Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, July 5, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 4-7-09 gÀAzÀÄ 12-05 ¦JªÀÄPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà UÀlÖ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥Ánïï, ªÀ:54ªÀµÀð, eÁ:UÁtÂUÉÃgÀ, G:²gÀ¸ÉÛzÁgÀ ¸Á:®PÀ̪ÀÄ£ÀUÀÄ¼É ºÁ:ªÀ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 3-7-09 gÀAzÀÄ 7-45 ¦JAPÉÌ vÁªÀÅ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ-37 PÉ-8374 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ J.n.JA.UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä J£ï.ºÉZï.63 ªÉÄÃ¯É PÉÆtÆÚgÀÄ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ï £ÀA:PÉJ-37 J¥sï-344 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁ𢠻A¢¤AzÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À JqÀPÉÌ ºÉÆgÀ½¹zÀÝjAzÀ §¹ì£À JqÀ¨Ár ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.ºÁåAqÀ¯ïUÉ §rzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀªÀÄä §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁjøÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV C®è°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ UÀ®UÀ° ºÉZï.¹-115, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 04-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄtÚ PÀÄj, ¸Á|| ©PÀ£À½î 2) zÉêÉAzÀæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| ºÀ®UÉÃj 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà UÀ¢Ý, ¸Á|| CgÀPÉÃj vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð 4) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄrAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ, ¸Á|| ©PÀ£À½î 5) ¨ÉlzÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØgÁªÀÄ¥Àà UÀÄqÁè£ÀÆgÀÄ, ¸Á|| ¨ÉüÀÆgÀÄ     6) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ, ¸Á|| »gÉùAzÉÆÃV 7) ªÀdæ¥Àà vÀAzÉ ¹gÀ¸À¥Àà zÀ¸ÉÛ£ÀªÀgï, ¸Á|| »gÉùAzÉÆÃV 8) ªÀÄj£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÀÄzÉßÃ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á|| ©PÀ£À½î 9) ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄzÉߥÀà ¸À¹, ¸Á|| ©¸ÀgÀºÀ½î EªÀgÀÄ »gÉùAzÉÆÃV ¹ÃªÀiÁzÀ §¸À¥Àà ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀqÀQ ºÀ¼ÀîzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÀtÚ JA. ºÀ½î ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 6150/- ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

¯Áj PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 04.07.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, vÀ£Àß G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ°è MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 28 J-0678 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ UÀ«¹zÀÞ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀuÉÚ¥Àà N¯ÉÃPÁgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V vÁ: ºÁªÉÃj FvÀ¤gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2009 gÀAzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è PÉÆî ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆQ£À VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J¥sÀ.¹.J¸À PÉ«ÄPÀ®ì EªÀjUÉ vÀ®Ä¦¸À¯ÉAzÀÄ ¢: 26.06.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ïºÉZï 63 gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ gÀÄzÀæAiÀÄå PÉÆý ¥sÁªÀÄð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯Éà ¯ÁjAiÀÄ EAd£À £À°è ±À§Þ §A¢zÀÝjAzÀ F §UÉÎ ZÁ®PÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÉÄPÁ¤PÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÉÄPÁ¤PÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹UÀzÉà EzÀÄØzÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ vÁ¸ÀÄ ©lÄÖ ªÁ¥À¸À ¯Áj ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¯Áj PÁtzÉà EzÀÄÝzÀgÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ ¥ÀÅ£À: ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁr w½¹gÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À §AzÀÄ ¥sÉ£Á£Àì PÀA¥À¤ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÉÆî C£ï-¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä¯ÁjAiÀÄ §UÉÎ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¢: 26.06.2009 gÀ gÁwæ 11:30 jAzÀ ¢: 27.06.2009 gÀ 00:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-0-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5,30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀààvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ¥ÀrAiÀÄ¥Àà ¸Á: »gÉç¤ßUÉÆüÀ vÁ: PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁUÉ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ¥ÀA¥À±ÉÃl ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ MrؤAzÀ PÁ®Ä eÁj ¥ÀA¥À±ÉÃl ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀ Q«AiÀÄ »A¨ÁUÀ ¥ÀA¥À±ÉÃl ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008