Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, July 4, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2009, PÀ®A 302 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 03-07-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ UÉÆÃgɨÁ¼ÀÄ 65 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, ¢£ÁAPÀ 01-07-2009 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 03-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ E¸ÁèA¥ÀÆgÀzÀ°è ²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¢:ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà ±ÀlÖgï 83 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ. ²æà f.J¸ï. GqÀV ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CvÁåZÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2009, PÀ®A 376 L.¦.¹ & 3(10) J¸ï.¹. J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 3-7-09 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ©½ JvÀÄÛ, ªÀ:50ªÀµÀð, eÁ:ªÀqÀØgÀ, G:PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á:ªÀqÀØgÀ NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß £ÀÄr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß vÁ£ÀÄ DqÀÄ PÁAiÀįÉAzÀÄ UÀ«ªÀÄoÀ »A¢£À UÀÄqÀØzÀ°è ºÉÆÃzÁUÉÎ 3-15 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ, ªÀ:23ªÀµÀð, eÁ:¨ÁgÀPÉÃgÀ, G:¨ÉïÁÝgÀ, ¸Á:¹gÀ¸À¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀÄoÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ, ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É §¯ÁvÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2009, PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï vÀªÀÄÆäjUÉ (UÀÄAd½îUÉ) ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉ vÀªÀÄä ºÉƸÀ PÁgï £ÀA§gï E®èzÀÄÝ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ªÀiÁ¤é EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ dÆgÀlV ¥ÀÇ¯ï ºÀwÛgÀ JqÀ wgÀÄ«£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉÎ PÁgï ZÁ®PÀ£À »rvÀ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ wgÀÄV PÀ®ÄèUÀ½UÉ §rzÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÉVΣÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉêÉAzÀæ¤UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV £ÀAvÀgÀ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ E°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÉAzÀæ£ÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ ¨sÁzsÀUÀ½AzÀ E¯Ád ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2009, PÀ®A 279, 338, L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA: J.¦-03/qÀ§Æè÷å-6066 gÀ°è £É®Äè vËqï aîUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï¤AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgï ¯Áj ZÁ®PÀ ¨Á§Ä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NgïmÉPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß JqÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ QlQAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÀÝ QèãÀgï (¦üAiÀiÁð¢) ¥ÀÅnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ¸ÀA¢UÉ ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀqÀQ ¸Á.ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ EzÀÄÝ C®èzÉà FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð ¢AzÀ ªÀÄÆZÉð gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÉüvÉAiÀÄ UÀÄAV£À°è fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥Éì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J°èAiÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ GgÀļÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008