Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, July 4, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2009, PÀ®A 302 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 03-07-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ UÉÆÃgɨÁ¼ÀÄ 65 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, ¢£ÁAPÀ 01-07-2009 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 03-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ E¸ÁèA¥ÀÆgÀzÀ°è ²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¢:ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà ±ÀlÖgï 83 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ. ²æà f.J¸ï. GqÀV ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CvÁåZÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2009, PÀ®A 376 L.¦.¹ & 3(10) J¸ï.¹. J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 3-7-09 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ©½ JvÀÄÛ, ªÀ:50ªÀµÀð, eÁ:ªÀqÀØgÀ, G:PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á:ªÀqÀØgÀ NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß £ÀÄr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß vÁ£ÀÄ DqÀÄ PÁAiÀįÉAzÀÄ UÀ«ªÀÄoÀ »A¢£À UÀÄqÀØzÀ°è ºÉÆÃzÁUÉÎ 3-15 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ, ªÀ:23ªÀµÀð, eÁ:¨ÁgÀPÉÃgÀ, G:¨ÉïÁÝgÀ, ¸Á:¹gÀ¸À¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀÄoÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ, ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É §¯ÁvÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2009, PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï vÀªÀÄÆäjUÉ (UÀÄAd½îUÉ) ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉ vÀªÀÄä ºÉƸÀ PÁgï £ÀA§gï E®èzÀÄÝ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ªÀiÁ¤é EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ dÆgÀlV ¥ÀÇ¯ï ºÀwÛgÀ JqÀ wgÀÄ«£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉÎ PÁgï ZÁ®PÀ£À »rvÀ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ wgÀÄV PÀ®ÄèUÀ½UÉ §rzÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÉVΣÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉêÉAzÀæ¤UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV £ÀAvÀgÀ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ E°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÉAzÀæ£ÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ ¨sÁzsÀUÀ½AzÀ E¯Ád ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2009, PÀ®A 279, 338, L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA: J.¦-03/qÀ§Æè÷å-6066 gÀ°è £É®Äè vËqï aîUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï¤AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgï ¯Áj ZÁ®PÀ ¨Á§Ä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NgïmÉPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß JqÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ QlQAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÀÝ QèãÀgï (¦üAiÀiÁð¢) ¥ÀÅnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ¸ÀA¢UÉ ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀqÀQ ¸Á.ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ EzÀÄÝ C®èzÉà FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð ¢AzÀ ªÀÄÆZÉð gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÉüvÉAiÀÄ UÀÄAV£À°è fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥Éì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J°èAiÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ GgÀļÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008