Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, January 31, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1)  ಕುಕನೂರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 12/2015 ಕಲಂ. 143, 147, 447, 506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. (ಪಿ.ಎ) ಕಾಯ್ದೆ 1989.  
ದಿನಾಂಕ: 31-01-2015 ರಂದು 11.30 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು  ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರು ದಿನಾಂಕ 06-01-2015 ರಂದು ಲಂಗಟಿ ಸಾಹುಕಾರರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಕುಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 100/ಇ ರಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಲುಕ್ಸಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಮತದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಲಂಗಟಿ ಸಾಹುಕಾರನಿಗೆ ಲುಕ್ಸಾನು ಮಾಡುವದೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಆರೋಪಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನೇದ್ದವನು ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನೀನು ಸತ್ತಿರುವ ದನಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದವನು, ಹೋಗಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನಲೇ ಬೋಸುಡಿ ಮಗನೆ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ,  ಮಷೀನಿನಿಂದ ತೆಗ್ಗು ತೆಗೆದು ಜೀವಂತ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸಿದರು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೋದಾಗ  ಅವರು ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 30-01-2015 ರಂದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ  ಲೇ ಬೋಸುಡಿ ಮಗನೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿಯಾ ? ನಿಮ್ಮ ಸಾಹುಕಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಏನೂ ಮಾಡಿದರೂ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಚೀರಾಡಹತ್ತಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರು ನೋಡಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಎಸ್.ಸಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2)  ಅಳವಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 11/2015 ಕಲಂ. 317 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.

¢£ÁAPÀ: 31-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÁzÀ ªÀ¸ÀAvÀ¥ÉæêÀiÁ vÀAzÉ Dgï.JA. qÉëqï ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð G: G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Ý E¯ÁSÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 30-01-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀªÀ®ÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æà zÀÄUÀðªÀÄä zÉë PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄļÀÄî¨ÉðAiÀÄ°è £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà ¥Á®PÀ/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ©¸Ár ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄÄA¢£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀÄ«£À ªÀÄÄA¢£À DgÉÊPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆõÀuÉUÁV ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß f¯Áè ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÁgÀt F jÃwAiÀÄ°è CªÀiÁ£ÀĵÀªÁV ªÀÄļÀÄî¨ÉðAiÀÄ°è £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀĪÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥Á®PÀ / ¥ÉÆõÀPÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÁå PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üÃgÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2015 PÀ®A. 317 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008