Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, July 5, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 4-7-09 gÀAzÀÄ 12-05 ¦JªÀÄPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà UÀlÖ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥Ánïï, ªÀ:54ªÀµÀð, eÁ:UÁtÂUÉÃgÀ, G:²gÀ¸ÉÛzÁgÀ ¸Á:®PÀ̪ÀÄ£ÀUÀÄ¼É ºÁ:ªÀ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 3-7-09 gÀAzÀÄ 7-45 ¦JAPÉÌ vÁªÀÅ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ-37 PÉ-8374 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ J.n.JA.UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä J£ï.ºÉZï.63 ªÉÄÃ¯É PÉÆtÆÚgÀÄ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ï £ÀA:PÉJ-37 J¥sï-344 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁ𢠻A¢¤AzÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À JqÀPÉÌ ºÉÆgÀ½¹zÀÝjAzÀ §¹ì£À JqÀ¨Ár ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.ºÁåAqÀ¯ïUÉ §rzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀªÀÄä §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁjøÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV C®è°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ UÀ®UÀ° ºÉZï.¹-115, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 04-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄtÚ PÀÄj, ¸Á|| ©PÀ£À½î 2) zÉêÉAzÀæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| ºÀ®UÉÃj 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà UÀ¢Ý, ¸Á|| CgÀPÉÃj vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð 4) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄrAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ, ¸Á|| ©PÀ£À½î 5) ¨ÉlzÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØgÁªÀÄ¥Àà UÀÄqÁè£ÀÆgÀÄ, ¸Á|| ¨ÉüÀÆgÀÄ     6) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ, ¸Á|| »gÉùAzÉÆÃV 7) ªÀdæ¥Àà vÀAzÉ ¹gÀ¸À¥Àà zÀ¸ÉÛ£ÀªÀgï, ¸Á|| »gÉùAzÉÆÃV 8) ªÀÄj£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÀÄzÉßÃ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á|| ©PÀ£À½î 9) ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄzÉߥÀà ¸À¹, ¸Á|| ©¸ÀgÀºÀ½î EªÀgÀÄ »gÉùAzÉÆÃV ¹ÃªÀiÁzÀ §¸À¥Àà ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀqÀQ ºÀ¼ÀîzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÀtÚ JA. ºÀ½î ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 6150/- ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

¯Áj PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 04.07.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, vÀ£Àß G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ°è MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 28 J-0678 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ UÀ«¹zÀÞ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀuÉÚ¥Àà N¯ÉÃPÁgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V vÁ: ºÁªÉÃj FvÀ¤gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2009 gÀAzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è PÉÆî ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆQ£À VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J¥sÀ.¹.J¸À PÉ«ÄPÀ®ì EªÀjUÉ vÀ®Ä¦¸À¯ÉAzÀÄ ¢: 26.06.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ïºÉZï 63 gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ gÀÄzÀæAiÀÄå PÉÆý ¥sÁªÀÄð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯Éà ¯ÁjAiÀÄ EAd£À £À°è ±À§Þ §A¢zÀÝjAzÀ F §UÉÎ ZÁ®PÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÉÄPÁ¤PÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÉÄPÁ¤PÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹UÀzÉà EzÀÄØzÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ vÁ¸ÀÄ ©lÄÖ ªÁ¥À¸À ¯Áj ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¯Áj PÁtzÉà EzÀÄÝzÀgÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ ¥ÀÅ£À: ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁr w½¹gÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À §AzÀÄ ¥sÉ£Á£Àì PÀA¥À¤ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÉÆî C£ï-¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä¯ÁjAiÀÄ §UÉÎ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¢: 26.06.2009 gÀ gÁwæ 11:30 jAzÀ ¢: 27.06.2009 gÀ 00:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-0-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5,30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀààvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ¥ÀrAiÀÄ¥Àà ¸Á: »gÉç¤ßUÉÆüÀ vÁ: PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁUÉ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ¥ÀA¥À±ÉÃl ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ MrؤAzÀ PÁ®Ä eÁj ¥ÀA¥À±ÉÃl ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀ Q«AiÀÄ »A¨ÁUÀ ¥ÀA¥À±ÉÃl ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008