªÀÄä¥Àà 4) ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 5) ªÀÄ®è¥Àà 6) ªÉÄʯÁj ¸Á: J®ègÀÆ ©.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÁ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ vÉVzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 27.01.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ¼Éà zÉéñÀ¢AzÀ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ , PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ zÀÄSÁ¥ÁvÀ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ. 
2)  ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 22/2015 ಕಲಂ. 323, 324, 355, 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
DgÉÆævÀgÀÄ 1) «oÀ×® 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ElV 3) ®PÀëöät 4) ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¸Á: ©.ºÉƸÀ½î vÁ:f:PÉÆ¥À༠J®ègÀÆ ©.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ PÉÊUÀqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 27.01.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ¼Éà zÉéñÀ¢AzÀ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUÉ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ, zÀÄSÁ¥ÁvÀ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.   
3)  ಅಳವಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 01/2015 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ:.

¢£ÁAPÀ: 27-01-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ qÉƽî£À ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð ¸Á: »gÉùAzÉÆÃV EªÀ½UÉ »gÉùAzÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ qÉƽî£À EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀÄAdļÁ EªÀ½UÉ aPÀÌA¢¤AzÀ®Æ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ DUÁUÉÎ aQvÉì ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ CzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄAdļÁ EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è.  ¸ÀzÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ CAvÁ °TvÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008