Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, February 7, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1)  ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 30/2015  ಕಲಂ 143, 147, 279, 336, 186, 153(ಎ) ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
¢: 06-02-15 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¦. ªÉÆúÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢: 04-02-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ UËj±ÀAPÀgÀ UÀÄr¬ÄAzÀ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï ªÀiÁUÀðªÁV UÀrAiÀiÁgÀPÀA§ ¢AzÁ ±ÁgÀzÁ mÁQÃeï PÁæ¸ï, ¥À®Ö£ï UÀ°è ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï, PÀªÀ®ÆgÀ NtÂ, ªÀÄÄAqÀgÀV ©üêÀÄgÁAiÀÄ£À PÁæ¸ï ¥ÀÄ£ÀB C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄvÀÄÛ Q£Áß¼À gÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÉÆÃzÀ PÀ¯ÁåtªÀÄAl¥À F ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¨ÉÊPï gÁå°AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ°PÉÌ £ÀªÀÄä oÁuɬÄAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÁªÀÅ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è §gÀzÉà C£Àå ªÀiÁUÀðzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 d£À AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ºÀuÉUÉ PÉøÀj §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ UÁrUÀ½UÉ PÉøÀj zsÀédUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è NqÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ C£Àå zsÀªÀÄðzÀ §UÉÎ ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£ÀĪÀÄw ¸ÀܼÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£Àå ªÀiÁUÀðzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÁzÀ UËjCAUÀ¼À, PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁ ºÁUÀÆ ªÁgÀPÁgÀ Nt EvÀgÉ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ªÀÄĹèA ªÀĹâUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß CqÁØ¢rØAiÀiÁV NqÁr¹ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV C£Àå zsÀªÀÄðzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ zsÀPÉÌAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀzÀAvÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.  
2)  ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 31/2015  ಕಲಂ 143, 147, 186, 427, ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
¢: 06-02-15 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå. J.JZï.¹-19 PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢:06-02-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «±Àé »AzÀÆ ¥ÀjµÀvï ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤«ÄvÀå §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ E£ÉÆßêÁ PÁgÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÉÊrUÉ ¥ÁQðAUï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤AwzÉÝ£ÀÄ. DUÀ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 d£À AiÀÄĪÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ PÉøÀj ¥ÀnÖ vÀ¯ÉUÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉøÀj zsÀédUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ eÉÊ ²æÃgÁªÀÄ, eÉÊ ²æÃgÁªÀÄ CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ MªÉÄäÃ¯É §A¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ F PÀqÉ KPÉ §gÀÄwÛgÀÄ«j, ¤ÃªÀÅ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀ®Äè vÀÆgÁqÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¥ÁQðAUï ªÀiÁrzÀÝ £ÀªÀÄä E£ÉÆߪÁé PÁjUÉ PÀ®è£ÀÄß MUÉzÀÄ ¨ÉÊPÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ C¢üPÁj ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀjUÉ ¤®ÄèªÀAvÉ PÀÆVzÀgÀÆ PÀÆqÁ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀjUÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä mÉÆÃAiÉÆÃmÉÆà E£ÉÆߪÁ PÁgï£À §®UÀqÉAiÀÄ QlQ UÁè¸ï MqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ®ÄPÁë£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
3)  ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 32/2015  ಕಲಂ 143, 147, 427, 153(ಎ) 506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
¢: 06-02-15 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÉÆû¢ÝãÀ ¨ÉÃ¥Áj ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢:06-02-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «±Àé »AzÀÆ ¥ÀjµÀvï£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 125-130 d£À AiÀÄĪÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ zsÀªÀÄðzÀ ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ PÉ®ªÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀºÀ dPÀÌA ªÀiÁr ®ÄPÁë£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ  ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
4) ಕಾರಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 26/2015 ಕಲಂ. 143, 147, 447, 504,  ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.

ದಿನಾಂಕ : 6-2-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ತಂದಿ ವೀರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ವಿಶೇಷ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರಟಗಿ ರವರು  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆಸಿದ್ದಾಪೂರ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಸುತ್ತಲು  ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶರಣೆಗೌಡ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ್  ಮೈಲಾಪೂರ ಇವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು  ಆ ಪ್ರಕಾರ  ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಂಪೌಂಡ್  ಮತ್ತು ಗೇಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ : 6-2-2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ  09-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು  ನೀವು ಕೇವಲ 16  ಅಡಿ ಅಗಲದ ಗೇಟ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಿರಿ  ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಾ  ಬೈದಾಡಿ  ಅವರು ತಂದಿದ್ದ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ  ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು  ಗೇಟನ್ನು ಕೆಡವಿ ಸುಮಾರು 1,50,000=00 ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವಷ್ಟು  ಲುಕ್ಷಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ  ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮೂಲ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008